Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Kvartals-rapportering oppheves

Den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering bortfaller for børsnoterte selskaper
Finansdepartementet har opphevet kravet om kvartalsrapportering i verdipapirforskriften § 5-5 for børsnoterte selskap. Endringen trer ikraft 1. januar 2017 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
28.11.16
 

Finansdept. vil skjerpe kredittkort-krav

Kundene skal ikke bli forledet, sier finansminister Siv Jensen
Finansdepartementet kommer med forslag om skjerpede krav til fakturering av kredittkortgjeld. Kilde: dn.no
les mer
28.11.16
 

Bruker 100 år på inntekts-opplysninger

Hvert år mottar Nav rundt 1 million inntektsopplysningsskjemaer
Det betyr at arbeidslivet trolig bruker over 100 årsverk på å rapportere inntekter til Nav. Nå er en endring på trappene. Kilde: infotjenester.no
Les mer
22.11.16
 

Julebordet kan få konsekvenser for jobben

Det som skjer på julebordet blir ikke nødvendigvis på julebordet
Arbeidsgiver er i sin fulle rett til å ta tak i uønskede situasjoner fra julebordet i etterkant. Kilde: infotjenester.no
Les mer
22.11.16
 
Foto: Hege Stokmo, leder for Forretningsjuridisk i Virke/advokat og medlem av Hvitvaskingslovutvalget

Hvitvaskings-regelverket – hva skjer? - Var et viktig tema på årets Lindorff-konferanse

Det vil i løpet av desember fremlegges forslag til endringer i hvitvaskingsregelverket som vil få betydning for de rapporteringspliktige. Forslaget skal ut på høring og alle berørte aktører oppfordres til å gi sine innspill i høringsrunden.
Hvitvaskingsloven skal forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering ved at virksomheter skal foreta kundekontroller og løpende oppfølging av sine kunder samt rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Mange bransjer er underlagt regelverket som rapporteringspliktige, herunder finansinstitusjoner og forsikringsselskaper. Inkassovirksomhet er i dag ikke rapporteringspliktige men vil bli foreslått underlagt regelverket. Bakgrunnen for dette er at bransjen håndterer en stor andel transaksjoner. Videre er det en bekymring for at forsøk på hvitvasking rettes mot aktører som ikke er underlagt hvitvaskingsregelverket. I tillegg står inkassoforetak i en særstilling i forhold til å kunne oppdage terrorfinansiering. Inkassoforetak vil eksempelvis kunne fange opp at samme personer tar opp mye kreditt på kort tid som så misligholdes i forbindelse med avreise til konfliktområder. Dette gjelder særlig for de største inkassovirksomhetene som mottar oppdrag fra mange ulike kreditorer.
Det vil i loven bli økt fokus på en risikobasert tilnærming til hvilke tiltak som skal iverksettes. De rapporteringspliktige skal foreta en vurdering av hvilke risiko det er i egen virksomhet for at midler forsøkes hvitvaskes eller brukt til terrorfinansiering. Denne risikovurderingen skal dokumenteres. På bakgrunn av denne risikovurderingen skal virksomheten etablere rutiner for blant annet kundekontroll og videre oppfølging av kunden, når undersøkelsesplikten inntrer og når rapportering til Økokrim skal skje. Det vil også bli innført en dokumentasjonsplikt for disse rutinene. Forslag om dokumentasjonsplikt er ny i loven. Øverste ledelse vil ha et ansvar for gjennomføring av risikovurdering og etablering av rutiner. Det vil bli foreslått et personlig ansvar for disse personene ved grove og gjentatte brudd på bestemmelsene.
Selve kundekontrollen, den løpende oppfølgingen, undersøkelsesplikten og rapporteringsplikten vil i hovedsak være tilnærmet lik dagens lov. Det vil imidlertid bli enklere å gjennomføre kundekontroller da det skal opprettes et register over reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere er fysiske personer som direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av eierandelene i et selskap. Rapporteringspliktige skal også etablere internkontroll med at regelverket overholdes. Dersom virksomheten har høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering skal det utnevnes en egen compliance officer med ansvar for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Rapporteringspliktige skal også sørge for et eget varslingssystem for beskyttelse av den som rapporterer.
I dag kan brudd på hvitvaskingsloven sanksjoneres med straff. Det vil bli foreslått at straffesporet forlates og at det istedenfor innføres administrative sanksjoner med høye overtredelsesgebyr hvor også øverste ledelse kan ilegges gebyr jfr. ovenfor. Det foreslås også innført ledelseskarantene som innebærer at en person i øverste ledelse som grovt eller gjentatt tilsidesetter sine plikter etter loven ikke kan utøve ledende funksjon i virksomheten i et nærmere bestemt tidsrom. På bakgrunn av at Norge har fått kritikk for mangler ved vårt hvitvaskingsregelverk vil vi kunne forvente et mer aktivt tilsyn med at regelverket overholdes fremover. Kritikken gikk blant annet ut på manglende tilsyn med de rapporteringspliktige samt at det var for få hvitvaskingsrapporter og for få saker som ble etterforsket. Ovennevnte lovforslag knyttet til dokumentasjonsplikt og internkontrollsystemer vil kunne gjøre et slikt tilsyn mer effektivt og lettere gjennomførbart. Samtidig vil forslaget om personlig ansvar kunne sørge for en bedre etterlevelse av regelverket.
Artikkel; Leder for Forretningsjuridisk i Virke/advokat og medlem av Hvitvaskingslovutvalget, Hege Stokmo
16.11.16
 

Forbrukerkjøp

I denne boken gir Roald Martinussen en fremstilling av gjeldende norsk forbrukerkjøpsrett
Forbrukerkjøpsloven er en viktig kontraktslov siden loven regulerer det tallmessig klart største antallet enkeltkontrakter. Forbrukerkjøpet er dermed et velegnet utgangspunkt for å tilegne seg kunnskaper om alminnelige formuerettsrettslige regler og prinsipper. Kilde: Norli.no
Les mer
16.11.16
 

Skatteetaten slår til med tvangsmulkt

Tvangsmulkt ilegges ved for sen levering av opplysninger
Skatteetaten varsler at tvangsmulkt vil bli brukt i stor utstrekning fra 2017. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
14.11.16
 

Regelverket for halv skatt før jul endret på nytt

Fra 2016 ble reglene endret slik at arbeidsgiver kan velge mellom å trekke halv skatt for november
Nå er forskriften endret på nytt med umiddelbar virkning. Kilde: infotjenester.no
Les mer
08.11.16
 
Foto: Hanne Riksheim, juridisk direktør i Lindorff i Norge.

Lovforslag om privat gjeldsregister legges frem

Et privat gjeldsregister vil forhindre gjeldsproblemer for låntakere og gi bankene bedre grunnlag til å gi kreditter.
Tirsdag 25. oktober kom Regjeringen med sitt forslag om opprettelse av et privat gjeldsregister etter at det forrige forslaget om offentlig gjeldsregister ble skrinlagt i 2013.
I dag har bankene begrensende muligheter til å undersøke betjeningsevnen til personer som søker forbrukskreditt. Bankene har ikke oversikt over hvor mye gjeld kundene har på søknadstidspunktet, og personer med dårlig økonomisk evne kan i løpet av kort tid pådra seg mye forbruks- og kredittkortgjeld.
Regjeringen mener lovforslaget om et privat gjeldsregister vil bidra til å redusere gjeldsproblemer. Gjeldsregisteret vil ikke gi oversikt over alle gjeldsforpliktelser en privatperson har, kun forbrukskreditter. Gjeldsregisterets oversikt over forbrukskreditter vil allikevel bidra til at bankenes vurdering av hvem som bør få lån, og hvor mye blir, langt mer presis enn i dag. Gjeldsregisterloven skal legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv registrering av gjeldsopplysning.
Dette bør du vite om forslaget for gjeldsregisteret:
Hva er et Gjeldsregister? - Gjeldsregisteret skal motta, registrere og utlevere gjeldsopplysninger som skal benyttes ved en kredittvurdering på en ordnet, sikker og effektiv måte. Tekst: Hanne Riksheim, juridisk direktør i Lindorff i Norge.
Les mer - Lovforslag om privat gjeldsregister legges frem
2.11.16
 

Kjappe forbrukslån kan bli forbudt

Nordmenns forbruksgjeld er nesten doblet på åtte år
En utredning regjeringen har bestilt, konkluderer med at det kan forbys å markedsføre «enkle, lette og raske» lån. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
02.11.16
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News