Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Forslag til ny advokatlov

Advokatlov-utvalget har kommet med forslag som har betydning for revisor-bransjen
Eneretten for advokater til å yte rettslig bistand oppheves. Revisjonsnettverkene kan fortsatt inkludere advokatforetak. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
25.05.15
 
Foto: Baard Sig. Bratsberg, advokat og styreleder i Kredinor

Avtalen som et viktig element i hele innfordrings-prosessen

- Baard Sig. Bratsberg, advokat og styreleder i Kredinor, med foredrag på Kredinors Energiseminar
Nytt avtaleregime ved omsetning av elektrisk energi? Avtaleinngåelse og bruk av internett. Nye bestemmelser om «prekontraktuell opplysningsplikt» og Ny angrerettlov. Særlige bestemmelser forbrukeravtaler.
NYTT KAPITTEL I AVTALELOVEN (kapittel 4)
Bemerk paragrafene 38a.: Virkeområde: Gjelder alle avtaler mellom næringsdrivende og forbruker. Kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for en forbruker) og 38b. Når skal opplysningene i avtl. paragraf 38b. gis ? Før det blir inngått avtale. Opplysningene skal gis på «en klar og forståelig måte». Hva er den praktiske anvendelsen ? Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Felles fakturering, Samfakturering (fellesfakturering via nettselskapet), Gjennomfakturering (fellesfakturering via kraftleverandøren).
ANGRERETTLOVEN MED HOVEDVEKT PÅ E-HANDELSAVTALER
Gjennomfører forbrukerdirektivet 2011/83/EU. Full harmoniseringsdirektiv som både styrker og svekker forbrukerbeskyttelsen. Opplysningsplikten: Paragraf 8. Selger har bevisbyrden for at opplysningsplikten etter angrerettloven er overholdt. Hvordan skal opplysningene gis ? På en «klar og forståelig» måte. Formulering som «Bestill», «Bekreft» eller «Registrer» aksepteres ikke. Formulering som «Kjøp» eller «Betal» aksepteres. Brudd på den prekontraktuelle opplysningsplikten kan medføre at avtale ikke ansees inngått. Er standardvilkår vedtatt ? Standardvilkår må være tilgjengelig før bestilling. Se fremstillingskravet etter Ehandelslovens paragraf 11.
20.05.15
 

Grunneiernes interesser fremmes

2-0 til grunneierne
To nyere Høyesterettsdommer går i grunneiernes favør, ifølge estatenyheter.no
Les mer
18.05.15
 

Fradrag for forsknings og utviklings-kostnader

Saken gjaldt selskapene Stabburet AS og Lilleborg AS som hadde hatt betydelige kostnader til utvikling av nye produkter
Høyesterett kom til at kostnader til utvikling av nye produktvarianter innenfor eksisterende varemerker kunne utgiftsføres direkte. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
05.05.15
 

Leiekontrakt kan bli en felle

Leiekontrakten du kan brenne deg på
Eksperten forklarer hvordan en standard leiekontrakt kan bli en felle. Kilde: hegnar.no
Les mer
04.05.15
 

Høring – krav til utlån med pant i bolig

Norges Banks brev av 4. mai 2015 til Finansdept.
Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 17. mars 2015 om krav til utlån med pant i bolig. Departementet ber om merknader til Finanstilsynets forslag om å forskriftsfeste dagens retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål samt å stramme inn noen av kravene som ligger i dagens retningslinjer. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
04.05.15
 

Har du fått et inkassovarsel du er uenig i?

Her er noen tips til hva du bør gjøre
Forbrukerombudet får jevnlig henvendelser fra forbrukere som har mottatt inkassovarsel for krav de er uenige i. Andre reagerer på størrelsene på inkassogebyrene. Forbrukerombudet kan dessverre ikke hjelpe i slike konkrete saker. Men her er litt nyttig informasjon til deg som har mottatt et inkassovarsel. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
04.05.15
 
Foto: Advokat i Kredinor, Kjetil Vangsnes.

BankID – uaktsomhet til besvær?

Ansvar ved andres misbruk av BankID: Advokat i Kredinor, Kjetil Vangsnes, med foredrag på Kredinors Fagdag for Bank/Finans
Hvem må betale når noen inngår låneavtale med din BankID? BankID brukes i dag til langt mer enn å logge inn i nettbanken og betale regninger, det er også en elektronisk legitimasjon. Lånedokumenter/gjeldsbrev signeres med BankID, du kan søke om barnehageplass og bytte fastlegge med BankID, og i Altinn kan du i dag bruke BankID til å få tilgang til 1200 tjenester.
Det er økte tap som skyldes at kundens innloggingsmekanisme er blitt stjålet og misbrukt. Tall fra Finanstilsynets ROS-analyse 2014 viser en markant økning i tap fra 2013 til 2014. Hovedpoenget med BankID er å bevise at du er deg. Når du har bevist dette, er det i utgangspunktet ingen grenser for hva som kan skje i andre enden. Datatilsynet har i media ytret bekymring for BankId-sikkerheten, derunder mangelfull ID sjekk ved utlevering av BankID i Post i butikk. Dette gjaldt imidlertid 15 av 150000 utleveringer i 2014!. Det er nok imidlertid mange av disse tilfellene som skyldes at innehaveren allerede har gitt fra seg nøkkelen på innsiden og muliggjort videre misbruk.
Hva regulerer ansvaret ved misbruk ? For å avgjøre hvem som har ansvaret når BankID først er misbrukt, må vi se på den inngåtte avtalen mellom utstedende bank og innehaveren av BankID, og supplere og eventuelt utfylle denne med gjeldende lover. Finansavtaleloven har regler som begrenser ansvaret ved andres misbruk ved uautoriserte betalingstransaksjoner, typisk ved misbruk av bankkort.
Kredinor har ved en rekke saker fått slått fast at du ved å ikke passe godt på din BankID (sikkerhetsbrikke/personlig passord,) kan du komme i et erstatningsansvar overfor banker som gir lån til «deg» basert på andres misbruk av din BankID.
Erstatningsansvaret gjelder hele beløpet/det gitte lån uavhengig av begrensningene som er angitt i finansavtaleloven §35. Advokat Vangsnes sin argumentasjon er at andres misbruk av BankID som elektronisk legitimasjon ikke er en «uautorisert betalingstransaksjon», slik at begrensningene i §35 ikke kommer til anvendelse. Hvor grensen for uaktsomheten går, jobber Kredinor med å få avklart.
28.04.15
 

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er publisert
Vedtakelse av ny finansforetakslov, forskriftsfesting og innskjerping av retningslinjer for boliglån, samt norsk gjennomføring av Solvens II–kravene for forsikring er bare noen av sakene som er omtalt. Kilde: www.fno.no
Les mer
27.04.15
 

Ny finansforetaks-lov trer i kraft

Etter nesten et kvart århundre i støpeskjeen er en ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaks-loven) nå endelig vedtatt
Loven vil tre i kraft 1. januar 2016 og alle banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak har da ett år til å implementere endringene i virksomheten. Kilde: www.fno.no
Les mer
23.04.15
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News