Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Dette må du vite om depositum

Depositum kommer du ikke utenom dersom du er ute etter å leie bolig
Derfor er det viktig å forstå hva depositum er og hvilke rettigheter du har. Kilde: msn.com
Les mer
15.05.17
 

Støtter retningslinjer for forbrukslån

- Finans Norge
Finans Norge støtter hovedlinjene i Finanstilsynets utkast til retningslinjer for kredittvurdering. Regler om kredittvurdering sammen med en god gjeldsinformasjonstjeneste (gjeldsregister) vil etter vår oppfatning være de beste tiltakene for å forhindre at forbrukere havner i gjeldskrise. Kilde: finansnorge.no
Les mer
04.05.17
 

Arbeidslivets spilleregler

- 4. utgave
Spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, sluttavtaler, suspensjon, nedbemanning, omorganisering, permittering, outsourcing og virksomhetsoverdragelse illustreres av et rikt utvalg dommer... Kilde: adekvat.no
Les mer
03.05.17
 

Revisors plikter

- etter Hvitvaskingsloven
Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om revisors plikter etter hvitvaskingsloven. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.05.17
 
Foto: Advokat og styreleder i Kredinor, Baard Sig. Bratsberg.

Hvordan tilpasser vi kredittpolicyen vår det nye personvernet?

Var et av temaene til advokat Baard Sig. Bratsberg på Kredinors fagseminar for bank og finans.
Hvordan tilpasser vi kredittpolicyen vår det nye personvernet? (Vedtatt 27. april 2016. Ikrafttredelse 25. mai 2018), var et av temaene i foredraget til adv. Baard Sig. Bratsberg. Her kommer noen av punktene fra foredraget;
SANKSJONER Art.83. - Alvorlige overtredelser kan bøtelegges. Dette omfatter brudd på grunnleggende prinsipper - Datasikkerhet Art. 5. - Samtykke Art. 7. Bøter opp til €20.000.000 eller 4 % av global omsetning.
ERSTATNING Art. 82. - Enhver, som har lidt materiell eller immateriell skade som følge av en overtredelse av denne forordning, har rett til erstatning for den forvoldte skade fra den data ansvarlige eller databehandleren. Solidaransvar mellom dataansvarlige og databehandler.
PLIKT TIL Å MELDE AVVIK Art. 33. - Hovedregel: Alle avvik som skyldes brudd på datasikkerheten skal meldes til Datatilsynet. Innen 72 timer skal Datatilsynet ha mottatt: •En beskrivelse av avviket. •Hvor mange personer som er berørt. •En konsekvensanalyse. •Beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt.
ALLE VIRKSOMHETER SKAL HA EN FORSTÅELIG PERSJONVERNERKLÆRING Art. 13 og 14. - Når det behandles personopplysninger plikter man å informere de registrerte gjennom en personvernerklæring. Personvernerklæringen skal være kortfattet, klar og tydelig, lett forståelig og lett tilgjengelig.
24.04.17
 

Revisjonsplikt

- grensen for revisjonsplikt
Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene om valg av revisor sammen med andre endringer i aksjeloven.
Omsetningsgrensen for å kunne velge bort revisjon skal fastsettes i forskrift og ta hensyn til inflasjonsvirkningen. Det gjøres enkelte andre endringer i reglene om revisjonsplikt. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
24.04.17
 

Aksjekapital-kravet

- senker ikke kravet om aksjekapital til 1 krone
Regjeringen beholder kapitalkravet på 30.000 kroner ved etablering av aksjeselskap, men foreslår andre lovendringer som skal spare næringslivet for milliarder. Kilde: hegnar.no
Les mer
21.04.17
 

Ny Hvitvaskingslov

Revisorforeningen
Revisorforeningen er opptatt av at de tiltakene myndighetene setter i verk for å hindre hvitvasking og finansiering av terrorisme ivaretar formålet på en effektiv måte.
les mer
13.04.17
 

Endring i inkassoloven

Finanstilsynet
Finanstilsynet gjør oppmerksom på endringer i inkassoloven med ikrafttredelse fra 18. april 2017.
Endringene innebærer at lovpålagte varsler under gitte forutsetninger kan sendes elektronisk. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
13.04.17
 

Kreditt-markedsføring

- forskrift om kredittmarkedsføring bør ikke gå lengre enn bransjenormen
Justisdepartementets forskriftsforslag om god kredittmarkedsføring går på flere punkter lengre enn «Bransjenorm for markedsføring av kredittkort og forbrukslån» som Finans Norge og Finansieringsselskapenes forening (FinFo) lanserte for en måned siden. Kilde: finansnorge.no
Les mer
03.04.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News