Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Justeringsrett og foreldelse

Skattedirektoratet har uttalt seg om frist for når man kan kreve justeringsrett
Overføring av justeringsretten skal dokumenteres med en skriftlig underskrevet oppstilling fra overdrageren. Basert på denne oppstillingen kan overtaker fradragsføre inngående avgift etter reglene om justering. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
02.05.16
 

Dette skal følge med boligen når du selger

Du kan oftest ta med deg vaskemaskinen når du selger huset, men hva med kjøleskapet?
Altfor ofte oppstår det konflikter og misforståelser om hva som skal følge med når en bolig blir overdratt til ny eier. Kan selger beholde kjøleskapet selv om det er innebygget? Hva med den fine lampen i stua? Og hvem skal ha markisene? Kilde: abcnyheter.no
Les mer
25.04.16
 

Styret i mindre selskaper - en ressurs eller en belastning?

Alle AS'er skal ha et styre, uansett størrelse
Selskapsstrukturen i Norge består jo vesentlig av mindre og mellomstore selskaper. Hva med styrene i disse selskapene – er de til noen nytte – og hvordan kan man få styret til å bli en ressurs? Kilde: interimleder.no
Les mer
25.04.16
 

Nye personvernregler - økt beskyttelse

Personvernreglene gjelder alle virksomheter med kunder eller ansatte, og mange sliter allerede i dag med å forstå og følge reglene
Det blir ikke noe enklere etter det nye regelverket.
EUs nye personvernforordning er nå endelig vedtatt av Europaparlamentet etter fire år med debatt, forhandlinger og lobbyvirksomhet. Kilde: e24.no
Les mer
19.04.16
 
Foto: Hanne Riksheim Juridisk direktør i Lindorff og medlem i Virke Inkasso Lovutvalg

Digital kommunikasjon og inkasso

Dagens lovverk om tvangsfullbyrdelse og inkasso krever at varsel om tvangsfullbyrdelse, inkassovarsel og betalingsoppfordring må sendes på papir. Kravet til skriftlighet hindrer bruk av elektronisk kommunikasjon i saksbehandlingen.
Nå har justis- og beredskapsdepartementet sendt ut et høringsnotat som vil tilrettelegge for bruk av teknologinøytrale løsninger der det nå stilles krav til papirdokumentasjon. Departementet begrunner dette med en generell utvikling innenfor digitalisering og teknologi, og hensynet til effektivisering av saksflyt. Det er to forhold som er av særskilt betydning for inkassobransjen:
FOR DET FØRSTE åpner forslaget for at elektronisk kommunikasjon likestilles med papirkommunikasjon. Det stilles et generelt vilkår om at varsel kan sendes elektronisk dersom meddelelsen er sendt på en «betryggende» måte. Her vil synes departementet særlig å legge vekt på at skyldner i tilstrekkelig grad blir gjort oppmerksom på at varsel sendes elektronisk. Det er uavklart om forslaget innebærer og at det må være gitt et samtykke fra skyldner til å motta varsler elektronisk. Departementet gir i sine føringer uttrykk for at det ikke skal være tvilsomt at varselet er betryggende avsendt.
Bruk av digitale postkasser synes å tilfredsstille dette vilkåret. Det knytter seg allikevel usikkerhet til hvem som bærer risikoen dersom skyldner lider rettstap fordi postkassen ikke er i praktisk bruk. Skal inkassovarsel og betalingsoppfordringer sendes på e-post, gir dette særlige utfordringer knyttet til samtykke og ansvar for korrekt kontaktinformasjon. Spørsmål om sikring av personopplysninger, som for eksempel kryptering, er heller ikke berørt. Departementet anslår at bransjen vil få en kostnadsbesparende effekt, men har ikke tatt høyde for reelle kostnader ved bruk av digitale løsninger, IKT--tilpasninger eller ressursbruk for å sikre at varsel sendes på «betryggende» måte slik forslaget nå er utformet.
FOR DET ANDRE åpner forslaget for å benytte elektroniske tvangsgrunnlag som særlige tvangsgrunnlag. Den elektroniske løsningen gis anvendelse på elektronisk «skriftstykke» som er sendt skyldner (for eksempel faktura) og elektronisk tinglyst pant som kan brukes som tvangsgrunnlag. Noe inkonsekvent er såkalte eksigible gjeldsbrev unntatt fra regelen.
Lindorff ser frem til en modernisering av det eksisterende lovverket. Bransjeforeningen Virke Inkasso og dens nyopprettede lovutvalg har på vegne av inkassobransjen sendt inn et høringssvar som påpeker viktige forutsetninger for å oppnå formålet med forslaget.
Les mer - Lindorffanalysen 1. utgave 2016
19.04.16
 

Dataforeninger begjærer rettslig prøving av Popcorn Time-beslag

Vi anser saken som prinsipielt viktig og beslaget tester grensene for ytringsfriheten
Norwegian UNIX User Group (NUUG) og Elektronisk Forpost Norge (EFN) har sendt over en begjæring om rettslig prøving av beslaget av DNS-domenet popcorn-time.no til Økokrim. Kilde: itavisen.no
Les mer
18.04.16
 

Lovforslag om endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven

- reglene om legalpanterett
Advokatforeningen: 1. Innledning Vi viser til departementets høringsbrev av 19. februar 2016 vedrørende ovennevnte høring.
Les mer
12.04.16
 

Halvering av oppbevarings-tiden – et lite forbrukervennlig forslag

Eiendomsmeglerforetakene kan få halvert tiden de må oppbevare viktige dokumenter knyttet til salg av bolig
Det mener Forbrukerombudet er et steg i feil retning.
Les mer
11.04.16
 

Næringsrapport skatt

- ny webløsning
Den nye webløsningen for å rapportere næringsinntekt for selskap med enklere skattemessige forhold er fra 31. mars klar for personlige næringsdrivende. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
04.04.16
 

Legger til rette for internasjonal konkurs-behandling

Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i konkursloven om internasjonal insolvensbehandling
Det foreslås blant annet regler om hvilke virkninger det skal ha i Norge at insolvensbehandling er åpnet i en annen stat. Kilde: regjeringen.no
Les mer
02.04.16
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News