Advokatfellesskapet Bratsberg

Jus

Etter innspill fra våre brukere åpner vi egen temaside for Jus, det vil si Jus som spiller en rolle og er relevant i forbindelse med våre brukeres - og vår nettportals kjernevirksomhet, for eksempel kreditt, pengestrøm, innfordring, likviditet, mv. Pengekrav, selskapsrett, avtalerett, kjøpsrett, panterett, tvangsfullbyrdelse og konkursrett er her sentrale stikkord.
 

Omklassifisering av lån til lønn eller utbytte

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 10. oktober 2014 beskrevet hvordan skattemessig behandling blir når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte.
I uttalelsen er det blant annet lagt til grunn at når mellomregningskontoene øker gradvis over flere år, anses både utbytte og lønn innvunnet for det enkelte år. Har det for enkelte år blitt foretatt tilbakebetalinger på mellomregningskontoen, skal disse etter en konkret vurdering tas hensyn til.
Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
20.10.14
 

Varer ferdig montert

Som følge av forbrukerens etterspørsel ser vi at flere virksomheter tilbyr varer ferdig montert
Dette kan være alt fra møbler til byggevarer. Spørsmålet som oppstår er hvilket ansvar butikken påtar seg for monteringen
Forbrukerne har lenge kunne kjøpe baderom og kjøkken ferdig montert av de enkelte leverandørene. Vi skal i denne artikkelen belyse noen av de forholdene en virksomhet bør hensynta dersom det tilbys varer ferdig montert.
Kilde: www.virke.no
Les mer
06.10.14
 

Innsendingsfrist 1. september for 2014-regnskapet

Utvidet innsendingsfrist til 1. september ved elektronisk innsending via Altinn gjelder også for 2014-regnskapet
...selv om elektronisk innsending nå blir obligatorisk. Det har vært en del uklarhet om dette i praksis, men forskriften er klar. Nærmere bestemt gjelder utvidet innsendingsfrist for regnskapsår avsluttet 30. juni 2015 eller tidligere.
Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
29.09.14
 

Når kan sjefen sjekke eposten?

Arbeidsgiver kan i visse situasjoner lese tekstmeldinger, epost og annen kommunikasjon ansatte gjør
....med bedriftens utstyr og systemer. Etter en regelendring i 2009, har arbeidsgiver fått rett til innsyn i epost arbeidstaker sender og mottar på bedriftens epostkonto.
Det mange ikke er klar over, er at regelverket også gjelder for andre elektroniske kommunikasjonsmedier arbeidsgiver har stilt til disposisjon for arbeidstaker.
I praksis betyr det at arbeidsgiver har innsyn i tekstmeldinger som er sendt og mottatt fra mobiltelefonen, dersom den eies av bedriften. Forutsetningen er at du har telefonen for å bruke den i jobbsammenheng.
Kilde: www.infotjenester.no
Les mer
27.09.14
 
Foto: Adm. direktør Sven Ingebretsen i Sergel og Advokat Tone Thomassen.

Advokat Tone Thomassen på Sergel-dagen 2014

- Viktig med godt samarbeid mellom fordringshaver og inkassator
Torsdag 11. september arrangerte Sergel Norge sin tiende Sergel-dag, på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo. Advokat Tone Thomassen har bred erfaring fra juridiske problemstillinger innen inkassofaget og har bl.a. jobbet som sekretariatsleder for Inkassoklagenemda. Hennes foredrag på Sergel-dagen 2014 gav faglig påfyll for deltakerne og omhandlet, blant annet, forutsetninger for å kunne sende saker til inkasso, og omtvistede krav i inkassosammenheng.
Å få inn pengene, med god kundebehandling, det jobber Sergel med daglig. Et rettslig godt fundert kravsgrunnlag er viktig. Temaer som krav til tydelighet, kravene til et inkassovarsel og konsekvenser hvis det er feil i dette, samt hvilket krav som er gjenstand for inkasso ble gjennomgått, i tillegg til hvilke vurderinger som må gjøres dersom skyldner fremmer innsigelser til kravet.
En av Tone Thomassens kjepphester er dette med at inkasso er et samarbeid mellom fordringshaver og inkassator. God kommunikasjon mellom fordringshaver og inkassator en forutsetning for vellykket inkasso. Dette gjelder særlig informasjon om evt. innsigelser fra skyldner, og ikke minst er det viktig at fordringshaver raskt gir tilbakemelding til inkassator når innsigelsene er oversendt fordringshaver for uttalelse. Dette gjelder også forespørsel om dokumentasjon. Det er i strid med god inkassoskikk å drøye for lenge med å gi svar på en innsigelse til skyldner, og inkassoforetaket har ikke annet valg enn å avslutte saken hos seg dersom fordringshaver ikke innen noen få måneder gir en tilbakemelding som kan formidles skyldner.
For å høyne kvaliteten i innfordringsarbeidet, er det en fordel at inkassator har kompetanse om kravene og ikke minst grunnlaget for kravene til fordringshaver. Dette gjelder både avtaler og standardvilkår. På denne måten kan inkassoforetaket ofte selv besvare innsigelsene som fremkommer, hvilket gir et godt grunnlag for effektiv innfordring. Det viktigste er imidlertid at da settes inkassator i stand til å gi kundene til fordringshaver gode og riktige svar, - hurtig. Og det er god kundebehandling.
Avslutningsvis gikk advokat Thomassen gjennom noen saker/avgjørelser fra Inkassoklagenemdas virksomhet (f.eks. «Manglende vurdering av innsigelse før iverksettelse av inkasso»). Husk! Inkassovarsel og betalingsoppfordring MÅ fremdeles sendes skriftlig, på papir.
23.09.14
 

Stang inn for Erik Sóler

Aksjeeiers aktivitet ble ansett som personlig drevet virksomhet.
Lagmannsretten ga dermed skattemessig fradrag for tap på garantiforpliktelsen på 4,3 millioner.
Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
23.09.14
 

Høringssvar NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Revisorforeningen har avgitt et høringssvar til ny norsk bokføringsstandard "Dokumentasjon av betalingstransaksjoner".
Revisorforeningen mener forslaget til standard om dokumentasjon av betalingstransaksjoner ikke bør fastsettes. Vi oppfatter standarden både å være for omfattende og uklart utformet.
Les mer
15.09.14
 

Det du MÅ vite av lover og regler

Lov og rett for næringslivet
Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av læreboken og lovsamlingen.
Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære.
Kilde: www.adekvat.no
Les mer
02.09.14
 

Aksjelovgivningen

eAksjelovgivningen er oppdatert pr. 1. juli 2014
Ellevte utgave (trykt) er ajourført med lovendringer pr. 1. juli 2013. Aksjelovgivningen er en kombinert trykt utgave og eBok.
Les mer
01.09.14
 

Revisor-foreningen avstår fra å sende inn forslag på forenklinger på skatte- og avgiftsområdet !

- grunnet manglende oppfølging av tidligere innsendte forslag.
Ut fra oversikten over resultatet av våre innmeldte forslag gjennom de siste fem år, har vi kommet til at vi ikke vil prioritere å bruke ressurser på å sende inn flere forslag til Skattedirektoratets prosjekt for regelverksutvikling.
Vi vil i fremtiden bruke andre kanaler for forenklinger på skatte- og avgiftsområdet hvor vi har tro på at det vil være en bedre oppfølging og gjennomføring av våre forslag til forenklinger. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
14.07.14
 

MVA - Betaling via bank og fradragsrett

Ved skjønnsmessig fastsettelse av inngående merverdiavgift gis det ikke fradrag for anskaffelser som er betalt kontant.
Skattedirektoratet har utgitt et fellesskriv som omhandler spørsmål knyttet til kravet om betaling via bank mv. som vilkår for fradragsrett for inngående MVA.
Etter merverdiavgiftsloven gis det bare fradrag for inngående merverdiavgift når betaling skjer via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn 10 000. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
08.07.14
 

Plikt til å sende inn årsregnskapet elektronisk

Fra 1. januar 2015 er det ikke lenger adgang til å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir.
De aller fleste må sende inn regnskapet via Altinn. Indre selskaper og enkelte som følger IFRS, må av systemtekniske grunner sende inn pdf via e-post til Regnskapsregisteret. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
07.07.14
 

Regnskap: Det er kun dette som kan kastes etter fem år

Det var store forventninger til at oppbevaringstida for regnskapsbilag skulle endres til fem år, men det ble til slutt ingen store endringer på dette området i 2014.
Foreløpig er det bare: •årsregnskap, •årsberetning, •revisjonsberetning og •revisors nummererte brev som kan oppbevares i 5 år. Kilde: www.adekvat.no
Les mer
04.07.14
 

Disse reglene ble endret 1. juli

Fedrekvoten er kuttet, røykerommene forbudt og ansatte har krav på ny ferie etter bare én dags sykdom
Det er bare noen av endringene for arbeidslivet som trådte i kraft 1. juli. Kilde: www.infotjenester.no
Les mer
04.07.14
 

Tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag – “pay back”

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag – “pay back”
Finanstilsynets rundskriv 5/2014, av 23.06.14.
Les mer
01.07.14
 

Ny lov styrker forbrukernes rettigheter

- Den nye loven gir forbrukerne et bedre vern når de handler på nett og i utlandet, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).
I dag trer ny angrerettlov og angrerettforskrift i kraft. Dette er en del av EU-direktivet om forbrukerrettigheter som skal stimulere handel over landegrensene og samtidig styrke forbrukervernet.
Stadig flere handler på nett og når de er på reise i andre europeiske land. Like regler over landegrensene i Europa vil komme norske forbrukere til gode og det vil gi forutsigbarhet for næringsdrivende, sier Horne. Kilde: www.regjeringen.no
Les mer
27.06.14
 

Oppbevarings-tiden etter bokføringsloven

Skattedirektoratet har vurdert om det må gjøres unntak fra fem års oppbevaringstid for enkelte typer dokumentasjon og for spesielle næringer
Konklusjonen er at fem års oppbevaringstid kan gjelde generelt og at det kun i begrenset utstrekning er nødvendig med lengre oppbevaringstid
Skattedirektoratet har foretatt en gjennomgang av aktuelle regler i skatte- og avgiftslovgivningen for å avklare om primærdokumentasjon etter bokføringsloven må oppbevares lengre enn fem år. Direktoratets forslag er oversendt Finansdepartementet med sikte på en høringsrunde. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
23.06.14
 

Mer om leiegarantier

Ved endringer i leieforholdet hender det at partene glemmer å oppdatere leietakers garanti
Manglende sikkerhet kan få kostbare konsekvenser for utleier. Kilde: www.nenyheter.no
Les mer
02.06.14
 
Foto: Hilde Rannem Rostad, advokat og divisjonsdirektør bank/finans, Kredinor.

Stor interesse for Kredinors fagdag bank/finans

- Circa 100 av Kredinors kunder innen bank/finans-sektoren var til stede på årets seminar den 22. mai, noe som viser en sterk bransjeinteresse for dette arrangementet, som i år ble arrangert for sjette gang.
Dette er dagen for alle innen bank og finans som vil holde seg oppdatert innen kredittstyring, fordringsadministrasjon og inkassorelaterte emner. Fagdagen tar for seg, blant annet, kredittfaglige og juridiske problemstillinger for bank- og finansnæringen. Deltakerne ble først ønsket velkommen av Hilde Rannem Rostad, advokat og divisjonsdirektør bank/finans, Kredinor. Hun presenterte Kredinors strategi og nye visuelle profil samt ønsket alle nye kunder i divisjonen velkommen. Nettopp Kredinors vekst innen bank finans de siste årene samt målene fremover var fokuset i presentasjonen. Hilde Rostad la vekt på at økt andel tilbakeført kapital samt det å bidra til lavere tapsavsetninger er det viktigste når Kredinor legger strategien for bank og finansbransjen videre.
Dagens konferansier holdt et svært underholdende foredrag om «Hvordan utenlandske kunder ser på oss nordmenn» og var et meget underholdende krydder i konferansen, med alle sine verbale krumspring. Dagen inneholdt også et foredrag om «Getting Things Done»- metodikken, v/Morten P. Røvik, leder av produktivNorge. Han fortalte om den fem stegs arbeidsflyten for å få kontroll over arbeidet, øke produktiviteten men likevel oppleve mindre stress.
Kredinors egne forelesere. - Som alltid var Kredinors egne krefter på plass med interessante foredrag. I år var det Hilde Rannem Rostad, advokat og divisjonsdirektør bank/finans i Kredinor, som snakket om omstøtelse i konkurs: Hvordan sikre deg at verdier ikke er tappet i forkant av en konkurs. Ketil Vangsnes, fagansvarlig advokat bank/finans, snakket om Gjeldsordninger, rettslige og praktiske utfordringer mens Geir Dyran, Business Performance Manager, tok for seg betalingsforholdene i Norge i dag, med fokus på bank/finans. Trine Lise Ness Grimstad, direktør kundeservice i Kredinor, tok for seg den «vanskelige» kunden –kundeopplevelse: Hvordan skal Kredinor levere optimal kundeservice ?
Namsfogden. - På en fagdag som dette vil selvfølgelig deltakerne være interesserte i siste nytt fra Namsfogden. De fikk sitt påfyll i dagens siste foredrag, som var «Endringer i rettspleien, med særlig vekt på tvangsforretninger og gjeldsordninger», v/Alexander Dey, Namsfogden i Oslo.
I løpet av den innholdsrike dagen fikk deltakerne også nyte en svært underholdende helaften med omvisning, middag og underholdning i Mathallen v Kulinarisk Akademi. Tekst: O.Rud, Credit News, 23.mai, 2014
26.05.14
 

Tilbakelevering ved leietakers konkurs

Når leietaker går konkurs, vil utleier kunne lide tap ved at leieobjektet ikke tilbakeleveres i avtalt stand. I dette Ukens tips tar vi for oss konkursboet og panthavers plikter i den forbindelse
Normalt inneholder leiekontrakten bestemmelser om leieobjektets stand ved leieforholdets opphør. Leieobjektet skal gjerne tilbakeleveres i vedlikeholdt stand, hensyntatt alminnelig slit og elde, samt ryddet og rengjort. Dersom leietaker har foretatt endringsarbeider i leieobjektet, kan utleier, avhengig av leiekontrakten, kreve disse tilbakestilt. Kilde: www.nenyheter.no
Les mer
26.05.14
 

EY: Revidert statsbudsjett for 2014

I revidert budsjett fremmes en rekke forslag for å styrke skattyternes rettssikkerhet
Bl.a. foreslår Regjeringen å samordne forvaltningsregelverket på skatte- og avgiftsområdet i en særskilt skatteforvaltningslov
I tillegg foreslår Regjeringen en ny nemndsordning med et felles landsdekkende klageorgan for skatt og merverdiavgift. Kilde: www.ey.no
Les mer
19.05.14
 

Aksjelovendringer våren 2014

Rettelser i blant annet reglene om utbytte trer i kraft fra 1. juli 2014.
Endringene retter opp enkelte utilsiktede virkninger av endringene i aksjeloven i juni 2013. Flere av endringene bygger på innspill fra Revisorforeningen.
Les mer
19.05.14
 

Selskapsrett

Boken som gir deg god oversikt over selskapsrett
Den fokuserer på selskapsretten som et spennende, dynamisk emne, og vektlegger rettskildelære, rettssystematikk og overføringsverdien mellom selskapsretten og andre formuerettslige fag. Den prioriterer spørsmål som er praktiske samtidig som at strukturen skal være så logisk at leseren får et grunnlag for å forstå tenkemåten i selskapsretten. Kilde: www.adekvat.no
Les mer
12.05.14
 

Entreprenøren konkurs - hva nå?

Antallet konkurser i byggebransjen skyter i været
Som byggherre står man igjen med en rekke utfordringer som må håndteres.
- For det første er der viktig at byggherren sikrer seg det som eventuelt er av driftsmidler. Dette kan være med å sikre fremtiden av prosjektet, sier partner hos Haavind, Goud Helge Homme Fjellheim.
Les mer
12.05.14
 

Endringer i lovverket får konsekvenser

- I mars ble det vedtatt endringer i gjeldsordnings- og dekningsloven. Dermed ble det satt et foreløpig punktum for en lang prosess.
De mest sentrale endringene er: •Anledning til å søke gjeldsordning etter norsk lov for nordmenn bosatt i utlandet •Oppmykning av krav til egenforsøk •Anledning til å ta med straffegjeld som er nyere enn tre år •Samlokalisering av saksbehandlingen •Standardiserte livsoppholdssatser for gjeldsordning og utleggstrekk
Seminar for kundene
Som et ledd i å orientere sine kunder vil Lindorff arrangere seminar i de største byene. - Endringene vil få konsekvenser for løsningene vi fremforhandler på vegne av kundene våre. Vi inviterer derfor til seminar for å oppdatere de på de viktigste endringene, sier leder for avdeling Gjeldsforhandling i Lindorff, Camilla Røneid Hansen. Foredragsholder er Seniorrådgiver Egil Rokhaug fra Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet. Han har vært involvert i arbeidet med gjeldsordningsloven siden den kom og har skrevet flere bøker om emnet.
Les mer
05.05.14
 

Jus og sosiale medier

Jon Wessel-Aas: Jus og sosiale medier
Hva kan du skrive og dele på Facebook og Twitter? Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier? Og kan offentlige etater delta fritt i sosiale medier? Hør utdrag fra Wessel-Aas- engasjerende foredrag! Kilde: www.juristforbundet.no
Les mer
28.04.14
 

Hva er en gjeldsordning ?

- En gjeldsordning gir privatpersoner med store økonomiske problemer mulighet til å bli kvitt gjelden. Dette skjer gjennom et offentlig tilrettelagt oppgjør med kreditorene.
Gjeldsordningsloven inneholder en rekke vilkår som søkeren må oppfylle for å få en gjeldsordning. Skyldneren må:
• etter evne ha prøvd å komme frem til en ordning med kreditorene på egen hånd • som hovedregel ikke ha gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet • ikke være under konkursbehandling • være varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser • ikke på illojal måte ha forsøkt å tilpasse seg lovens vilkår • ikke ha uavklarte formuesforhold som vesentlig vil vanskeliggjøre gjeldsforhandlingene • være bosatt i Norge på søknadstidspunktet • som hovedregel ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere • ikke være i en situasjon hvor åpning åpenbart vil virke støtende
FRIVILLIG ELLER TVUNGEN GJELDSORDNING
Gjeldsordningen kommer i stand ved avtale med kreditorene (frivillig gjeldsordning), eller ved en domstolsavgjørelse (tvungen gjeldsordning). Begge ordningene er i praksis en betalingsavtale som plikter skyldneren til å leve sparsommelig og innfri mest mulig av gjelden innenfor et visst tidsrom, normalt 5 år. Kun det mest nødvendige av inntekter og eiendeler kan beholdes under en gjeldsordning. Hvis ordningen fullføres, slettes normalt hele restgjelden når gjeldsordningsperioden er utløpt.
Les mer - Lindorffanalysen 1. utgave 2014
22.04.14
 

På kollisjonskurs om adgangskontroll

Domstoladministrasjonen ønsker strengere sikkerhetstiltak i norske rettslokaler
Advokatforeningen hevder adgangskontroll vil ødelegge inntrykket av en åpen rettspleie.
Samtidig kan ikke selv et profesjonelt sikkerhetsopplegg gi noen garanti mot alvorlige hendelser. Adgangskontroll vil også koste mye penger som kan brukes bedre på andre måter, som for eksempel flere dommere for å holde saksbehandlingstiden nede. Kilde: www.aktuellsikkerhet.no
Les mer
07.04.14
 

Panterett

3. utgave
PANTERETT, som ble utgitt i 1. utgave i 2004 og 2. utgave i 2008, gir en innføring i panteretten. Hovedformålet er at den skal kunne benyttes som lærebok for juridiske studenter.
Boken er derfor først og fremst konsentrert om hovedlinjer med vekt på å få frem sammenhenger, rettsgrunnlag og rettspolitiske begrunnelser. Fremstillingen blir illustrert med sentrale rettsavgjørelser.
Les mer
25.03.14
 

Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift og tilleggsavgift

Les avgjørelsen i sin helhet
24.03.14
 

Elektronisk tinglysing

- Regjeringen vil legge til rette for elektronisk kommunikasjon mellom bruker og tinglysingsmyndighet og automatisert kontroll hos tinglysingsmyndigheten. Derfor foreslås endringer i tinglysingsloven og enkelte andre lover.
Forslagene baner veien for elektronisk tinglysing av rettsstiftelser i fast eiendom. Gjennom et prøveprosjekt er det allerede i dag adgang til tinglysing av elektronisk innsendte dokumenter, men prøveprosjektet gjelder bare for visse typer rettsstiftelser og er forbeholdt godkjente aktører.
Les mer
24.03.14
 

Tvisteløsning

- 2. utgave, av Jens Edvin A Skoghøy
TVISTELØSNING inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister for domstolene etter tvisteloven av 2005. Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den. Kilde: www.universitetsforlaget.no
Les mer
15.03.14
 

Byggekontrakter og entrepriserett

Ingeniørenes Hus Møtesenter, 02.04.2014 09:00 - 16:30
Kurset er delt inn i to hovedtemaer. Konkurs i entrepriseforhold og spesifikke utfordringer knyttet til rigg og drift
Konkurs delen vil dels behandle problemstillinger fra en bostyreres perspektiv. Kilde: www.advokatforeningen.no
Les mer
22.02.14
 

Lindorff med seier i Høyesterett

I jussens verden kan ulike tolkninger av ett ord ta deg helt til Høyesterett
Det skjedde når Lindorffs advokatselskap skulle sikre vår kunde en rettferdig bit av kaka i en sak om stadfestelse av tvungen gjeldsordning.
Dette var saken: Et ektepar eide en bolig sammen og hadde tatt opp boliglån sammen. Kvinnen fikk økonomiske problem, og begjærte tvungen gjeldsordning. En tvungen gjeldsordning varer som regel i fem år, og etterpå slettes all gjeld som er ikke er sikret med pant. Kilde: www.lindorff.no
Les mer
18.02.14
 

Utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap viderføres

Etter sterkt påtrykk fra Revisorforeningen videreføres ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap
Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift som viderefører ordningen hvor det gis 1 måneds utsettelse av fristen for innsending av årsregnskap, dersom regnskapet sendes inn elektronisk via Altinn. Ordningen gjelder for regnskapsår som avsluttes senest 30. juni 2015. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
04.02.14
 

Redusert oppbevaringstid utsatt i ett år

Lovendringen om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon fra ti til fem år, som formelt trer i kraft fra 1. februar, får ingen reell betydning
"Overgangsregler" gitt i dag fastslår at all regnskapsdokumentasjon fortsatt må oppbevares i ti år.
Utsettelsen skal brukes til å utrede om det foreligger behov for krav om lengre oppbevaringstid enn fem år for enkelte typer dokumentasjon. Skattedirektoratet skal utrede dette innen 13. juni 2014. Utredningen skal deretter på høring. Departementet varsler at eventuelle endringer i reglene vil bli fastsatt innen utløpet av 2014. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
03.02.14
 

Redusert oppbevaringstid i bokføringsloven i kraft fra 1. februar

Lovendringen som reduserer oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon fra ti til fem år, trer i kraft fra 1. februar.
Det ble besluttet i statsråd 24. januar. Samtidig ble adgangen til å gi overgangsregler delegert til Finansdepartementet. Det er dermed en mulighet for at det vil bli fastsatt overgangsregler før ikrafttredelsen om fortsatt oppbevaring av regnskapsmateriale eldre enn fem år. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
27.01.14
 

NRS 8 – God regnskapsskikk for små foretak

- er stadig gjenstand for oppdateringer og forslag til endringer og ble oppdatert i september 2013
Endringene er i hovedsak de samme som ble lagt frem som forslag i 2012, men med enkelte tilpasninger som følge av endringene i aksjeloven som ble innført pr. 1.7.2013. Under følger en kort oppsummering over nyheter for 2013 og tilhørende kommentarer til enkelte av punktene. Kilde: www.lederkilden.no
Les mer
24.01.14
 

Kravet om "effektuert leiekontrakt"

Skattedirektoratet trekker tilbake kravet om «effektuert leiekontrakt», slik det fremgår av SKD-melding nr 8/2011.
Skattedirektoratet har i fellesskriv 16. januar 2014 trukket tilbake kravet om «effektuert leiekontrakt», slik det fremgår av SKD-melding nr 8/2011. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
20.01.14
 

Frykter ikke styreansvar

Norske styremedlemmer er lite bekymret for det personlige ansvaret vervet kan sette dem i, viser undersøkelse.
Bare én av ti styremedlemmer er redd for å bli holdt personlig ansvarlig som styremedlem, ifølge en måling utført av Respons for advokatfirmaet Grette. Mer enn en tredjedel oppgir at slikt ansvar heller ikke har blitt diskutert i styret de sitter i.
– Bevisstheten om at det følger et stort og definert ansvar med vervet som styremedlem kan nok med fordel bli høyere. Problemstillingen er trolig spesielt aktuell i mindre og mellomstore bedrifter, sier Torgeir Myrstad, partner i advokatfirmaet Grette.
Mens aksjonærenes ansvar for selskapets gjeld er begrenset til aksjekapitalen, har styremedlemmer et ubegrenset personlig ansvar for feil eller unnlatelser, påpeker Myrstad. Kilde: www.conpot.no
Les mer
17.01.14
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA