Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. mars 2023

Gruppe Bransje Totalt 2022 Pr. april 2023 Pr. april 2022 Endring pr. april
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 76 24 24 0
B Bergverksdrift og utvinning 14 6 5 1
C Industri 206 76 62 14
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 4 1 3
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 12 4 3 1
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 363 529 475 54
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 863 339 226 113
H Transport og lagring 319 110 101 9
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 446 200 115 85
J Informasjon og kommunikasjon 203 67 53 14
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
56 19 22 -3
L Omsetning og drift av fast eiendom
235 82 72 10
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
529 178 149 29
N Forretningsmessig tjenesteyting
337 109 101 8
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 48 18 10 8
Q Helse- og sosialtjenester
81 26 22 4
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
67 33 19 14
S Annen tjenesteyting
164 65 54 11
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 160 38 36 2
           
  Totalt 5 181 1 927 1 550 377


Konkurstall pr. alle bransje pr. mars 2023

Gruppe Bransje Totalt 2022 Pr. april 2023 Pr. april 2022 Endring pr. april
           
00 Uoppgitt næring 160 38 36 2
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 29 13 10 3
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 18 3 5 -2
03 Fiske, fangst og akvakultur 29 8 9 -1
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 1 1 0 1
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 4 2 2 0
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 3 3 0
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 51 15 17 -2
11 Produksjon av drikkevarer 6 3 1 2
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 5 2 0 2
14 Produksjon av klær 8 2 3 -1
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 8 9 4 5
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 7 4 0 4
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 5 0 2 -2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 2 0 0 0
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 2 0 2 -2
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 4 3 1 2
24 Produksjon av metaller 1 0 1 -1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 32 12 12 0
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 5 0 2 -2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 1 1 0 1
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 8 2 2 0
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 0 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 5 2 0 2
31 Produksjon av møbler 8 5 3 2
32 Annen industriproduksjon 14 4 2 2
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 32 12 10 2
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 4 1 3
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 3 0 1 -1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 1 0 1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 6 2 0 2
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 3 1 2 -1
41 Oppføring av bygninger 646 243 201 42
42 Anleggsvirksomhet 13 3 6 -3
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 704 283 268 15
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 169 71 48 23
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 281 76 74 2
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 413 192 104 88
49 Landtransport og rørtransport 202 72 67 5
50 Sjøfart 16 2 1 1
51 Lufttransport 0 2 0 2
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 25 6 6 0
53 Post og distribusjonsvirksomhet 76 28 27 1
55 Overnattingsvirksomhet 16 6 5 1
56 Serveringsvirksomhet 430 194 110 84
58 Forlagsvirksomhet 11 3 3 0
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 27 12 5 7
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 0 0 0
61 Telekommunikasjon 8 1 3 -2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 128 44 36 8
63 Informasjonstjenester 26 7 6 1
64 Finansieringsvirksomhet 37 10 10 0
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 9 12 -3
68 Omsetning og drift av fast eiendom 235 82 72 10
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 21 5 9 -4
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 184 64 46 18
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 146 57 46 11
72 Forskning og utviklingsarbeid 14 6 3 3
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 62 16 19 -3
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 101 30 26 4
75 Veterinærtjenester 1 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 51 15 14 1
78 Arbeidskrafttjenester 62 20 20 0
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 30 12 7 5
80 Vakttjeneste og etterforsking 5 4 1 3
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 140 47 42 5
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 49 11 17 -6
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 48 18 10 8
86 Helsetjenester 54 20 19 1
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 0 0 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 25 6 3 3
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 31 21 7 14
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 3 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 32 12 11 1
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 5 3 4 -1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 16 8 6 2
96 Annen personlig tjenesteyting 143 54 44 10
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0


Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA