Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Hvorfor tinglyse leiekontrakt?

Et tema som sjelden tas opp i leiekontraktsforhandlinger er hvorvidt leiekontrakten skal tinglyses
Likevel er det gode grunner for partene å være bevisst på dette. Kilde: estatenyheter.no
Les mer
12.02.16
 

Konkursrådets artikler og anbefalinger om straffbare forhold, mv. må oppdateres

- dette på grunn av ny straffelov
Straffeloven av 2005 trådte i kraft fra og med 1. oktober 2015. Kilde: konkursradet.no
Les mer
08.02.16
 

Beskatning av aksjonærlån

Forskrift om unntak fra reglene om beskatning av aksjonærlån
Det gis et generelt unntak for kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær, dersom kreditten innfris innen 60 dager. Dette unntaket er kommet etter at forskriften har vært ute på høring. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
08.02.16
 

Når leietaker slår seg vrang

Hva gjør du når leietaer ikke betaler og heller ikke vil flytte?
I næringsleieforhold forekommer det til tider at leietaker ikke betaler den avtalte husleien ved forfall. Slikt mislighold kan under tiden skyldes en forglemmelse, men kan også være et tegn på at leietakers økonomiske situasjon er blitt svekket. Kilde: estatenyheter.no
Les mer
05.02.16
 

Jordskifteloven

Jordskifteloven gir regler for å endre og fastsette eiendoms- og rettighetsforhold, samt holde skjønn
Kommentarutgave v/Øystein Jakob Bjerva, Fredrik Holth, Magne Reiten, Per Kåre Sky, Ingrid Aasen.
Les mer
05.02.16
 
Foto: Advokat Kjetil Vangsnes i Kredinor

Inkassosakens irregulære hendelsesforløp

- Det har skjedd mye spennende i rettspraksis innenfor inkassofeltet. Advokat Kjetil Vangsnes i Kredinor tok i sitt foredrag på Proffseminaret til Kredinor utgangspunkt i en ordinær inkassosak, og tok for seg aktuelle problemstillinger med ny og nyttig informasjon og praktiske erfaringer.
Et økende problem er identitetstyveri, både ved bruk av elektronisk kommunikasjon og tradisjonelt ID-tyveri. Tall fra NorSIS viser at over 200 000 nordmenn ble utsatt for identitetstyveri bare det siste året. I følge undersøkelse foretatt av Dagens Næringsliv, er det nettopp identitetstyveri som også flest anser som den største trusselen mot personvernet. Hvordan kan vi sikre oss og hvem er egentlig ansvarlig for betaling? Er det så enkelt som å si at det er ikke meg, jeg er svindlet? Så enkelt er det ikke alltid. Foredraget hadde fokus på hvem som har bevisbyrden og hva fordringshaverne selv kan gjøre. Kan kunden komme i et erstatningsansvar overfor en fordringshaver? Ja, det kan fort bli resultatet i følge advokat Vangsnes. Uaktsomhet hos vedkommende er ofte tilstrekkelig til at ansvaret er et faktum, fortalte han.
Når ansvaret først er et faktum, og det begjæres utlegg - da dukker spørsmålet om hva vedkommende eier opp på dagsorden. Reglene i dekningsloven sier at det kan tas utlegg i alt som skyldner er reell eier av. Dette suppleres av rettsvernsreglene. Det er nettopp hvem som er den reelle eier som skaper diskusjoner, og også viser at enkelte er kreative. Det gjelder for fordringshaver å være mer kreativ, og finne den reelle eieren. Stadig flere saker ender i retten på grunn av dette. Et eksempel var en som fikk inntekt fra sitt eget firma inn på konto tilhørende hans kone. Kona betalte for billån m.m. fra denne kontoen. Hvem er egentlig den reelle eieren av bilen eller båten? Dette var problemstilling som lagmannsretten måtte vurdere. De kom til at hele arrangementet var proforma og utlegg ble opprettholdt.
Det er heller ikke uvanlig å flytte eiendeler før det søkes om gjeldsordning. I mange tilfeller er det en av ektefellene som har mye gjeld, og den andre har ingen gjeld av betydning og i tillegg registrert som eier av en rekke eiendeler. Lagmannsretten måtte ta stilling til et slikt tilfelle. Var det mannen i forholdet som eide en andel i huset eller er det registrerte i offentlige registrert det korrekte, nemlig at kona eide huset alene? Hvis han eide en andel av eiendommen, har han unndratt eiendeler fra kreditorene og det vil derfor virke støtende å stadfeste forslaget til gjeldsordning. Lagmannsretten kom til at han eide en andel av eiendommen, og at det derfor ville være støtende å stadfeste forslaget til gjeldsordning.
En annen problemstilling som dukker opp med jevne mellomrom om det er OK å frasi seg arv til fordel for f.eks. barn når du selv er under gjeldsordning? Det ble vist eksempler fra praksis og gitt praktiske råd.
Ved begjæring om tvangssalg har spørsmålet om «forholdsmessighet» etter EMK blitt behandlet i EMD. Kan det skilles mellom offentligkrav og privatrettslige krav? Kan det oppstilles beløpsbegrensninger for å begjære tvangssalg? Borgarting lagmannsrett har også behandlet dette spørsmålet, og uttalt at «Det er legitimt formål og nødvendig i et demokratisk samfunn at kreditors rettigheter etter en avtale kan gjennomføres». Hva kan vi si er status i slike saker i dag?
03.02.16
 

Betal rentene nå!

Nye regler innebærer at private aksjonærer som har lån fra eget selskap bør vurdere å betale rentene så fort som mulig
Fra og med 7. oktober 2015, da statsbudsjettet ble lagt frem, ble det innført regler som innebærer at kreditt som ytes til personlige aksjonærer, skal regnes som utbytte for aksjonæren skattemessig. Det vil si at all kreditt blir beskattet som utbytte, selv om det privatrettslig er et lån. Også kreditt som gis indirekte fra selskap til aksjonær rammes av de nye reglene. Kilde: estatenyheter.no
Les mer
02.02.16
 

Krav til kassasystem

- kassasystemforskriften
Kassasystemforskriften utfyller og gjennomfører bestemmelsene i kassasystemloven, og trer i kraft 1. januar 2017. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.02.16
 

Endringer i tinglysings-, tvangs-fullbyrdelses- og inkassoloven

- Advokatforeningens svar på høringsbrev
Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet. Kilde: advokatforeningen.no
Les mer
01.02.16
 

Store kredittselskap bryter loven

Klarna og Collector Bank AB bryter loven på flere punkter når de tilbyr avbetaling ved netthandel
Klarna og Collector Bank AB tilbyr betalingsløsninger i nettbutikker, blant dem Nelly, Miinto, CDon og XXL. Når du kommer til kassen får du tilbud om blant annet å «delbetale i egen takt».
I de senere årene har Forbrukerombudet sett en økning i antallet tilbud om avbetaling når kunder handler på nett.
Avbetalingsavtaler kan bli dyre for den enkelte forbruker, og det er viktig at regelverket følges slik at kunden får den informasjonen som trengs for å vurdere tilbudet
Tilsynet vårt viser flere brudd på reglene hos de største aktørene, sier Nergård. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
29.01.16
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News