Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Forbruker-utfordringer ved tingenes internett

Stadig flere gjenstander kobles til internett og begynner å snakke med hverandre
Dette skaper mange muligheter, samtidig som det forsterker og skaper nye forbrukerutfordringer. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
28.09.16
 

Nye standardvilkår for strøm

Strømkundene skal nå få bedre vilkår i strømavtalen sin
Dette vil bidra til å gjere straummarknaden enklare og tryggare for forbrukarkundar.
Energi Norge og Forbrukarombodet er einige om endringar i standardvilkår for straum i avtalar mellom forbrukarar og kraftleverandørar. Dei nye vilkåra er betre for forbrukarane på fleire område: Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
28.09.16
 

Nytt regelverk for kassasystemer gir utfordringer

Det er viktig å ha en seriøs leverandør som kan garantere oppgraderinger av ditt kassaapparat, skriver Per Christian Olsen i Imento Norge
Det er bestemt at alle kassasystemer som er i lovlig bruk i dag vil være det frem til 31. desember 2018. Samtidig må alle kassaleverandører levere kassaapparat som er godkjent etter loven fra og med 1. januar 2017. Kilde: cw.no
Les mer
14.09.16
 

Forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Norges Banks brev av 17. august 2016 til Finanstilsynet
Norges Bank viser til Finanstilsynets brev av 24. juni 2016 om «Vurderinger av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig og husholdningenes gjeldsvekst». I brevet skriver tilsynet:
«Finanstilsynet ber om Norges Banks [..] vurdering av veksten i boligpriser og gjeld i norske husholdninger, og hvordan forskriften om krav til nye utlån med pant i bolig har påvirket utviklingen.»
Les mer
12.09.16
 

Innbetalt kapital ved konvertering av fordring

Ved konvertering av fordring settes skatteposisjonen «innbetalt kapital» lik virkelig verdi av fordringen på konverteringstidspunktet
Dette skriver Finansdepartementet i en uttalelse. Det vil si samme beløp som inngangsverdien på vederlagsaksjene. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.09.16
 

Høring: Endringer i låneforskriften

Norges Banks brev av 9. september 2016 til Finans Norge
Forskrift 25. februar 2009 nr. 240 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. (låneforskriften) er fastsatt av Norges Bank med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 19 annet ledd og § 20.
Les mer
12.09.16
 

Foreslår unntak i melde- og konsesjonsplikten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår flere unntak i melde- og konsesjonsplikten for virksomheter som behandler personopplysninger. Høringsfristen er 29. november. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
05.09.16
 

Høyesterettsdom om vedlikeholds-kostnader

- fradrag for såkalt «tenkt vedlikehold»
... gis bare dersom den aktuelle delens funksjonelle egenskaper opprettholdes, skriver Høyesterett i en fersk dom. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
05.09.16
 

Grense-overskridende konkurs-behandling

- endringer i konkursloven
Stortinget vedtok ved LOV-2016-06-17-55 flere endringer i konkursloven for å regulere grenseoverskridende konkursbehandling.
Konkursloven har i dag ingen regler om virkningene av utenlandske konkurs eller gjeldsforhandlinger i Norge. Konkursloven § 161 gir hjemmel for å inngå traktater om anerkjennelse, men så langt har Norge kun inngått en avtale - den nordiske konkurskonvensjonen fra 1933. Kilde: konkursradet.no
Les mer
29.08.16
 

Konkursrådets grunnkurs i bobehandling

Tønsberg 6. og 7. september 2016
Konkursrådet har igjen gleden av å arrangere «grunnkurs i bobehandling». Denne gang holdes kurset i Tønsberg 6. og 7. september 2016. Foreløpig program finner du her.
Les mer
16.08.16
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News