Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Etter anke fra skyldneren ble begjæring om konkursåpning ikke tatt til følge

Hålogaland lagmannsrett - Kjennelse: LH-2018-191935
Etter anke fra skyldneren ble begjæring om konkursåpning ikke tatt til følge. Kreditor la ned påstand om at konkursbegjæringen ikke tas til følge. Skyldner har kort tid etter konkursåpning betalt kravene som lå til grunn for konkursbegjæring. Skyldner pålagt å betale sakskostnader, herunder utgifter til bobehandling. Henvisninger: Konkursloven (1984) §60, §62. Kilde: lovdata.no
Les mer
15.01.19
 

Sak om anke over tingrettens kjennelse om å innstille bobehandlingen etter konkursloven § 135

Hålogaland lagmannsrett - Kjennelse: LH-2018-186902
Lagmannsretten kom til at vilkårene for å innstille bobehandlingen var oppfylt. Anken ble forkastet. Henvisninger: Konkursloven (1984) §135. Kilde: lovdata.no
Les mer
15.01.19
 

Skatte-direktoratet begrenser muligheten til å bruke kontantfaktura istedenfor kassasystem

- Skattedirektoratet uttaler seg om bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem
Skattedirektoratet har utgitt en prinsipputtalelse om bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem.
Det konkluderes med at bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem likevel ikke kan anvendes av "..virksomheter som driver regulær detaljhandel / tjenesteyting, og innretter seg med en løsning som krever registrering av personopplysninger ved kontantsalg". Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
14.01.19
 
Foto: Mathias F. Seierstad Haugan, advokat i Kredinor

Kredinor ser en stadig økt trend hvor BankID blir misbrukt til å inngå låneavtaler

Mathias Haugan, advokat i Kredinor - et av foredragene på Proffseminaret 2018
Advokatene i Kredinor prosederer ofte saker hvor BankID har blitt benyttet ved urettmessige låneopptak. Typetilfellet er at BankID-innehaver har blitt svindlet av nærstående. Gjerningspersonen har videre som regel uttømt egne kredittmuligheter før man har begynt å svindle nærstående. BankID-innehaver kan i slike saker ha et erstatningsansvar overfor avtalemotparten.
Spørsmålet er hvordan svindelen har blitt muliggjort. BankID-innehaver har en plikt til å holde sikkerhetsanordningene tilknyttet sin BankID skjult for uvedkommende. Man har en særskilt plikt til å holde passord skjult. Passordet må ikke røpes for noen, heller ikke overfor husstandsmedlemmer. Med røpes kan forstås ikke bare bevisst overgivelse av passordet, men også ubevisst avsløring av eget passord.
Med BankID kan man logge inn på nær sagt alle offentlige nettsteder, også de med høyeste sikkerhetsnivå. Det betyr alt fra Altinn.no, NAV.no, helsenorge.no, skatteetaten.no, i tillegg til kommuner og fylkeskommuner. BankID gir også tilgang til sikker e-post i e-Boks eller i Postens digitale postkasse Digipost. Handel og servicenæringen, herunder nettbutikker, strømleverandører, medlemsorganisasjoner m.fl. bruker BankID for å verifisere betaling og avtaleinngåelser. Bruksområdet utvides stadig. Som eksempel kan vises til at all kommunikasjonen mellom domstolene og advokater nå skal skje gjennom Aktørportalen der identifikasjonen skjer blant annet gjennom BankID.
Vi lever i et samfunn med økt digitalisering, og det må stilles krav til at BankID-innehaver holder passordet skjult for uvedkommende. Dette gjelder også overfor nærstående. Dersom noen oppfatter ditt passord ved innlogging eller gjetter seg frem til passordet, kan dette medføre et erstatningsansvar overfor den institusjon som har innrettet seg etter en uautorisert BankID-signatur.
Advokatfellesskapet Bratsberg i Kredinor har opparbeidet seg en omfattende prosedyreerfaring innen BankID-misbruk og bistår jevnlig kreditorer i slike saker.
Les mer - Kredinors Proffseminar 2018
09.01.19
 

Panterett og konkursrett

– er en god grunn til at det har vært undervist panterett og konkursrett ved UiO i 200 år
Professor Erik Røsæg mener det er rystende at Universitetet i Oslo har valgt å droppe konkurs- og panterett som eget fag. – Ikke nok at en advokat kan lese seg opp når hun skjønner det er nødvendig, mener professoren.
Fra og med neste høst blir det slutt på faget konkurs- og panterett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I et innlegg i Dagens Næringsliv mandag beskriver professor Erik Røsæg nedleggelsen av faget som «rystende». Professoren mener fakultetet viser mangel på samfunnsansvar. Kilde: Advokatbladet.no
Les mer
08.01.19
 

Viktige regelendringer

- for 2019
Hvert år endres lover og regler som gjelder arbeidslivet. I 2019 har vi blant annet fått viktige endringer for skattlegging av naturalytelser og reisegodtgjørelser, ny IA-avtale og flere endringer i arbeidsmiljøloven. Kilde: infotjenester.no
Les mer
07.01.19
 
Foto: Hallgeir Kvadsheim ble tildelt kredittprisen for 2010 av Norsk Kredittforum

Slik vil Luksusfellen endre inkassoloven

- etter 19 sesonger har forbrukerøkonomene i Luksusfellen en erfaring politikere bør lytte til
Etter 10 år og 19 sesonger med Luksusfellen, har Lene Drange, Hallgeir Kvadsheim og de andre i TV 3-serien fått en unik kunnskap om hvordan inkasso fungerer i Norge. Kilde: nettavisen.no
Les mer
19.12.18
 

Rente-begrensnings-reglene utvides

- gjelder nå også eksterne rentekostnader
Utgangspunktet er at selskaper har full fradragsrett for rentekostnader. Eksisterende rentebegrensningsregler innebærer at fradragsrett kan være avskåret for netto interne rentekostnader, i tilfeller der netto rentekostnader overstiger MNOK 5 og 25 % av selskapets skattemessige driftsoverskudd (EBITDA).
Formålet med regelverket er å forhindre overskuddsflytting ved at selskaper i høyskatteland finansieres med gjeld, og at overskuddet flyttes til et lavskatteland. Kilde: selmer.no
Les mer
17.12.18
 

Endringer i bokførings-forskriften

Finansdept. har fastsatt endringer i bokføringsforskriften
Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.
Kontantfaktura: Finansdepartementet har besluttet å ikke endre bestemmelsen i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd nå.
Det medfører at kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
17.12.18
 

Endringer i aksjelovene

- Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven
Endringene i reglene om avvikling trer først i kraft 1. mars 2019. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
17.12.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News