Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Juss og etikk

Alle deler av rettssystemet blir påvirket av etikken
De siste årene har det vært en økende oppmerksomhet rundt etikk innen den juridiske stand. Boken tar for seg etiske spørsmål og krav til det juridiske miljøet og samfunnet. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
19.07.19
 

Regelendringer fra 1. juli 2019

- Finansdepartementet
Finansdepartementet har gitt en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2019 på sitt ansvarsområde. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.07.19
 

Nye utfyllende regler til lov om kreditt-vurderingsbyråer

EU-kommisjonen fastsatte i 2015 utfyllende regler til lov om kredittvurderingsbyråer
Det er ventet at reglene om kort tid innlemmes i EØS-avtalen og også gjennomføres i norsk rett.
EU-kommisjonen fastsatte i 2015 disse utfyllende reglene til lov om kredittvurderingsbyråer: Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
26.06.19
 

Skyldneren innfridde krav kort tid før rettsmøte i tingretten for behandling av konkurs-begjæring

Konkursrekvirenten trakk begjæringen, og påsto saken hevet
Frostating lagmannsrett – Kjennelse. LF-2019-36555.
Rekvirenten krevde under henvisning til tvisteloven § 20-4 bokstav b å få dekket sine sakskostnader. Kilde: lovdata.no
Les mer
26.06.19
 

Advarer mot nye skatteendringer på rabatt og bonuspoeng

I 2018 fikk vi hele 8 endringer i regelverket for diettgodtjørelse. Nå er vi på god vei inn i en tilsvarende situasjon i reglene for skatt på rabatter og bonuspoeng
Det er bare en ting som er verre enn uklare og dårlige regler, og det er uklare og dårlige regler som stadig endrer seg. Regler man ikke kan forholde seg til, fordi myndighetene endrer oppfatning etter at reglene er vedtatt. Kilde: infotjenester.no
Les mer
26.06.19
 

Konkursrett, kort forklart

- gir en innføring i hva konkurs og konkursbehandling er
Både konkursloven og dekningsloven behandles. Konkursloven gir prosessuelle regler om konkursbehandling. I dekningsloven finnes reglene om hvordan boets eiendeler fordeles mellom fordringshaverne. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
26.06.19
 
Foto: Inkassobransjens nestor, Baard Sig. Bratsberg, på Kredinors Energiseminar 2019

Nytt lovgivningsrace på kredittområdet - Hvordan store lovendringer påvirker oss

Kredinors Energiseminar 2019
Det er lov-boost i sektoren for tiden og Bratsberg tok for seg følgende temaer: • Ny Finansavtalelov (proposisjon ikke kommet pt). • Ny Personopplysningslov (GDPR) • Ny Kredittopplysningslov. • Ny Gjeldsinformasjonslov (Gjeldsregister). • Revidert Inkassolovgivning • Fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn.
Det er mange forhold å merke seg innenfor disse temaene, blant annet disse: Plikt til kredittvurdering: Før kredittavtale inngås skal kredittyteren vurdere kundens kredittevne på grunnlag av opplysninger om kundens inntekter, utgifter og andre relevante opplysninger. To viktige unntak fra opplysningsplikten: • Kredittavtale mellom næringsdrivende. • Ikke finansieringsvirksomhet eller boliglån. • «Vare»kreditt både til næring og forbruker. • Maks kredittid eller nedbetalingstid 90 dager.
Finavtl. § 47. Frarådingsplikt. Fraråding skal skje: • dersom forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold • tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kreditten. Frarådingsplikten har ikke fungert som forventet. Derfor kommer Gjeldsregisteret.
§ 80, (2) Kredittyteren skal avstå fra å yte kreditt dersom kredittvurderingen tilsier at kunden trolig ikke kan oppfylle de økonomiske forpliktelsene etter avtalen. Gjeldsopplysning, hva omfattes: • Nedbetalingslån uten sikkerhet. • Salgspantslån som ikke er «registrert». • Kredittkort, saldo og kredittramme. • Kontokreditter, saldo og ramme. • Kreditter sikret ved kausjon evt. realkausjon.
Hvem får tilgang til informasjon fra Gjeldsregisteret: ✓Gjeldsopplysninger kan bare utleveres fra gjeldsregisteret til ✓a) finansforetak og Husbanken, når disse skal foreta kredittvurdering i forbindelse med en konkret kredittsøknad eller søknad om endring av vilkår på en løpende kreditt, ✓b) kommunene i forbindelse med behandling av søknad om startlån, ✓c) kredittopplysningsforetak, ✓d) forskningsformål. Interessert i mer informasjon ? Kontakt gjerne Kredinor, tlf. 21609200.
Les også - Stor interesse for Kredinors fagseminar bank/finans
18.06.19
 

Gruppesøksmål-nytt

- DNB anker til Høyesterett
Forbrukerrådet: DNB anker dommen fra Borgarting lagmannsrett, og 180.000 småsparere står i fare for å måtte vente på en avklaring i ytterligere ett år.
Forbrukerrådet gikk til søksmål mot DNB for å få avklart om banken hadde tatt seg for godt betalt for tre av sine aktive fond. Borgarting lagmannsrett dømte i Forbrukerrådets favør, og avgjorde at de aktuelle fondene var for høyt priset i forhold til graden av aktivitet.
Lagmannsretten mente de 180.000 småsparerne skulle få utbetalt et prisavslag på anslagsvis 345 millioner kroner.
Les mer
14.06.19
 

Et aksjeselskap som hadde inngått ufordelaktige avtaler i strid med aksjeloven § 3-8, gikk senere konkurs

Norges Høyesterett - Dom: HR-2019-1073-A
Konkursboet rettet krav om tilbakeføring mot selskapets daglige leder og avgiveren av hans ansvarsforsikring i medhold av aksjeloven § 3-8 tredje ledd jf. § 3-7 andre ledd.
Kravet var foreldet på selskapets hånd. Høyesterett kom til at konkursboet ikke kunne gjøre et slikt krav gjeldende som et selvstendig krav på ulovfestet grunnlag. Kilde: lovdata.no
Les mer
14.06.19
 

Knophs oversikt over Norges rett

- 15. utgave. Harald Irgens-Jensen (red.)
KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT ble utgitt for første gang i 1934, og har i dag en unik posisjon innen norsk juridisk litteratur. Boken gir en fyldig oversikt over alle sentrale juridiske områder, både for jusstudenter og alle andre som ønsker en innføring i norsk rett.
HARALD IRGENS-JENSEN er redaktør for denne 15. utgaven av boken. Han er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
27.05.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News