Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Crowdfunding

- foreslår regelverk for crowdfunding
Venstres Trine Skei Grande og Terje Breivik ber regjeringen utforme et forslag til norsk regelverk for crowdfunding. Finans Norge støtter behovet for et regelverk. Kilde: finansnorge.no
Les mer
17.10.17
 

Folkeregistrering

- ny lov
Konsekvenser av ny "Lov om folkeregistrering: Det er vedtatt en ny lov om folkeregistrering som trådte i kraft 1.10.2017. Her finner du også Forskrift til folkeregisterloven (folkeregisterforskriften)». Kilde: infotorg.no
Les mer
16.10.17
 

Avgiftslempning

Søknader om avgiftslempning etter merverdiavgiftsloven §§ 3-31, 6-36 og 7-9 skal behandles av skattekontorene
Dersom det foreligger særlige forhold kan man søke om unntak fra merverdiavgiftsloven, fritak for merverdiavgift eller fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift ved innførsel av varer. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
09.10.17
 

Pant i gjenstander eller eiendom

- hvordan gjøre pantet om i penger
Artikkel av Wilhelm Blikstad, Intrum Justitia.
Selv om du sikrer et krav ved pant i fast eiendom eller løsøre betyr ikke det nødvendigvis at du kan lene deg tilbake og tenke at du får dekket eventuelle tap med den største selvfølge. Kilde: Intrum.no
Les mer
04.10.17
 

Ny finansavtalelov

Justisdepartementet sendte 07.09.17 på høring forslag til ny finansavtalelov
Høringsfristen er 15.12.17. Det legges opp til en omfattende prosess i næringen om høringssvaret.
Les mer
04.10.17
 

Skjønnsprosess-loven

- skjønnsprosessen er en egen prosessform som har en rekke særtrekk i forhold til ordinær sivilprosess
Denne prosessformen benyttes i en rekke saksområder som gjelder skjønnsmessige verdsettelser og vurderinger, først og fremst i tilknytning til fast eiendom. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
04.10.17
 

Inkassoloven - behov for lovrevisjon

- Finanstilsynet
Inkassoloven trådte i kraft for nærmere 30 år siden.
Finanstilsynet mener tiden nå er moden for en revisjon av inkassoloven og har sendt brev (07.09.17)til Justis- og beredskapsdepartementet om dette.
Les mer
26.09.17
 

Vedtak om tilbakekall av fremmedinkasso- bevilling Pri Credit AS

- Finanstilsynet
Brev datert 7. september 2017.
Les mer
26.09.17
 

Ny teknologi gir nye juridiske utfordringer

Teknologiskiftet fører med seg grunnleggende endringer i både kundeadferd, produktsammensetning og forretningsmodell hos mange virksomheter
Den digitale omstillingen vil også reise nye juridiske problemstillinger.
Det teknologiske skiftet handler om hvordan teknologi og digitale løsninger går fra å være støtteverktøy i bedrifter – til å bli en del av forretningsmodellen og en sentral del av kjernevirksomheten. Kilde: selmer.no
Les mer
25.09.17
 

Hvilke fradrag får nærings-drivende?

Bladet Skattebetaleren har laget en oversikt
.... over fradrag som selvstendig næringsdrivende-/ enkeltpersonforetak kan ha krav på i sitt regnskap. Kilde: adekvat.no
Les mer
25.09.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News