Advokatfellesskapet Bratsberg

Jus

Etter innspill fra våre brukere åpner vi egen temaside for Jus, det vil si Jus som spiller en rolle og er relevant i forbindelse med våre brukeres - og vår nettportals kjernevirksomhet, for eksempel kreditt, pengestrøm, innfordring, likviditet, mv. Pengekrav, selskapsrett, avtalerett, kjøpsrett, panterett, tvangsfullbyrdelse og konkursrett er her sentrale stikkord.
 

Velkommen til Advokatenes fagdager 2015

- 28/29. mai 2015
Se programmet her !
Les mer
30.01.15
 

Forslag til ny standard for revisjon av små selskaper

- svært godt mottatt i Nordisk Revisorforbund
- Tilbakemeldingene er veldig positive og det er bred enighet om at forslaget er et veldig godt utgangspunkt for den videre prosessen, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen i en kommentar. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
26.01.15
 

Hva er nytt på den regnskaps-messige siden?

- Årsoppgjøret 2014
Marianne Hamre, partner i BDO AS og medlem i Lederkildens fagpanel, gir her en oversikt over hva som er nytt i forhold til tidligere år:
Les mer
23.01.15
 

Ligningsloven

- Lovkommentar
Denne lovkommentaren inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser. Kilde: www.universitetsforlaget.no
Les mer
16.01.15
 

Ønsker endringer i ny finansforetakslov

Ny lov om finansforetak og finanskonsern er snart klar for behandling i Stortinget
...og finanskomiteen avholdt nylig høringsmøte.
Vi er i store trekk fornøyd med utkastet til ny lov, men ser at det er behov for noen endringer og presiseringer. Blant annet ønsker vi å endre grensen for forsikringsselskapenes eierandel i selskaper som driver forsikringsfremmed virksomhet fra 15 til 50 prosent, sier Carl Flock, juridisk fagdirektør i Finans Norge. Kilde: www.fno.no
Les mer
12.01.15
 

Mer aksjelovforenkling

Næringsminister Monica Mæland vil gjennomføre ytterligere forenklinger i aksjeloven
Mæland har presentert dette som en del av Næringsdepartementets regelryddingsprosjekt. Forrige runde med aksjelovforenklinger ble gjennomført i 2013 (oppfølgingen av Gudmund Knudsens utredning).
Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
12.01.15
 
Foto: Advokat i Kredinor, Kjetil Vangsnes.

Pengekravrettens utvikling – Ny og sentral rettspraksis

- Advokat i Kredinor, Kjetil Vangsnes, med foredrag på Kredinors Proffseminar
GJELDSORDNING - FORDELING AV FELLESUTGIFTER: Høyesterett har slått fast at det skal foretas en konkret vurdering av hva som med rimelighet trengs til underhold, dette innebærer at ektefellens inntekt kan få betydning for fordelingen av felleskostnadene – selv om denne ligger innenfor et «normalnivå». Hvis ektefellens inntekt ikke trekkes inn i denne vurderingen, vil resultatet kunne bli at skyldneren opprettholder sin levestandard under gjeldsordningen selv om en vesentlig del av gjelden slettes etter fem år.
PANT I BOLIG-RENTEBETJENING UNDER GJELDSORDNING: Ved søknad om gjeldsordning skal gjeld med sikkerhet innenfor boligens verdi med tillegg av 10% rentebetjenes under gjeldsordningen og består etter gjeldsordningsperiodens utløp. Når to er solidarisk ansvarlig for boliglånet, skal hele boliglånet eller bare søkers andel tas med i gjeldsordningen? Hvis hele gjelden legges inn i gjeldsordningen, vil realitetn være at søker opparbeider seg en friverdi i boligen. Høyesterett kom til at bare søkers andel av boliglånet skulle regnes med i gjeldsordningen.
BANKENES MOTREGNINGSRETT: I næringsforhold kan banene avtale motregningsrett i innestående på konto. Før banken gjør motregningen gjeldende, blir det tatt utlegg i kontoen. Høyesterett slår fast at bankens motregningsrett går foran utleggspantet som var tatt i samme konto. KONKURS - LEGALPANT: Høyesterett har slått fast at legalpant ved konkurs ikke trenger å tinglyses før tvangssalg begjæres. Hvis konkursskyldner selger eiendom med pantet påheftet, hva skjer da med legalpantet? Høyesterett sier at dette må likestilles med realkausjon fra den nye eieren.
BANKID – ANSVAR VED MISBRUK: Vi har ved en rekke saker fått slått fast at du ved å ikke passer godt på din BankID (sikkerhetsbrikke/personlig passord) kan du komme i et erstatningsansvar overfor banker som gir lån til «deg» basert på andres missbruk av din BankID. Erstatningsansvaret gjelder hele beløpet/det gitte lån uavhengig av begrensningene som er angitt i finansavtaleloven §35. Vårt argumentasjon er at andres missbruk av BAnkID som elektronisk legitimasjon ikke er en «autorisert betalingstransaksjon», slik at begrensningene i §35 ikke kommer til anvendelse.
FORLIKSRÅDET INNSTILLER BEHANDLINGEN - SØKSMÅLFRISTER ? Det har lenge vært en oppfatning at når forliksrådet innstiller saken, ble søksmålsfristen suspendert i ett år. Høyesterett har nå slått fast at dette kun gjelder foreldelse, ikke ved lovbestemte eller avtalte søksmålsfrister. I slike tilfeller løper det en tre måneders frist for at søksmålsfristen skal anses avbrutt.
07.01.15
 

Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse

Tirsdag 5. mai. – onsdag 6. mai
Kurset tar for seg aktuelle temaer på rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso. Det er lagt vekt på å behandle emner som er sentrale for praktikere, samtidig som deltakerne skal holde seg orientert om rettsutviklingen på området. Kilde: www.advokatforeningen.no
Les mer
06.01.15
 

Redusert oppbevaringstid

Finansdept. har endret reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale
Minstekravet for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem års oppbevaring. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
05.01.15
 

Skattefelle når renter legges til hovedstolen

Utenfor virksomhet gis det ikke fradrag for renter som er tillagt hovedstolen dersom fordringen senere går tapt
... selv om långiver har inntektsført rentene, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse.
Skattedirektoratet begrunner dette med at dersom fordringen på renter legges til hovedstolen, vil det innebære at rentene er forfalt og at de anses som betalt. Det har i et slikt tilfelle oppstått en ny fordring. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
05.01.15
 

Regelendringer fra 1. januar 2015

Finansdept har kommet med en oversikt over de viktigste regelendringene fra 1. januar 2015
...på sitt ansvarsområde. Les mer her.
Les mer
29.12.14
 

Særlov for statlig inkasso-virksomhet

Hvorfor trenger Statens innkrevingssentral en særlov for å kreve inn NRK-lisensen?
Kan Solberg-regjeringen leve med en særlov som gir Statens innkrevingssentral bukta og begge endene overfor den lille mann og kvinne og som innebærer forskjellsbehandling mellom statlige og private konkurrenter?
​Stortinget vedtok på tampen av den forrige regjeringens periode en slik særlov for Statens Innkrevingssentral (SI). I denne loven har den lille mann og kvinne svakere rettsbeskyttelse enn ellers – dvs overfor private inkassobyråer og i forhold til andre land. Loven ble vedtatt mot Høyres, Fremskrittspartiets, Venstres og KrFs stemmer. Kilde: www.virke.no
Les mer
08.12.14
 

På tide å lovregulere franchisedrift

Få har sett flere skjebner forbundet med franchise enn Torkjell Solbø
Nå etterlyser advokaten en lovregulering for franchisedrift i Norge. Kilde: www.ba.no
Les mer
17.11.14
 

Høringssvar til ny norsk regnskapsstandard

Revisorforeningen støtter utgivelsen av den nye regnskapsstandarden for øvrige foretak
Det er nedlagt et omfattende og godt arbeid med denne viktige nye standarden.
Les mer
03.11.14
 

Styreansvar i aksjeselskaper

- eKurs
Kurset inneholder det som et styre i aksjeselskaper bør kunne for å kjenne sine plikter og sitt ansvar som styremedlemmer.
Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
27.10.14
 

Saklig grunn til å nekte framleie eller overdragelse

- ukens tips
I en del næringsleieforhold kan utleier bare nekte samtykke til framleie og/eller overdragelse av leieretten hvis han har saklig grunn. Vi ser her nærmere på hva som kan utgjøre saklig grunn. Kilde: www.nenyheter.no
Les mer
27.10.14
 

Kjørebok 2015

Du har "ikke plikt" til å føre kjørebok – men den kan bli avgjørende …
"Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil for skattyteren oftest være en avgjørende dokumentasjon for yrkeskjøringen."
Kilde: www.adekvat.no
Les mer
24.10.14
 

Identitetstyveri og identitetsutlån

- Avisene har stadig oppslag om identitetstyverier, og kundene forespør oss ofte om hva de skal gjøre når skyldner sier at det har skjedd et identitetstyveri.
Det vanskelige spørsmålet er om det virkelig foreligger identitetstyveri, og om identitetstyveriet i så fall er gjort mulig ved personens uforsiktighet, eller om det faktisk foreligger et identitetsutlån.
Utgangspunktet er klart nok: Den som har blitt utsatt for identitetstyveri, er ikke pliktig til å oppfylle den avtalen som tyven har inngått i en annens navn. Men har man bidratt til identitetstyveriet ved egen uforsiktighet og/ eller opptrådt uaktsomt, kan man bli erstatningspliktig.
For bankkort, eller ”betalingsinstrument” som det kalles i finansavtaleloven, gjelder ihht § 34 følgende: Innehaveren skal ”ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene knyttet til betalingsinstrumentet så snart instrumentet er mottatt.” Har man ikke oppfylt denne plikten, kan man bli erstatningsansvarlig for misbruket. Erstatningens omfang vil avhenge av graden av uaktsomhet.
Hos oss har vi også sett noen tilfeller av ”identitetsutlån”: En person sier seg villig til å stå som kjøper og låntaker i anledning et bilkjøp. Bilen skal etter kort tid selges videre med fortjeneste. Identitetslåner og identitetsutlåner skal dele fortjenesten, og lånet skal innfris. Men slik går det ikke. Identitetsutlåneren blir sittende med gjeldsforpliktelsen, og identitetslåneren med fortjenesten. Og bilen har kanskje en verdi som er langt lavere enn lånebeløpet.
Les mer - Lindorffanalysen nr.3 - 2014
21.10.14
 

Omklassifisering av lån til lønn eller utbytte

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 10. oktober 2014 beskrevet hvordan skattemessig behandling blir når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte.
I uttalelsen er det blant annet lagt til grunn at når mellomregningskontoene øker gradvis over flere år, anses både utbytte og lønn innvunnet for det enkelte år. Har det for enkelte år blitt foretatt tilbakebetalinger på mellomregningskontoen, skal disse etter en konkret vurdering tas hensyn til.
Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
20.10.14
 

Varer ferdig montert

Som følge av forbrukerens etterspørsel ser vi at flere virksomheter tilbyr varer ferdig montert
Dette kan være alt fra møbler til byggevarer. Spørsmålet som oppstår er hvilket ansvar butikken påtar seg for monteringen
Forbrukerne har lenge kunne kjøpe baderom og kjøkken ferdig montert av de enkelte leverandørene. Vi skal i denne artikkelen belyse noen av de forholdene en virksomhet bør hensynta dersom det tilbys varer ferdig montert.
Kilde: www.virke.no
Les mer
06.10.14
 

Innsendingsfrist 1. september for 2014-regnskapet

Utvidet innsendingsfrist til 1. september ved elektronisk innsending via Altinn gjelder også for 2014-regnskapet
...selv om elektronisk innsending nå blir obligatorisk. Det har vært en del uklarhet om dette i praksis, men forskriften er klar. Nærmere bestemt gjelder utvidet innsendingsfrist for regnskapsår avsluttet 30. juni 2015 eller tidligere.
Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
29.09.14
 

Når kan sjefen sjekke eposten?

Arbeidsgiver kan i visse situasjoner lese tekstmeldinger, epost og annen kommunikasjon ansatte gjør
....med bedriftens utstyr og systemer. Etter en regelendring i 2009, har arbeidsgiver fått rett til innsyn i epost arbeidstaker sender og mottar på bedriftens epostkonto.
Det mange ikke er klar over, er at regelverket også gjelder for andre elektroniske kommunikasjonsmedier arbeidsgiver har stilt til disposisjon for arbeidstaker.
I praksis betyr det at arbeidsgiver har innsyn i tekstmeldinger som er sendt og mottatt fra mobiltelefonen, dersom den eies av bedriften. Forutsetningen er at du har telefonen for å bruke den i jobbsammenheng.
Kilde: www.infotjenester.no
Les mer
27.09.14
 
Foto: Adm. direktør Sven Ingebretsen i Sergel og Advokat Tone Thomassen.

Advokat Tone Thomassen på Sergel-dagen 2014

- Viktig med godt samarbeid mellom fordringshaver og inkassator
Torsdag 11. september arrangerte Sergel Norge sin tiende Sergel-dag, på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo. Advokat Tone Thomassen har bred erfaring fra juridiske problemstillinger innen inkassofaget og har bl.a. jobbet som sekretariatsleder for Inkassoklagenemda. Hennes foredrag på Sergel-dagen 2014 gav faglig påfyll for deltakerne og omhandlet, blant annet, forutsetninger for å kunne sende saker til inkasso, og omtvistede krav i inkassosammenheng.
Å få inn pengene, med god kundebehandling, det jobber Sergel med daglig. Et rettslig godt fundert kravsgrunnlag er viktig. Temaer som krav til tydelighet, kravene til et inkassovarsel og konsekvenser hvis det er feil i dette, samt hvilket krav som er gjenstand for inkasso ble gjennomgått, i tillegg til hvilke vurderinger som må gjøres dersom skyldner fremmer innsigelser til kravet.
En av Tone Thomassens kjepphester er dette med at inkasso er et samarbeid mellom fordringshaver og inkassator. God kommunikasjon mellom fordringshaver og inkassator en forutsetning for vellykket inkasso. Dette gjelder særlig informasjon om evt. innsigelser fra skyldner, og ikke minst er det viktig at fordringshaver raskt gir tilbakemelding til inkassator når innsigelsene er oversendt fordringshaver for uttalelse. Dette gjelder også forespørsel om dokumentasjon. Det er i strid med god inkassoskikk å drøye for lenge med å gi svar på en innsigelse til skyldner, og inkassoforetaket har ikke annet valg enn å avslutte saken hos seg dersom fordringshaver ikke innen noen få måneder gir en tilbakemelding som kan formidles skyldner.
For å høyne kvaliteten i innfordringsarbeidet, er det en fordel at inkassator har kompetanse om kravene og ikke minst grunnlaget for kravene til fordringshaver. Dette gjelder både avtaler og standardvilkår. På denne måten kan inkassoforetaket ofte selv besvare innsigelsene som fremkommer, hvilket gir et godt grunnlag for effektiv innfordring. Det viktigste er imidlertid at da settes inkassator i stand til å gi kundene til fordringshaver gode og riktige svar, - hurtig. Og det er god kundebehandling.
Avslutningsvis gikk advokat Thomassen gjennom noen saker/avgjørelser fra Inkassoklagenemdas virksomhet (f.eks. «Manglende vurdering av innsigelse før iverksettelse av inkasso»). Husk! Inkassovarsel og betalingsoppfordring MÅ fremdeles sendes skriftlig, på papir.
23.09.14
 

Stang inn for Erik Sóler

Aksjeeiers aktivitet ble ansett som personlig drevet virksomhet.
Lagmannsretten ga dermed skattemessig fradrag for tap på garantiforpliktelsen på 4,3 millioner.
Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
23.09.14
 

Høringssvar NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Revisorforeningen har avgitt et høringssvar til ny norsk bokføringsstandard "Dokumentasjon av betalingstransaksjoner".
Revisorforeningen mener forslaget til standard om dokumentasjon av betalingstransaksjoner ikke bør fastsettes. Vi oppfatter standarden både å være for omfattende og uklart utformet.
Les mer
15.09.14
 

Det du MÅ vite av lover og regler

Lov og rett for næringslivet
Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av læreboken og lovsamlingen.
Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære.
Kilde: www.adekvat.no
Les mer
02.09.14
 

Aksjelovgivningen

eAksjelovgivningen er oppdatert pr. 1. juli 2014
Ellevte utgave (trykt) er ajourført med lovendringer pr. 1. juli 2013. Aksjelovgivningen er en kombinert trykt utgave og eBok.
Les mer
01.09.14
 

Revisor-foreningen avstår fra å sende inn forslag på forenklinger på skatte- og avgiftsområdet !

- grunnet manglende oppfølging av tidligere innsendte forslag.
Ut fra oversikten over resultatet av våre innmeldte forslag gjennom de siste fem år, har vi kommet til at vi ikke vil prioritere å bruke ressurser på å sende inn flere forslag til Skattedirektoratets prosjekt for regelverksutvikling.
Vi vil i fremtiden bruke andre kanaler for forenklinger på skatte- og avgiftsområdet hvor vi har tro på at det vil være en bedre oppfølging og gjennomføring av våre forslag til forenklinger. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
14.07.14
 

MVA - Betaling via bank og fradragsrett

Ved skjønnsmessig fastsettelse av inngående merverdiavgift gis det ikke fradrag for anskaffelser som er betalt kontant.
Skattedirektoratet har utgitt et fellesskriv som omhandler spørsmål knyttet til kravet om betaling via bank mv. som vilkår for fradragsrett for inngående MVA.
Etter merverdiavgiftsloven gis det bare fradrag for inngående merverdiavgift når betaling skjer via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn 10 000. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
08.07.14
 

Plikt til å sende inn årsregnskapet elektronisk

Fra 1. januar 2015 er det ikke lenger adgang til å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir.
De aller fleste må sende inn regnskapet via Altinn. Indre selskaper og enkelte som følger IFRS, må av systemtekniske grunner sende inn pdf via e-post til Regnskapsregisteret. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
07.07.14
 

Regnskap: Det er kun dette som kan kastes etter fem år

Det var store forventninger til at oppbevaringstida for regnskapsbilag skulle endres til fem år, men det ble til slutt ingen store endringer på dette området i 2014.
Foreløpig er det bare: •årsregnskap, •årsberetning, •revisjonsberetning og •revisors nummererte brev som kan oppbevares i 5 år. Kilde: www.adekvat.no
Les mer
04.07.14
 

Disse reglene ble endret 1. juli

Fedrekvoten er kuttet, røykerommene forbudt og ansatte har krav på ny ferie etter bare én dags sykdom
Det er bare noen av endringene for arbeidslivet som trådte i kraft 1. juli. Kilde: www.infotjenester.no
Les mer
04.07.14
 

Tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag – “pay back”

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag – “pay back”
Finanstilsynets rundskriv 5/2014, av 23.06.14.
Les mer
01.07.14
 

Ny lov styrker forbrukernes rettigheter

- Den nye loven gir forbrukerne et bedre vern når de handler på nett og i utlandet, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).
I dag trer ny angrerettlov og angrerettforskrift i kraft. Dette er en del av EU-direktivet om forbrukerrettigheter som skal stimulere handel over landegrensene og samtidig styrke forbrukervernet.
Stadig flere handler på nett og når de er på reise i andre europeiske land. Like regler over landegrensene i Europa vil komme norske forbrukere til gode og det vil gi forutsigbarhet for næringsdrivende, sier Horne. Kilde: www.regjeringen.no
Les mer
27.06.14
 

Oppbevarings-tiden etter bokføringsloven

Skattedirektoratet har vurdert om det må gjøres unntak fra fem års oppbevaringstid for enkelte typer dokumentasjon og for spesielle næringer
Konklusjonen er at fem års oppbevaringstid kan gjelde generelt og at det kun i begrenset utstrekning er nødvendig med lengre oppbevaringstid
Skattedirektoratet har foretatt en gjennomgang av aktuelle regler i skatte- og avgiftslovgivningen for å avklare om primærdokumentasjon etter bokføringsloven må oppbevares lengre enn fem år. Direktoratets forslag er oversendt Finansdepartementet med sikte på en høringsrunde. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
23.06.14
 

Mer om leiegarantier

Ved endringer i leieforholdet hender det at partene glemmer å oppdatere leietakers garanti
Manglende sikkerhet kan få kostbare konsekvenser for utleier. Kilde: www.nenyheter.no
Les mer
02.06.14
 
Foto: Hilde Rannem Rostad, advokat og divisjonsdirektør bank/finans, Kredinor.

Stor interesse for Kredinors fagdag bank/finans

- Circa 100 av Kredinors kunder innen bank/finans-sektoren var til stede på årets seminar den 22. mai, noe som viser en sterk bransjeinteresse for dette arrangementet, som i år ble arrangert for sjette gang.
Dette er dagen for alle innen bank og finans som vil holde seg oppdatert innen kredittstyring, fordringsadministrasjon og inkassorelaterte emner. Fagdagen tar for seg, blant annet, kredittfaglige og juridiske problemstillinger for bank- og finansnæringen. Deltakerne ble først ønsket velkommen av Hilde Rannem Rostad, advokat og divisjonsdirektør bank/finans, Kredinor. Hun presenterte Kredinors strategi og nye visuelle profil samt ønsket alle nye kunder i divisjonen velkommen. Nettopp Kredinors vekst innen bank finans de siste årene samt målene fremover var fokuset i presentasjonen. Hilde Rostad la vekt på at økt andel tilbakeført kapital samt det å bidra til lavere tapsavsetninger er det viktigste når Kredinor legger strategien for bank og finansbransjen videre.
Dagens konferansier holdt et svært underholdende foredrag om «Hvordan utenlandske kunder ser på oss nordmenn» og var et meget underholdende krydder i konferansen, med alle sine verbale krumspring. Dagen inneholdt også et foredrag om «Getting Things Done»- metodikken, v/Morten P. Røvik, leder av produktivNorge. Han fortalte om den fem stegs arbeidsflyten for å få kontroll over arbeidet, øke produktiviteten men likevel oppleve mindre stress.
Kredinors egne forelesere. - Som alltid var Kredinors egne krefter på plass med interessante foredrag. I år var det Hilde Rannem Rostad, advokat og divisjonsdirektør bank/finans i Kredinor, som snakket om omstøtelse i konkurs: Hvordan sikre deg at verdier ikke er tappet i forkant av en konkurs. Ketil Vangsnes, fagansvarlig advokat bank/finans, snakket om Gjeldsordninger, rettslige og praktiske utfordringer mens Geir Dyran, Business Performance Manager, tok for seg betalingsforholdene i Norge i dag, med fokus på bank/finans. Trine Lise Ness Grimstad, direktør kundeservice i Kredinor, tok for seg den «vanskelige» kunden –kundeopplevelse: Hvordan skal Kredinor levere optimal kundeservice ?
Namsfogden. - På en fagdag som dette vil selvfølgelig deltakerne være interesserte i siste nytt fra Namsfogden. De fikk sitt påfyll i dagens siste foredrag, som var «Endringer i rettspleien, med særlig vekt på tvangsforretninger og gjeldsordninger», v/Alexander Dey, Namsfogden i Oslo.
I løpet av den innholdsrike dagen fikk deltakerne også nyte en svært underholdende helaften med omvisning, middag og underholdning i Mathallen v Kulinarisk Akademi. Tekst: O.Rud, Credit News, 23.mai, 2014
26.05.14
 

Tilbakelevering ved leietakers konkurs

Når leietaker går konkurs, vil utleier kunne lide tap ved at leieobjektet ikke tilbakeleveres i avtalt stand. I dette Ukens tips tar vi for oss konkursboet og panthavers plikter i den forbindelse
Normalt inneholder leiekontrakten bestemmelser om leieobjektets stand ved leieforholdets opphør. Leieobjektet skal gjerne tilbakeleveres i vedlikeholdt stand, hensyntatt alminnelig slit og elde, samt ryddet og rengjort. Dersom leietaker har foretatt endringsarbeider i leieobjektet, kan utleier, avhengig av leiekontrakten, kreve disse tilbakestilt. Kilde: www.nenyheter.no
Les mer
26.05.14
 

EY: Revidert statsbudsjett for 2014

I revidert budsjett fremmes en rekke forslag for å styrke skattyternes rettssikkerhet
Bl.a. foreslår Regjeringen å samordne forvaltningsregelverket på skatte- og avgiftsområdet i en særskilt skatteforvaltningslov
I tillegg foreslår Regjeringen en ny nemndsordning med et felles landsdekkende klageorgan for skatt og merverdiavgift. Kilde: www.ey.no
Les mer
19.05.14
 

Aksjelovendringer våren 2014

Rettelser i blant annet reglene om utbytte trer i kraft fra 1. juli 2014.
Endringene retter opp enkelte utilsiktede virkninger av endringene i aksjeloven i juni 2013. Flere av endringene bygger på innspill fra Revisorforeningen.
Les mer
19.05.14
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA