Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.01.2022

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse i sak om grov formuesforringelse

Lagmannsretten hadde nektet å fremme anke i sak om grov formuesforringelse, jf. strpl. § 321 andre ledd.

Ankeutvalget uttalte at lagmannsrettens begrunnelse ikke viste tilstrekkelig klart at det var foretatt en reell overprøving av tingrettens dom og i liten grad gikk inn på de innvendingene som var reist fra tiltaltes side. Lagmannsrettens beslutning ble opphevet. Kilde: lovdata.no

Les mer

29.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA