Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Vil slå tidligere Indigo-rådgiver konkurs

- Monobank ønsker å slå tidligere Indigo Finans-ansatte Rune Johannessen Ness konkurs
Kravet deres stiller seg uansett bak tre arrestkrav på mer enn fem millioner kroner. Kilde: dn.no
Les mer
11.03.19
 

Franchise-konkurs

Tingretten kom til at en franchisetaker hadde et personlig økonomisk ansvar for å betale franchiseavgift etter at driftsselskapet var gått konkurs
Lagmannsretten kom etter en konkret tolkning av kontrakten til motsatt resultat.
Avtaleteksten var uklar og vitneforklaring fra en person som på avtaletidspunktet var en sentral skikkelse hos franchisegiver, tilsa etter lagmannsrettens syn at franchisetaker ikke kunne holdes ansvarlig for avgiften. Franchisetaker ble etter dette frifunnet for kravet.
Borgarting lagmannsrett – Dom. Kilde: lovdata.no
Les mer
11.03.19
 

Flere leasing-aktører bryter markedsførings-loven

- Forbrukertilsynet har gjennomført en tilsynsaksjon mot markedsføring av leasingavtaler på nett
… og funnet at hele 10 av 13 aktører bryter loven.
Tallet på leasingavtaler har i de siste årene økt betraktelig og slike avtaler har blitt et stadig mer brukt alternativ til bilkjøp. Forbrukertilsynet frykter nå at flere forbrukere ikke får gode nok prisopplysninger før de bestemmer seg for leasingavtale.
Etter funn av flere annonser uten tilstrekkelig prisinformasjon ber Forbrukertilsynet nå de aktuelle aktørene om å endre markedsføringen. Kilde: forbrukertilsynet.no
Les mer
11.03.19
 

Ekspropriasjons-erstatningsloven

Lovkommentar. 4. utgave
Ekspropriasjonserstatningsloven inneholder de viktigste reglene om vederlag ved ekspropriasjon av fast eiendom.
Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven, oppdatert med de siste lovendringer og rettspraksis. Boken er à jour pr. september 2018. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
05.03.19
 

Spørsmål om erstatningsansvar for lederen av avviklingsstyret i et aksjeselskap

Norges Høyesterett – Dom
En advokat som var avviklingsstyre for et aksjeselskap med fire kommuner som aksjonærer, hadde ikke inkludert et anmeldt krav i en kreditorliste som var sendt eierkommunene, og hadde senere avvist kravet.
Vedkommende kreditor reiste erstatningssak mot advokaten, jf. aksjeloven § 17-1. Høyesterett kom til at advokaten ikke hadde opptrådt uaktsomt ved ikke å inkludere kravet på kreditorlisten. Kilde: lovdata.no
Les mer
20.02.19
 

Nye regler på betalingsområdet

- Finansdept.
Nye lovregler på betalingsområdet som gjennomfører de offentligrettslige reglene i EUs andre betalingstjenestedirektiv (PSD 2) trer i kraft 1. april i år.
PSD 2 regulerer foretak som tilbyr to nye typer betalingstjenester og gir andre aktører enn bankene tilgang til å iverksette betalinger fra en konto og tilby informasjonstjenester basert på tilgang til saldo- og transaksjonsopplysninger. Nye regler trer i kraft 1. april i år. Kilde: regjeringen.no
Les mer
19.02.19
 

Frivillig gjeldsordning ble opphevet

- som følge av manglende dividendebetaling fra skyldner
Eidsivating lagmannsrett – Kjennelse, 06.02.19.
Frivillig gjeldsordning ble opphevet som følge av manglende dividendebetaling fra skyldner. Konkret avgjørelse. Kilde: lovdata.no
Les mer
12.02.19
 

Krav om arrest til sikring av pengekrav og spørsmål om sikringsgrunn

Gulating lagmannsrett – Kjennelse, 04.02.19
Krav om arrest til sikring av pengekrav og spørsmål om sikringsgrunn, jf. § 33-2 første ledd, jf. § 33-3. Lagmannsretten fant at det var grunnlag for arrest og at arrest i aksjer ikke var et uforholdsmessig inngrep. Anke forkastet. Kilde: lovdata.no
Les mer
12.02.19
 

Ferske krav til forbrukslåns-banker

- Regjeringen legger frem
– Retningslinjene fra Finanstilsynet som kom i 2017, har ikke blitt fulgt, og det synes jeg ikke er godt nok, sier finansminister Siv Jensen. Nå stiller hun nye krav til forbrukslån. Kilde: dn.no
Les mer
12.02.19
 

Gjeldsinfo-forskriften

Veiledning om praktisering av gjeldsinformasjonsforskriften
Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en veiledning om gjeldsinformasjonsforskriften med anbefalinger om hvordan forskriften bør tolkes på noen utvalgte punkter. Kilde: regjeringen.no
Les mer
11.02.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News