Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Ny revisorlov - Revisorforeningen har avgitt høringssvar

Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.12.17
 

Bytterett?

- det finnes ingen bytterett i norsk lov
Derfor anbefaler Forbrukerrådet alle å be om byttelapp til julegavene.
For å være helt sikker på at den som får gaven kan bytte, er byttelappen inni like viktig som navnelappen utenpå gavepapiret, sier Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
11.12.17
 

Pengekravs stilling i konkurs

- Konkursrådet
En kreditor er en person som har et krav mot en annen, f.eks om betaling av penger. Den kravet er rettet mot og som plikter å oppfylle dette, betegnes som debitor eller skyldner.
Kravet kan gå ut på at skyldneren plikter å betale et pengebeløp (typisk ved lån), at han skal utlevere en gjenstand (typisk ved kjøp) eller at han skal utføre en tjeneste (f.eks i form av arbeide) for kreditor.
Grunnlaget for kravet vil ofte være en avtale mellom skyldneren og kreditor, men kravet kan også bero på lov (f.eks statens skattekrav mot en arbeidstaker) eller skyldnerens opptreden (f.eks erstatningskrav).
Les mer
10.12.17
 

Aksjonærene tapte konkurssak

- aksjonærene nådde ikke fram i retten
.... etter konkursen i selskapet Urtehaven AS, som drev ysteriet på Lillehammer. Kilde: nrk.no
Les mer
10.12.17
 
Foto: Advokat Tone Thomassen

Digitalt inkassovarsel

Papirløs inkasso - Advokat Tone Thomassen med foredrag på Sergels frokostseminar
ENDELIG!!!! - Kravet til «skriftlig på papir» i inkassoloven er erstattet med «skriftlig». Ny § 3a sidestiller «skriftlig» med «elektronisk kommunikasjon». Det innebærer at der hvor det før var nødvendig med godt gammeldags brev; purringer (hvor det kreves gebyr), inkassovarsel og betalingsoppfordring, nå er åpnet for å sende slike henvendelser elektronisk.
KRAV TIL "BETRYGGENDE SENDT" - Det er fremdeles et vilkår at varslene må være «betryggende sendt». Hva dette innebærer sier loven ikke noe om. Det er åpnet for at det nærmere innhold i begrepet kan utdypes i forskrifter. Foreløpig er ikke slike forskrifter gitt. Lovens forarbeider gir noen retningslinjer til hva som anses å være «betryggende». Det avgjørende er at mottaker mottar varselet på en måte som gir vedkommende god oppfordring til å lese det, slik at vedkommende kan innrette seg. EKSEMPLER NEVNT I FORARBEIDENE: - digitale postkasser hvor mottaker selv har åpnet for bruk av denne, og hvor det mottas enten SMS eller e-post slik at mottaker blir oppmerksom på at det er mottatt post. - digitale portaler som avsenderen vanligvis bruker til å kommunisere med mottakeren gjennom. Forutsetningen om at mottaker selv må ha åpnet for slik kommunikasjon, og at det mottas melding pr. SMS eller e-post, gjelder også for dette alternativet. Stikkordene her er at mottaker selv har åpnet for å kommunisere elektronisk, og at det er tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer for at avsender har korrekt kontaktinformasjon. Vi må altså være helt sikre på at vi sender varsel til rett person!
HVA MED ORDINÆR E-POST???? - E-post kan anses for «betryggende», - igjen bare hvis mottaker har åpnet for det, eksempelvis at partene nylig har kommunisert via denne e-postadressen, og vi er helt sikre på at det er rett person. Men e-post kan være problematisk av flere grunner. Både fordi kontaktinformasjon og om e-post blir lest, er usikker. Det er også en utfordring at e-post (visstnok) lett kan komme på avveie, eller være gjenstand for hacking. Vær derfor inntil videre litt forsiktig med ordinær e-post. Som med alle nye lovendringer vet vi foreløpig lite om hvor rettsapparatet og tilsynsmyndigheter legger listen for hva som er «betryggende». Det blir spennende å se fremover.
GEBYR/INKASSOSALÆR - Her er det (foreløpig) ingen endringer. Det kan kreves ordinært gebyr/salær for varslene som før. FREMDELES KRAV TIL TYDELIGHET! - Husk at krav til innhold og tydelighet i varslene er uendret. Det må fremgå tydelig hvem som er fordringshaver, og hva varslet gjelder. Ikke fall for fristelsen å pakke inn budskapet slik at varslene kan forveksles med reklame eller «spam». Er du i tvil? Send brev!
NY INKASSOLOV "PÅ BEDDINGEN" - Finanstilsynet har bedt Justisdepartementet om lov til å lage forslag til revisjon av inkassoloven. Det blir spennende tider for alle som driver med innfordring fremover, - følg med! - - - For mer informasjon rundt dette temaet, kontakt gjerne Advokat Tone Thomassen, e-post: tone.thomassen@advokatthomassen.no. Tlf: 33 13 77 81.
05.12.17
 

Verdipapirisering

– behov for norsk regelverk
Finans Norge anmoder Finansdepartementet om å igangsette et lovarbeid med sikte på å åpne for verdipapirisering i Norge.
EU har nylig vedtatt et nytt regelverk for verdipapirisering. Norske banker bør få samme adgang til å benytte et slikt instrument for finansiering og likviditetsstyring. Kilde: finansnorge.no
05.12.17
 

Lånebasert folkefinansiering (crowdfunding)

– en veiledning om låneformidling
Finanstilsynet: Rundskriv 10/2017
Les mer
04.12.17
 

Regnskapsloven - Finanskomiteen følger opp regnskaps-lovforslaget

Finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. er lik departementets forslag i Prop. 160 L (2016 – 2017). Det forventes at endringene trer i kraft fra 1. januar 2018. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
04.12.17
 

Gjeldsordning

- utenlandssøkere skaper hodebry
Mange som bor i utlandet har en økonomisk situasjon i Norge som er ute av kontroll. Hittil har ikke disse hatt mulighet til å søke om å få slettet gjeld. Fra 1. oktober 2017 kan det imidlertid søkes om gjeldsordning fra utlandet.
Dette vil by på utfordringer både for namsmannen og kreditorene. Har søkeren mulighet til å innhente troverdig dokumentasjon? Har namsmannen mulighet til kontrollere dokumentasjonen? Vil kreditorene kunne stole på prosessen?
Vi ser på noen sentrale problemstillinger. Kilde: kontraktadvokatene.no
Les mer
13.11.17
 

Folkeregistrering

- ny lov
Det er vedtatt en ny lov om folkeregistrering som trer i kraft 1.10.2017. Her finner du også Forskrift til folkeregisterloven (folkeregisterforskriften)». Kilde: infotorg.no
Les mer
13.11.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News