Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Aksjelov-forenklinger

- og revisjonsplikt
Revisorforeningen støtter de forenklinger som foreslås av ekspertutvalget i NOU 2016: 22. Utvalget har gått langt i å foreslå forenklinger. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
16.01.17
 

Gruppesøksmål

Retten avviste DNBs forsøk på å blokkere historisk gruppesøksmål
180 000 DNB-kunder er et viktig skritt nærmere å få tilbake 690 millioner kroner de har betalt for mye i fondsgebyrer, etter at tingretten sa ja til Forbrukerrådets gruppesøksmål. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
09.01.17
 

Lovlig – men langt fra greit

Som småbarnspappa har jeg ved flere anledninger måttet forklare barna mine at det at vi ikke har laget en regel mot noe, ikke nødvendigvis betyr at det er greit
Det må være lov å anta at de bruker hodet.
Slik mener jeg det går an å tenke om lover også. Vi ønsker tross alt ikke lover og forskrifter om enhver tenkelige og utenkelige handling. Som for eksempel det å skifte navn og forretningsadresse på et selskap rett før det går konkurs – rett og slett fordi man ønsker å skjule for allmennheten hva som foregår. Kilde. sb.no
Les mer
09.01.17
 

Kassasystem-regler

- inntatt i bokføringsforskriften
Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften for å tilpasse reglene til ny lov og forskrift om kassasystemer. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
30.12.16
 

Regelendringer fra 2017

Finansdept. har gitt en oversikt over viktige regelendringer
... på sitt ansvarsområde. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
30.12.16
 

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår
... med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. januar 2017.
Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, men myndigheten til å fastsette rentesatsen for forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet (se også forskrift om forsinkelsesrentesatsen). Kilde: regjeringen.no
Les mer
19.12.16
 

Utvalg foreslår ny hvitvaskingslov

Hvitvaskingslovutvalget har lagt frem sin andre og siste delutredning
Utredningen er del av et større arbeid med å oppdatere norske regler i samsvar med internasjonale anbefalinger og forventede EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Utredningen vil bli sendt på høring.
Les mer
19.12.16
 

Forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Norges Banks høringssvar
Norges Banks brev av 13. desember 2016 til Finansdepartementet.
Les mer
14.12.16
 

Norgeshistoriens største gruppesøksmål

Vi mener at 180 000 kunder hos DNB har betalt for en tjeneste de ikke har fått, og vil gå til gruppesøksmål for disse kundene
Oslo tingrett skal nå ta stilling til om søksmålet er egnet som gruppesøksmål. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
14.12.16
 

Kvartals-rapportering oppheves

Den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering bortfaller for børsnoterte selskaper
Finansdepartementet har opphevet kravet om kvartalsrapportering i verdipapirforskriften § 5-5 for børsnoterte selskap. Endringen trer ikraft 1. januar 2017 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
28.11.16
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News