Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Hvem får regningen?

Hvem får regningen for eiendomsskatten når eiendommen er eiet i fellesskap, når hjemmelsforhold og eierskap er på ulike hender, eller eiendommen er utleid eller festet bort?
Eiendomsskatt skrives ut på «eiendommen». Ofte vil eier også ha tinglyst hjemmel til eiendommen. Siden kommunen gjerne tar utgangspunkt i den offentlig tilgjengelige hjemmelsinformasjonen fra Statens kartverk, vil fakturaen for innbetaling av eiendomsskatt sendes til den tinglyste hjemmelshaveren. Kilde: estatenyheter.no
Les mer
25.11.15
 

Enklere å sikre bedriftens immaterielle verdier

Å forsikre innbo og firmabil er en selvfølge
... men langt færre sikrer det bedriften lever av, nemlig kunnskapen.
Dette til tross for at god håndtering av immaterielle verdier er et konkurransefortrinn. Med det nye nettstedet IPRhjelp.no håper norske myndigheter å snu denne trenden. Kilde: innovasjonnorge.no
Les mer
24.11.15
 

Forbruker-ombudet slår ned på sms-betaling

Å bruke sms til å betale med mer enn én gang er ikke det samme som å godkjenne en avtale, slår Forbrukerombudet fast
Skal man tilby betaling via sms holder det ikke å sende avtalen på tekstmelding. Kilde: dn.no
Les mer
11.11.15
 
Foto: Advokat Tone Thomassen på Sergel-dagen 2015.

Advokat Tone Thomassen på Sergel-dagen 2015

- Om rettslig pågang, konkurs og akkord
Onsdag 9. september arrangerte Sergel Norge sin ellevte Sergel-dag. Advokat Tone Thomassen har bred erfaring fra juridiske problemstillinger innen inkassofaget og har bl.a. jobbet som sekretariatsleder for Inkassoklagenemda. Hennes foredrag «Inkassotimen» på Sergel-dagen 2015 gav faglig påfyll for deltakerne og omhandlet rettslig pågang, konkurs og akkord. Hva skjer i de ulike former og hva er konsekvensene av det ene eller andre ?
Uomtvistede krav – privatpersoner
Utleggsbegjæring i kombinasjon med en forliksklage (tvfbl. §7-2f begjæring), er en enkel og rask måte å etablere lønnstrekk eller utleggspant som sikkerhet for kravet. Rettssikkerheten til skyldner er ivaretatt gjennom at det ved innsigelser til begjæringen blir en rettslig behandling av selve grunnlaget for betalingsplikten i forliksrådet. Ved «intet til utlegg» løper en ny foreldelsesfrist på 10 år. Vær oppmerksom på at skyldner kan klage/reise innsigelser til kravet helt frem til kravet er dekket (ved lønnstrekk), eller frem til tvangssalg blir begjært. Dersom saken ender opp med en dom i forliksrådet, må den inn igjen for namsmannen for å få etablert utlegg.
Omtvistede krav – privat og næring
Ved omtvistede krav må tvisten underlegges en rettslig behandling. Forliksrådet er første instans, men dersom kravet overstiger kr. 125 000, og begge partene i tillegg er representert ved advokat, kan man velge å hoppe over forliksrådet og i stedet inngi stevning for tingretten. Ofte er det likevel hensiktsmessig å ta en runde i forliksrådet for å forsøke å oppnå forlik, eller å få klarhet i partenes innsigelser og anførsler. Hvis forliksrådet finner saken lite opplyst eller for vanskelig å ta stilling til, kan de velge å «innstille» saken. Det betyr en ikke – avgjørelse. Da må stevning inngis til tingretten for å komme videre. En dom i forliksrådet, også fraværsdom, må ankes til tingretten ved stevning dersom man er uenig. Det er en måneds ankefrist fra forkynnelse av dommen.
Les mer - Advokat Tone Thomassen på Sergel-dagen 2015 - Om rettslig pågang, konkurs og akkord
30.10.15
 

Konkursrettslige emner

Kurset vil belyse revisors rolle overfor bedrifter som er i økonomisk krise
Innsikt i omstøtelsesreglene er relevant for rådgivning i den kritiske fasen før en konkurs.
Les mer
28.10.15
 

Nye regler for lån i eget aksjeselskap

Fra og med 7. oktober 2015 anses lån som ytes fra AS til personlig aksjonær å være skattepliktig utbytte
Det har ikke vært uvanlig at aksjonærer har lån i eget aksjeselskap. Dette har blitt sett på som en enkel måte å få tilgang til aksjeselskapets likvide midler for private formål, uten å utløse utbytteskatt. Etter at utbytte ble skattepliktig i 2006, har slike lån økt fra omtrent 6,7 milliarder kroner i 2006 til over 22 milliarder kroner i 2013. Kilde: mamutone.no
Les mer
19.10.15
 

Revisor- og regnskapsfører-lovutvalget er oppnevnt

Regjeringen har nedsatt lovutvalget som skal utrede ny revisorlov og regnskapsførerloven
Utvalget vil legge premisser av stor betydning for de rammene vår bransje skal forholde seg til i mange år fremover. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
05.10.15
 

Juridisk fagseminar

Målgruppe: Ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter som arbeider med jus
Tid: 13. oktober 2015, 11:30 - 14. oktober 2015, 16:00. Sted: Holmen fjordhotell i Asker. Kilde: fno.no
Les mer
01.10.15
 

Bank Norwegian fikk medhold i Markedsrådet

Markedsrådet var dermed ikke enig med Forbrukerombudet
.... i at Bank Norwegian hadde for dårlige prisopplysninger i sin reklame for kreditt.
Markedsrådet kom nylig fram til at Bank Norwegian ikke trenger å opplyse om etableringsgebyret i sin markedsføring av forbrukslån. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
21.09.15
 

Sikkerhet for lån i Norges Bank

Endringer i regelverket
Norges Bank krever at bankene skal stille sikkerhet for lånopptak. Pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank reguleres av forskrift 25. februar 2009 nr. 240 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. § 9. Etter § 9 tredje ledd kan Norges Bank fastsette nærmere regler for verdifastsettelsen og avkortningen av pantsatte aktiva. Gjeldende retningslinjer er publisert i Norges Banks rundskriv nr. 1/ 2012. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
08.09.15
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News