Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkursrådets grunnkurs i bobehandling

- i Kristiansand 21.-22. april 2015
Konkursrådet har gleden av å invitere til deltakelse på Konkursrådets grunnkurs i bobehandling i Kristiansand 21.-22. april 2015.
Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene involvert i konkursbehandling. Kilde: www.konkursradet.no
Les mer
24.03.15
 

Angivelse av kjøper i salgsdokumentet

– bruk av GLN-nummer
Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse hvor de konkluderer med at GLN-nummer kan benyttes sammen med foretaksnavn og fakturamottaksadresse for å tilfredsstille kravet om angivelse av kjøper. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
24.03.15
 

Forskriftsfeste krav til utlåns-praksis for boliglån?

- Finanstilsynet foreslår
Finanstilsynet besvarte i går Finansdepartementets brev datert 6. mars 2015 om husholdningenes kredittvekst.
Finansdepartementet ba i brevet Finanstilsynet om å vurdere "om det nå er hensiktsmessig å iverksette tiltak som på et aggregert nivå kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren, eventuelt ledsaget av utkast til regelverksendringer". Bakgrunnen er at flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. Kilde: www.finanstilsynet.no
Les mer
17.03.15
 

Walde-toppene risikerer gruppe-søksmål mot seg

Hvis innmeldte krav etter konkursen stemmer, kan kreditorer lide et tap på minst 250 mill.
Nå forberedes et felles søksmål.
Fellesnevneren BA får beskrevet er en opplevelse av at Walde-konsernet har lurt kreditorer til å utføre arbeid helt frem til konkursen, selv om Walde måtte vite at selskapene ikke hadde råd til å betale for tjenestene eller produktene. Kilde: www.vest24.no
Les mer
16.03.15
 

Internasjonal konkursrett

- New York, US
Fagutvalget i konkurs, akkord og panterett har gleden av å lansere et kurs i New York med internasjonal konkursrett på agendaen.
I løpet av to kursdager vil du få en innføring i det amerikanske rettssystemet på konkursrettens område, herunder forskjellene til det norske rettssystemet. Kilde: www.advokatforeningen.no
Les mer
13.03.15
 

Ikke fradrag for tap ved ettergivelse av fordring

Scancem International DA fikk ikke fradrag for tap ved ettergivelse av kundefordringer på 158 millioner kroner på et datterselskap der de eide 75 % av aksjene
Høyesterett mente at tapet ikke var endelig konstatert.
Saksforholdet: I juli 2000 kjøpte Scancem 75 prosent av aksjene i et gabonsk selskap. Selger var staten Gabon, som beholdt de resterende 25 prosent av aksjene. Datterselskapet gikk med betydelig underskudd, men fram til våren 2006 fikk Scancem stort sett løpende betaling for varer og tjenester de hadde solgt på kreditt. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
10.03.15
 

Rekordmange tvistesaker til domstolene

- Det kommer inn flere tvistesaker til domstolene enn noen gang tidligere
Samtidig er det en nedgang i antall meddomsrettssaker til tingrettene. Den samlede saksmengden har ført til press på tingrettene. For første gangen på ti år nås ikke målet om å gjennomsnittlig behandle meddomsrettssaker i løpet av tre måneder.
Dette viser årsstatistikken for domstolene 2014. Lengst ned på siden kan du se statistikken for din domstol.
Antall saker som bringes inn for Høyesterett har de senere år vært økende. Gjennomsnittlig behandlingstid fra saken er innkommet Høyesterett til ankeforhandlingen avholdes ligger stabilt på et tilfredsstillende nivå, med rundt 3,5 måneder i straffesaker og seks måneder i sivile saker
I lagmannsrettene var det svært høy inngang av anker over dom i sivile saker, og domstolene behandlet også et rekordhøyt antall sivile ankesaker. Kilde: www.domstol.no
Les mer
23.02.15
 

Årsrapport for 2014 fra Regnskapsstandardstyret

Årsrapporten gir en oversikt over foretatte endringer i standarder mv.
Den omtaler også høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard og veien videre. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
20.02.15
 

Tap på krav og merverdiavgift

I en nylig avsagt Høyesterettsdom ble en utleier innrømmet rett til fradrag for tapt merverdiavgift på utestående husleie
Dommen illustrerer viktigheten av at begrunnelsen for manglende inndrivelse av utestående må være forretningsmessig begrunnet, og ikke ha til hensikt å styrke debitors finansielle stilling. Kilde: www.visma.com
Les mer
17.02.15
 

Ny utredning av hvitvaskingsloven

Sentrale temaer blir om det skal innføres en øvre grense for kontantvederlag og etablering av en ordning for registrering og tilsyn med foretak som forhandler dyre gjenstander
Det kommer også nye EU-regler på området, med utvidede krav til og muligheter for risikobaserte tiltak mot hvitvasking.
Norge har dessuten fått stryk på flere punkter i en internasjonal gjennomgang av Norges tiltak for å hindre hvitvasking og finansiering av terrorisme. Utredningen skal også ta tak i dette. Til sammen vil dette bety endringer i hvitvaskingsreglene som kan få mye å si både for revisorenes egne og flere av revisjonskundenes plikter. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
16.02.15
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News