Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Tvangs-fullbyrdelses-loven

Lovkommentar 5. utgave
Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig, kan ikke uten videre ta seg til rette. Man må påkalle myndighetenes hjelp.
Det er tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 som angir reglene for hvordan man skal gå frem for å få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for.
Reglene gjelder både for tvangsfullbyrdelse av pengekrav og for krav på annet enn penger, f.eks. handleplikter.
Les mer
10.07.18
 

Bedre klagemuligheter med ny pakkereiselov

- fra og med 1. juli
… vil du kunne ha de samme rettighetene når du kjøper flere reisetjenester som fly og hotell sammen på nettet, som fra et tradisjonelt reisebyrå. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
08.07.18
 

Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

- høring
Norges Banks brev av 26. juni 2018 til Finansdepartementet.
Les mer
08.07.18
 

Regelendringer - boliglån og bil, m.m.

Finansdepartementet har vedtatt følgende endringer som trer i kraft 1. juli 2018
Finansdepartementet har vedtatt følgende endringer som trer i kraft 1. juli 2018:
Finansdepartementet har fastsatt en ny boliglånsforskrift som trer i kraft 1. juli. Både de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo videreføres i den nye forskriften, som skal gjelde frem til 31. desember 2019.
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2018.
Engangsavgiften for ladbare hybridbiler. I behandlingen av 2018-budsjettet vedtok Stortinget å differensiere vektfradraget for ladbare hybridbiler i engangsavgiften etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018. Kilde: regjeringen.no
Les mer
08.07.18
 

Lærebok i skatterett

- 8. utgave
«Lærebok i skatterett» gir en samlet og systematisk fremstilling av inntektsskatteretten. Det er lagt særlig vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet.
Oppmerksomheten blir derfor først og fremst rettet mot fagets grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
08.07.18
 

Dine rettigheter ved konkurs

- hittil i år har vi sett de høyeste konkurstallene på mange år
Fortsetter det slik resten av året kan det bli flere konkurser i løpet av 2018 enn etter finanskrisen i 2009. Kilde: hegnar.no
Les mer
25.06.18
 

Disse regel-endringene kan du forvente i sommer

- som vanlig er det en del regelendringer som trer i kraft 1. juli
Ikke alt er 100 prosent avklart, men her har Infotjenesters rådgivere satt opp de viktigste endringene du kan forvente i sommer. Kilde: infotjenester.no
Les mer
25.06.18
 

Stortinget ba regjeringen «oute» konkursryttere

- ingenting har skjedd
- Trenering, mener Arbeiderpartiets Arild Grande. Han varsler etterspill etter Dagbladets konkurs-avsløringer. Kilde: dagbladet.no
Les mer
15.06.18
 
Foto: Advokat Bjørn Ove Myhrsveen i Conecto

Dødsbo – praktiske og rettslige problemstillinger

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Advokat Bjørn Ove Myhrsveen på Connecting Bank/Finans 2018
Når en kunde i bank eller finansieringsselskap dør, oppstår det enkelte praktiske og rettslige spørsmål. Mange fordringshavere har gode rutiner for sperring av kontoer, kort, nettbank og betalingsavtaler, mens andre mangler gode rutiner eller unnlater å følge etablerte rutiner. I forbrukerforhold må lån og kreditter bringes til forfall i henhold til finansavtalelovens bestemmelser. I næringsforhold må engasjementet bringes til forfall i samsvar med hva som er avtalt mellom kunden og fordringshaver i den enkelte avtale.
Før skifteform er bestemt kan tingretten gi en nærstående rett til innsyn i avdødes formues- og gjeldsforhold i form av fullmakt. Avdøde kan også ha gitt en bestemt arving fullmakt til å disponere på hans vegne frem til skifte kommer i stand.
Reglene om preklusivt proklama er sentrale i tilfeller hvor arvingene er usikre på avdødes gjeldssituasjon og ønsker å avklare dette før de tar stilling til om de vil overta avdødes gjeldsansvar. Fordringshaver må sørge for å melde krav innenfor proklamafristen. I motsatt fall bortfaller krav som ikke er pantesikret.
Hvilken skifteordning som etableres avgjør om arvingene blir ansvarlige for avdødes gjeld. Ektefeller har rett til å overta boet i uskifte. Det samme har samboere på visse vilkår. Uskifte betyr at skiftet etter avdøde utsettes til lengstlevende ektefelle dør. Den som overtar boet i uskifte blir ansvarlig for avdødes gjeld fullt ut. Ved privat skifte er det en eller flere arvinger som utfører skiftet. Privat skifte kan bare gjennomføres dersom en eller flere arvinger påtar seg ansvar for avdødes gjeld. Ved skifte av de små boer blir arvingene bare ansvarlig for avdødes gjeld innenfor verdien av hva de har mottatt. Ved offentlig skifte er det tingretten som forestår skiftet. I praksis skjer dette ved at tingretten oppnevner en advokat til å forvalte boet og gjennomføre skiftet. Det har vært usikkerhet knyttet til de såkalte «flytende bo». Flere av spørsmålene er etterhvert avklart i rettspraksis.
Dersom ytterligere informasjon rundt temaet Dødsbo skulle være av interesse, kontakt gjerne: Advokat Bjørn Ove Myhrsveen.Tlf: 93863684 | Mob: 62519013. E-post: bjorn.ove.myhrsveen@conecto.no
13.06.18
 

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse

Anke over tingrettens kjennelse om konkursåpning ble forkastet
Vilkårene for å åpne konkurs var oppfylt og det forelå ikke kreditormora. Skyldneren hadde heller ikke stilt slik sikkerhet eller kausjon som utgjorde konkurshindring etter konkursloven § 64. Tingrettens avgjørelse om ikke å gi debitor en kort utsettelse, kan ikke overprøves ved anke, jf. konkursloven § 71 tredje ledd. LB-2018-69768. Kilde: lovdata.no
Les mer
11.06.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News