Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Foto: Hanne Riksheim Juridisk direktør i Lindorff og medlem i Virke Inkasso Lovutvalg

Passord på avveie

Over 3,4 millioner nordmenn har tatt i bruk BankID. BankID er en elektronisk legitimasjon som gir mulighet til å signere lånedokumenter og søke kreditt på nett. Banken har strenge sikkerhetsrutiner for utstedelse av BankID til sine kunder. Men hvilket ansvar har kunden?
En elektronisk signatur er like bindende som en håndskrevet signatur på papir. En håndskrevet signatur kan forfalskes, men dette skal ikke være mulig med en elektronisk signatur. Tre ting må være på plass for at banken skal kunne verifisere en elektronisk signatur: Fødselsnummer, kode fra kodebrikke eller lignende sikkerhetskort, og personlig passord.
FINANSINSTITUSJONER ER opptatt av å gi informasjon til forbrukere om datakriminalitet. Advarslene skal forhindre at forbrukere gir fra seg sensitiv informasjon som brukernavn og pin-kode. Men hva skjer når den som misbruker informasjonen er samboer, ektefelle eller en annen nærstående? Hvilket ansvar har kunden i slike situasjoner?
VI HAR SETT et økende antall saker i rettsapparatet de siste årene, der kunden forklarer at nærstående har tatt opp kredittlån gjennom misbruk av kundens BankID. Advokatfirma Kontrakt har på vegne av Lindorffs kunder ført flere av disse sakene for retten. - I SAK FRA DRAMMEN TINGRETT i februar ble avtale om kreditt inngått og kredittkort ble deretter benyttet til forbruk. Kundens tidligere ektefelle hadde tatt opp kreditten ved bruk av mannens BankID. De var skilt på tidspunktet for kredittopptaket, og ekskonen passet mannens hus og hund i anledning et utenlandsopphold. Spørsmålet var om mannen måtte dekke bankens tap fordi han ikke hadde opptrådt aktsomt nok.
NÅR MAN INNGÅR avtale med banken om BankID er et av vilkårene i avtalen at man ikke skal røpe passordet for noen, verken politi, banken eller husstandsmedlemmer. I den nevnte saken kom det frem at ektemannen hadde delt opplysningene med sin kone mens de var gift. Mannen ble derfor dømt til å betale kravet.
ANDRE TILFELLER er det vanskelig å dokumentere hvordan nærstående har fått kunnskap om passordet. Det er domstolen som til syvende og sist avgjør hvor strenge sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte et passord innenfor hjemmets fire vegger. Med økende bruk av elektronisk signatur, er det både i forbrukerens og bankenes interesse å sørge for økt kunnskap om risiko og ansvar for beskyttelse av passord ved bruk av BankID.
Les mer - Lindorffanalysen 2. utgave 2016
11.07.16
 

Fast eiendoms rettsforhold

- 5. utgave
Denne 5. utgaven av Fast eiendoms rettsforhold er tilpasset studieordningen av 2011 ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Boken er skrevet slik at den også vil være av interesse for alle som er opptatt av de rettslige sidene ved fast eiendom. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
06.07.16
 

Utredning om gjelds-forh.reglene i konkursloven

- høring
Utredningen inneholder en gjennomgang av de norske gjeldsforhandlingsreglene og en vurdering av om disse effektive nok. Det fremmes i utredningen ulike forslag som tar sikte på å forbedre og aktualisere gjeldsforhandlingsinstituttet. Kilde: regjeringen.no
Les mer
05.07.16
 

Mer krøll rundt skatt på kjøregodtgjørelse

Like før jul kom de siste avklaringene rundt den nye skattleggingen av kjøregodtgjørelse
Samtidig kom en kunngjøring fra Skatteetaten som kompliserer bildet ytterligere. Kilde: adekvat.no
Les mer
05.07.16
 

Regelendringer fra 1. juli 2016

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2016 på departementets ansvarsområde
Innenfor skatt og avgift gjelder dette:
Les mer
05.07.16
 

Tjener du penger på delings-økonomien?

- slik følger du loven
Forbrukerne skal ha like gode rettigheter når de kjøper eller leier noe gjennom en delingsplattform, som på tradisjonelle plattformer. Her er Forbrukerombudets «oppskrift» på hvordan kan holde deg innenfor loven i delingsøkonomien. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
28.06.16
 

Revisor-foreningen sterkt imot forslag om pynting av kirke-regnskapene

- går sterkt imot Kulturdepartementets forslag
Revisorforeningen går sterkt imot Kulturdepartementets forslag om at Den norske kirke, som er et milliardforetak, skal kunne utarbeide sitt regnskap etter hovedreglene for små foretak. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
21.06.16
 

Kommuneloven endres: Blir din bedrift påvirket?

Krav om eierskapsmeldinger og vurderinger rundt organisering av økonomisk aktivitet er blant punktene med stor relevans for KS Bedrifts medlemmer når forslag til ny kommunelov nå er på høring
Kommunelovutvalget har gjennomgått kommuneloven og vurdert om reglene er tilpasset kommunenes virkelighet og de nye oppgavene som kommunesektoren har fått over tid. Utvalget har levert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og forslagene er nå på høring, med frist 1. september 2016. Kilde: ksbedrift.no
Les mer
07.06.16
 

Økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper

- Høring
Høringssvaret fra advokatforeningen.
Les mer
05.06.16
 

Fallrettar og ekspropriasjons-erstatning

Fallrettar og ekspropriasjonserstatning handlar om erstatningsnivået for fallrettar i ekspropriasjonssaker
Frå 2008 og fram til i dag har ekspropriasjonsretten vorte lagt om som fylgje av rettspraksis frå Høgsterett. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
30.05.16
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News