Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

DNB anker til Høyesterett

- for å stanse gruppesøksmål
– DNBs anke til Høyesterett er deres halmstrå i et forsøk på å vingeklippe gruppesøksmålet.
Det er tydelig at banken ikke ønsker en avklaring for disse 180.000 kundene. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
22.08.17
 

Norges Bank: Høringsuttalelse

– utkast til regler tilsvarende det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) i norsk rett
Norges Banks brev av 17. august 2017 til Finansdepartementet.
1 Innledning Norges Bank viser til Finansdepartementets høringsbrev av 28. april 2017 med høringsnotat om gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til det reviderte betalingstjenestedirektivet[1] (PSD2) i norsk rett. Gjennomføring av PSD2 i finansavtaleloven drøftes i egen høring fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Les mer
22.08.17
 

Finanstilsynet med sterk kritikk av Skandiabanken

- en rapport fra Finanstilsynet konkluderer med at Skandiabanken slurver med hvitvaskingskontroll og lover for høy avkastning på fond
Ifølge Dagens Næringsliv mener Finanstilsynet at banken har fundamentale mangler ved sin hvitvaskingskontroll, samt manglende bevissthet og prioritering av kontrollarbeidet. Kilde. msn.com
Les mer
22.08.17
 

Personlig konkurs

- denne orienteringen er beregnet på skyldnere som er personlig konkurs
Drev skyldneren næringsvirksomhet i form av et enkeltmannsforetak, er det skyldneren personlig som i tilfelle går konkurs. Skyldnerens stilling under konkursbobehandling reguleres av konkursloven av 8. juni 1984 nr. 58. Kilde: konkursradet.no
Les mer
22.08.18
 

Fikk du med deg denne ?

Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven
- Høringsfrist: 15.09.2017 !
Les mer
21.08.17
 

Arbeidslivets spilleregler

- 4. utgave
Boken gir en bred oversikt over aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger, rettigheter og plikter, sentrale lover, det individuelle arbeidsforhold og den kollektive arbeidsretten.
Boken kommer nå i en fjerde revidert utgave som følge av at rettsfeltet er i stadig utvikling. Kilde: adekvat.no
Les mer
21.08.17
 

Person-opplysninger

- som innsatsfaktor
Personopplysninger og data om brukeradferd er en stadig viktigere innsatsfaktor i verdiskapning for mange virksomheter, men retten til å bruke slik informasjon er begrenset.
Uten tillit og samtykke fra de som som legger igjen opplysningene vil denne innsatsfaktoren fort være den største risiko i ethvert digitaliseringsprosjekt. Kilde: interimleder.no
Les mer
21.08.17
 

Høringsuttalelse fra Forbruker-ombudet

– endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)
Det vises til høringsbrev av 30. november vedrørende endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven. Jeg vil først og fremst kommentere de foreslåtte endringene i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
02.08.17
 

Rett, samfunn og legitimitet

- boken omhandler rettens plass og legitimitet i samfunnet
Boken er tilpasset pensum til examen facultatum ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
27.07.17
 

Person-opplysninger

- forslag til ny lov om behandling av personopplysninger
... sendt på høring 6. juli 2017.
Høringsfristen er 16. oktober 2017. Høringsforslaget har sitt grunnlag i den nye personvernforordningen fra EU (GDPR). Kilde: selmer.no
Les mer
13.07.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News