Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Datakriminalitet

Boken Datakriminalitet redegjør for den strafferettslige reguleringen av datakriminalitet og straffelovens rekkevidde på internett
Datakriminalitet har blitt en alminnelig utbredt kriminalitetsform, og boken gir derfor rettslig innsikt på et svært praktisk område.
Datakriminalitet som fenomen omfatter lovbrudd som er like varierte med tanke på årsak og skadevirkning som annen tradisjonell kriminalitet. Kilde: Norli.no
Les mer
18.10.16
 
Foto: Usman Riaz, Seniorrådgiver, Namsfogden i Oslo og adm. direktør Sven Ingebretsen i Sergel

«Nytt fra Namsmannen» - Usman Riaz på Sergel-dagen 2016

Usman Riaz, Seniorrådgiver, Namsfogden i Oslo, med foredraget «Nytt fra Namsmannen»
Mens Usman Riaz sitt foredrag på Sergel-dagen 2013 omhandlet namsmannens oppgaver, blant annet utleggsforretninger og tvangsrealisasjon; med særlig fokus på utleggsforretninger, tok han oss denne gangen gjennom utviklingen fra den gang til nå.
I dag: •Hvordan vurderer og arbeider namsmannen. •Hvordan kan vi samarbeide bedre. •Utviklingen på 7-2 f sakene. •ELSA. •Nye viktige rettsavgjørelser. •Statistikk og trender.
Det var interessant å få en gjennomgang av namsmannens arbeidsmåte/metodikk, fra vilkår for tvangsfullbyrdelse, gjennom undersøkelser, osv., til saken avholdes, med bakgrunn i funn. Antall skyldnere med mer enn 3 saker i 2015: 21 252.
Avslutning/oppsummering: •Samarbeid gir resultater. •ELSA –flere bør følge Sergel. •7-2 f er blitt et foretrukket tvangsgrunnlag. •Både 7-2 f og alminnelige utlegg øker. •Statistikk er et viktig hjelpemiddel.
18.10.16
 

Hva betyr de nye personvern-reglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018
Hva er de viktigste endringene som kommer, og hva bør alle virksomheter gjøre allerede nå? Kilde: datatilsynet.no
Les mer
12.10.16
 

Lovbestemt pant for nødvendige boomkostninger i tredjepersons eiendeler

Masteroppgave
Student ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Anders Lie Marnburg, har skrevet masteroppgave om lovbestemt pant for nødvendige boomkostninger i tredjepersoners eiendeler. Oppgaven gir en grundig gjennomgang av reglene om legalpant i tredjemanns eiendeler etter panteloven § 6-4 første ledd annet punktum. Kilde: konkursradet.no
Les mer
10.10.16
 

Internasjonalt samarbeid for trygge app-vilkår

Vilkår i apper og andre digitale tjenester skal være forståelige og gi forbrukerne de rettighetene de har krav på
Forbrukerombudet løfter denne uken saken høyt på agendaen blant internasjonale forbrukermyndigheter. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
04.10.16
 

Forbruker-utfordringer ved tingenes internett

Stadig flere gjenstander kobles til internett og begynner å snakke med hverandre
Dette skaper mange muligheter, samtidig som det forsterker og skaper nye forbrukerutfordringer. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
28.09.16
 

Nye standardvilkår for strøm

Strømkundene skal nå få bedre vilkår i strømavtalen sin
Dette vil bidra til å gjere straummarknaden enklare og tryggare for forbrukarkundar.
Energi Norge og Forbrukarombodet er einige om endringar i standardvilkår for straum i avtalar mellom forbrukarar og kraftleverandørar. Dei nye vilkåra er betre for forbrukarane på fleire område: Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
28.09.16
 

Nytt regelverk for kassasystemer gir utfordringer

Det er viktig å ha en seriøs leverandør som kan garantere oppgraderinger av ditt kassaapparat, skriver Per Christian Olsen i Imento Norge
Det er bestemt at alle kassasystemer som er i lovlig bruk i dag vil være det frem til 31. desember 2018. Samtidig må alle kassaleverandører levere kassaapparat som er godkjent etter loven fra og med 1. januar 2017. Kilde: cw.no
Les mer
14.09.16
 

Forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Norges Banks brev av 17. august 2016 til Finanstilsynet
Norges Bank viser til Finanstilsynets brev av 24. juni 2016 om «Vurderinger av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig og husholdningenes gjeldsvekst». I brevet skriver tilsynet:
«Finanstilsynet ber om Norges Banks [..] vurdering av veksten i boligpriser og gjeld i norske husholdninger, og hvordan forskriften om krav til nye utlån med pant i bolig har påvirket utviklingen.»
Les mer
12.09.16
 

Innbetalt kapital ved konvertering av fordring

Ved konvertering av fordring settes skatteposisjonen «innbetalt kapital» lik virkelig verdi av fordringen på konverteringstidspunktet
Dette skriver Finansdepartementet i en uttalelse. Det vil si samme beløp som inngangsverdien på vederlagsaksjene. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.09.16
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News