Advokatfellesskapet Bratsberg

Jus

Etter innspill fra våre brukere åpner vi egen temaside for Jus, det vil si Jus som spiller en rolle og er relevant i forbindelse med våre brukeres - og vår nettportals kjernevirksomhet, for eksempel kreditt, pengestrøm, innfordring, likviditet, mv. Pengekrav, selskapsrett, avtalerett, kjøpsrett, panterett, tvangsfullbyrdelse og konkursrett er her sentrale stikkord.
 

Hva er en gjeldsordning ?

- En gjeldsordning gir privatpersoner med store økonomiske problemer mulighet til å bli kvitt gjelden. Dette skjer gjennom et offentlig tilrettelagt oppgjør med kreditorene.
Gjeldsordningsloven inneholder en rekke vilkår som søkeren må oppfylle for å få en gjeldsordning. Skyldneren må:
• etter evne ha prøvd å komme frem til en ordning med kreditorene på egen hånd • som hovedregel ikke ha gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet • ikke være under konkursbehandling • være varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser • ikke på illojal måte ha forsøkt å tilpasse seg lovens vilkår • ikke ha uavklarte formuesforhold som vesentlig vil vanskeliggjøre gjeldsforhandlingene • være bosatt i Norge på søknadstidspunktet • som hovedregel ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere • ikke være i en situasjon hvor åpning åpenbart vil virke støtende
FRIVILLIG ELLER TVUNGEN GJELDSORDNING
Gjeldsordningen kommer i stand ved avtale med kreditorene (frivillig gjeldsordning), eller ved en domstolsavgjørelse (tvungen gjeldsordning). Begge ordningene er i praksis en betalingsavtale som plikter skyldneren til å leve sparsommelig og innfri mest mulig av gjelden innenfor et visst tidsrom, normalt 5 år. Kun det mest nødvendige av inntekter og eiendeler kan beholdes under en gjeldsordning. Hvis ordningen fullføres, slettes normalt hele restgjelden når gjeldsordningsperioden er utløpt.
Les mer - Lindorffanalysen 1. utgave 2014
22.04.14
 

På kollisjonskurs om adgangskontroll

Domstoladministrasjonen ønsker strengere sikkerhetstiltak i norske rettslokaler
Advokatforeningen hevder adgangskontroll vil ødelegge inntrykket av en åpen rettspleie.
Samtidig kan ikke selv et profesjonelt sikkerhetsopplegg gi noen garanti mot alvorlige hendelser. Adgangskontroll vil også koste mye penger som kan brukes bedre på andre måter, som for eksempel flere dommere for å holde saksbehandlingstiden nede. Kilde: www.aktuellsikkerhet.no
Les mer
07.04.14
 

Panterett

3. utgave
PANTERETT, som ble utgitt i 1. utgave i 2004 og 2. utgave i 2008, gir en innføring i panteretten. Hovedformålet er at den skal kunne benyttes som lærebok for juridiske studenter.
Boken er derfor først og fremst konsentrert om hovedlinjer med vekt på å få frem sammenhenger, rettsgrunnlag og rettspolitiske begrunnelser. Fremstillingen blir illustrert med sentrale rettsavgjørelser.
Les mer
25.03.14
 

Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift og tilleggsavgift

Les avgjørelsen i sin helhet
24.03.14
 

Elektronisk tinglysing

- Regjeringen vil legge til rette for elektronisk kommunikasjon mellom bruker og tinglysingsmyndighet og automatisert kontroll hos tinglysingsmyndigheten. Derfor foreslås endringer i tinglysingsloven og enkelte andre lover.
Forslagene baner veien for elektronisk tinglysing av rettsstiftelser i fast eiendom. Gjennom et prøveprosjekt er det allerede i dag adgang til tinglysing av elektronisk innsendte dokumenter, men prøveprosjektet gjelder bare for visse typer rettsstiftelser og er forbeholdt godkjente aktører.
Les mer
24.03.14
 

Tvisteløsning

- 2. utgave, av Jens Edvin A Skoghøy
TVISTELØSNING inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister for domstolene etter tvisteloven av 2005. Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den. Kilde: www.universitetsforlaget.no
Les mer
15.03.14
 

Byggekontrakter og entrepriserett

Ingeniørenes Hus Møtesenter, 02.04.2014 09:00 - 16:30
Kurset er delt inn i to hovedtemaer. Konkurs i entrepriseforhold og spesifikke utfordringer knyttet til rigg og drift
Konkurs delen vil dels behandle problemstillinger fra en bostyreres perspektiv. Kilde: www.advokatforeningen.no
Les mer
22.02.14
 

Lindorff med seier i Høyesterett

I jussens verden kan ulike tolkninger av ett ord ta deg helt til Høyesterett
Det skjedde når Lindorffs advokatselskap skulle sikre vår kunde en rettferdig bit av kaka i en sak om stadfestelse av tvungen gjeldsordning.
Dette var saken: Et ektepar eide en bolig sammen og hadde tatt opp boliglån sammen. Kvinnen fikk økonomiske problem, og begjærte tvungen gjeldsordning. En tvungen gjeldsordning varer som regel i fem år, og etterpå slettes all gjeld som er ikke er sikret med pant. Kilde: www.lindorff.no
Les mer
18.02.14
 

Utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap viderføres

Etter sterkt påtrykk fra Revisorforeningen videreføres ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap
Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift som viderefører ordningen hvor det gis 1 måneds utsettelse av fristen for innsending av årsregnskap, dersom regnskapet sendes inn elektronisk via Altinn. Ordningen gjelder for regnskapsår som avsluttes senest 30. juni 2015. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
04.02.14
 

Redusert oppbevaringstid utsatt i ett år

Lovendringen om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon fra ti til fem år, som formelt trer i kraft fra 1. februar, får ingen reell betydning
"Overgangsregler" gitt i dag fastslår at all regnskapsdokumentasjon fortsatt må oppbevares i ti år.
Utsettelsen skal brukes til å utrede om det foreligger behov for krav om lengre oppbevaringstid enn fem år for enkelte typer dokumentasjon. Skattedirektoratet skal utrede dette innen 13. juni 2014. Utredningen skal deretter på høring. Departementet varsler at eventuelle endringer i reglene vil bli fastsatt innen utløpet av 2014. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
03.02.14
 

Redusert oppbevaringstid i bokføringsloven i kraft fra 1. februar

Lovendringen som reduserer oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon fra ti til fem år, trer i kraft fra 1. februar.
Det ble besluttet i statsråd 24. januar. Samtidig ble adgangen til å gi overgangsregler delegert til Finansdepartementet. Det er dermed en mulighet for at det vil bli fastsatt overgangsregler før ikrafttredelsen om fortsatt oppbevaring av regnskapsmateriale eldre enn fem år. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
27.01.14
 

NRS 8 – God regnskapsskikk for små foretak

- er stadig gjenstand for oppdateringer og forslag til endringer og ble oppdatert i september 2013
Endringene er i hovedsak de samme som ble lagt frem som forslag i 2012, men med enkelte tilpasninger som følge av endringene i aksjeloven som ble innført pr. 1.7.2013. Under følger en kort oppsummering over nyheter for 2013 og tilhørende kommentarer til enkelte av punktene. Kilde: www.lederkilden.no
Les mer
24.01.14
 

Kravet om "effektuert leiekontrakt"

Skattedirektoratet trekker tilbake kravet om «effektuert leiekontrakt», slik det fremgår av SKD-melding nr 8/2011.
Skattedirektoratet har i fellesskriv 16. januar 2014 trukket tilbake kravet om «effektuert leiekontrakt», slik det fremgår av SKD-melding nr 8/2011. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
20.01.14
 

Frykter ikke styreansvar

Norske styremedlemmer er lite bekymret for det personlige ansvaret vervet kan sette dem i, viser undersøkelse.
Bare én av ti styremedlemmer er redd for å bli holdt personlig ansvarlig som styremedlem, ifølge en måling utført av Respons for advokatfirmaet Grette. Mer enn en tredjedel oppgir at slikt ansvar heller ikke har blitt diskutert i styret de sitter i.
– Bevisstheten om at det følger et stort og definert ansvar med vervet som styremedlem kan nok med fordel bli høyere. Problemstillingen er trolig spesielt aktuell i mindre og mellomstore bedrifter, sier Torgeir Myrstad, partner i advokatfirmaet Grette.
Mens aksjonærenes ansvar for selskapets gjeld er begrenset til aksjekapitalen, har styremedlemmer et ubegrenset personlig ansvar for feil eller unnlatelser, påpeker Myrstad. Kilde: www.conpot.no
Les mer
17.01.14
 

Et økende antall nyregistrerte ASer velger ikke å revidere årsregnskapene sine

Stadig flere velger elektronisk registrering
Elektronisk melding av fusjon og fisjon kom opp i 85 prosent på rekordtid, skriver Brønnøysundregistrene. Et økende antall nyregistrerte aksjeselskap velger ikke å revidere årsregnskapene sine.
I 2013 ble det registrert 26 295 nye aksjeselskap i Foretaksregisteret, mot 25 614 i 2012. 73 prosent valgte å benytte elektronisk registrering i Foretaksregisteret gjennom Altinn i 2013, mot 62 prosent i 2012. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
14.01.14
 

Tredjemannsvern - Dynamisk tingsrett, konkursrett og panterett

Oppgavesamling med veiledninger, 4. utgave
Boken inneholder oppgaver med veiledning i faget tredjemannsvern (dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett). Boken er nyttig for alle som studerer faget - både nye og viderekomne - og kan brukes både til selvstudium, gruppestudium og i undervisning.
Les mer
30.12.13
 

Regelendringer fra 1. januar 2014

Finansdepartementet har gitt en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2014 på sitt ansvarsområde
Finansdepartementet har gitt en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2014 på sitt ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
30.12.13
 

Var kausjonist — må ut med halv mill.

Lenvikmann må betale en halv million kroner etter at han stilte opp som kausjonist i forbindelse med et bilkjøp.
Tvisten, som nylig ble behandlet i Senja tingrett, omhandler kjøp og salg av en BMW i 2012.
Det var lenvikmannen sjøl som stod for salget av bilen, og da til et selskap som hans kompis gjennom 15 år både var styreformann og daglig leder for. Mannen bidro til at selskapet til kompisen fikk det nødvendige lånet til bilkjøpet, og stilte også opp som kausjonist for hele lånesummen på vel 500.000 kroner.
Lånet ble fort misligholdt. Kilde: www.folkebladet.no
Les mer
16.12.13
 

Kurs i juridiske kontraktstandarder

Lær å skille mellom ulike entrepriseformer og kontraktstandarder på MEF-skolens kurs i juridiske kontraktstandarder
Kurset gir en oversikt over de juridiske kontraktstandardene som er mest aktuelle for MEFs medlemsbedrifter, og tar for seg de mest sentrale «spillereglene» som gjelder i NS-kontraktene. Kilde: www.mef.no
Les mer
02.12.13
 

Flere hundre millioner aldri funnet

I går startet behandlingen av ankesaken til en av de to hovedmennene bak Finance Credit, avdøde Trond Kristoffersen
Journalisten som avslørte skandalen er kritisk til gjenopptakelsen. Kilde: www.hegnar.no
Les mer
05.11.13
 

Noen fikk pengene sine

Forfordeling av kreditorer er ikke lov.
Da årets countryfestival på Vinstra var over, var det ikke nok penger i kassa til å betale alle regningene. Likevel fikk noen av kreditorene fullt oppgjør.
Forfordeling av kreditorer er ikke lov. I dag lurer flere kreditorer etter køntrikonkursen på Vinstra på hvordan det kan ha seg at noen av dem likevel fikk betaling, mens de selv ikke fikk noe. Kilde: www.gd.no
Les mer
04.11.13
 

Slik får du penger igjen for flybilletten

Flyselskapet Fly Nonstop er konkurs
Du er sikret hvis du betalte billetten med kredittkort. Du får penger tilbake fra kortselskapet. Kilde: www.dinepenger.no
Les mer
30.10.13
 

Rapport om juridiske problemstillinger ved elektroniske kredittavtaler

Finans Norge har utarbeidet en rapport som gjennomgår alle forhold som det må tas hensyn til i en elektronisk kredittprosess
Rapporten peker også på en del lovendringer som må til.
Høsten 2012 opprettet Finans Norge en arbeidsgruppe som skulle se på de juridiske problemstillinger som reiser seg når kredittavtaler skal inngås elektronisk. Medlemmene av arbeidsgruppen har bestått av medlemsbedrifter som enten har eller snart vil ta i bruk elektroniske kredittavtaler.
Arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner legges i dag frem i en rapport, med tittelen: "Elektroniske kredittavtaler - De ulike stadier for en elektronisk kredittavtale og de juridiske problemstillinger som oppstår underveis". Kilde: www.fno.no
Les mer
22.10.13
 

Vilkår for å få hjelp, ved svindel, gjennom finansavtale-lovens §54b

Ble lurt for 5.200 kroner men til tross for at betalingen skjedde med kredittkort, må personen som ble lurt ta regningen selv
Kredittkort kan gi deg bedre beskyttelse mot svindel og gi deg pengene tilbake for en vare eller tjeneste du har betalt for men ikke mottatt.
Da en person ble lurt av en såkalt Microsoft-selger og betalte 5.200 kroner for en falsk tjeneste med kredittkortet, kan vedkommende likevel ikke kreve at kredittyteren skal ta regningen. Her ser du hvorfor. Kilde: www.dinside.no
Les mer
14.10.13
 

Selskapsrett

Forenklinger viktig for ny regjering
Den politiske plattformen til den påtroppende regjeringen legger stor vekt på forenklinger og andre saker Revisorforeningen har vært opptatt av de siste årene.
Høyre og Fremskrittspartiet har lagt frem en lang liste over saker som de vil prioritere i den påtroppende regjeringen. Den politiske plattformen som er offentliggjort, inneholder en rekke forslag som berører områder som revisorene arbeider innenfor. Endringer på skatteområdet er omhandlet i en egen artikkel - Ny regjering varsler en rekke skatteendringer. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
14.10.13
 

Overdragelse av konkurs-kontrakter hindrer ressurstap

For å hindre ressurstap ved konkurs er det fullt lovlig å overdra kontrakter uten å gjennomføre ny konkurranse – på visse vilkår kan det til og med gjøres endringer i kontraktene.
Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark i kjølvannet av en konkurs hos en dansk entreprenør med bl.a. oppdrag i Norge. Statens vegvesen har fulgt det danske standpunktet og overført kontrakter, men maskinentreprenørene i Norge ber om en forklaring fra vegvesenet. Kilde: www.nyheter.doffin.no
Les mer
02.10.13
 

Aksjelovgivningen

Ellevte utgave er ajourført med lovendringer pr. 1. juli 2013
Kombinert eBok og papirutgave.
Innhold: Boken gir en oversikt over hovedelementene i aksjelovgivningen av 13. juni 1997, med senere endringer. 11. utgave er oppdatert med forenklinger i aksjelovgivningen (Prop. L 111 2012-2013). For små selskaper er det vesentlige endringer for stiftelse, kapitalforhold, avholdelse av generalforsamling og for selskapets organisering. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
01.10.13
 

Å ta arrest i et skip i feil land kan få fatale konsekvenser

Stadig flere skip tas i arrest
Det er store forskjeller mellom land i lovgivningen om skipsarrest
Det er store forskjeller mellom land i lovgivningen om skipsarrest, ifølge en ny undersøkelse fra det internasjonale advokatbyrået DLA Piper. Kilde: www.hegnar.no
Les mer
23.09.13
 

Megler må betale kunde tross konkurs

En båtmegler som solgte samme båt tre ganger er dømt til å betale en kunde tilbake innskuddet.
Dette skjer selv om megleren har slått sitt eget firma konkurs.
Retten slår fast at mannens firma kun var et mellomledd i salgsprosessen. Megleren eide dermed ikke båten, en Skorgenes 330 Sonic, da den første kunden betalte inn forskuddet i 2011. Kilde: www.batliv.no
Les mer
21.09.13
 

Regnskapshåndbok

- sentral del i virksomhetsstyringen
Aksjeloven kap. 6 II pålegger styret å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, samt å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Kilde: www.lederkilden.no
Les mer
21.09.13
 

Ny ASL § 3-4 Forsvarlig likviditet

Kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet samt styrets handleplikt er forankret i aksjelovens (asl) §§3-4 og 3-5.
Fra 1.juli 2013 ble §3-4 utvidet ved å presisere at kravet også gjelder forsvarlig likviditet: «Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.» . Dette innebærer et økt behov for utarbeidelse og dokumentasjon av likviditetsprognoser. Kilde: www.lederkilden.no
Les mer
09.09.13
 

Vil sikre reisandes rettar ved konkurs

Eit forslag frå EU-kommisjonen vil svekkje rettane til norske pakkereiseturistar
Også reisande som berre har kjøpt flybillettar av pakkereiseselskap må få erstatning dersom selskapet går konkurs, meiner Forbrukarombodet.
I eit forslag til endring i reglane for pakkereise tek EU-kommisjonen til orde for at reisande som berre har kjøpt flybillettar av pakkereiseselskap ikkje skal vere verna dersom selskapet går konkurs. Reisande på same fly som har kjøpt hotell i tillegg, vil få att pengane.
– Dette gir eit svært inkonsekvent og ulogisk vern for forbrukarane, og det blir tydeleg når dei reisande sit på same fly, seier forbrukarombod Gry Nergård. Kilde: www.forbrukerombudet.no
Les mer
02.09.13
 

Gode råd i dårlige tider

Konkurs hos leietaker er utleiers største frykt.
Hvilke rettigheter har man som utleier?
Heldigvis forløper de fleste leieforhold uten problemer. Leien betales til tiden, og sikrer den planlagte kontantstrømmen. Likevel skjer det fra tid til annen at en leietaker går konkurs. Hvilke rettigheter og eventuelle plikter har man da som utleier? Hvordan bør man opptre? Kilde: www.estatenyheter.no
Les mer
14.08.13
 

Tvisteloven, kommentarutgave

- bind 1, 2. utgave
Tvisteloven representerer den største alminnelige prosessreformen på nær 100 år. I dette verket kommenteres hver enkelt paragraf i loven.
Les mer
13.08.13
 

Bred oppslutning om varslet massesøksmål

Et varslet massesøksmål mot storbankene har fått bred oppslutning
122 boligeiere har så langt sluttet seg til oppfordringen fra Huseiernes Landsforbund.
Det kommer etter at storbankene med DNB i spissen tidligere i år økte boligrenten med 0,3 prosentpoeng. Kilde: www.dn.no
Les mer
29.07.13
 

SMS gjelder som bindende avtale

Og trekker du deg fra en kjøpsavtale, kan selger kreve erstatning
«Hadde vi egentlig en avtale?»
Det spørsmålet står sentralt i mange krangler, og verdien av et håndtrykk eller et muntlig løfte har trolig blitt diskutert siden eldgamle tider.
Men vit dette: Det er langt fra bare en formell kontrakt som definerer en bindende avtale. Blant annet en SMS, selv en vag SMS, kan binde deg. Og koste dyrt om du bryter avtalen. Det fikk en bilkjøper nylig erfare. Kilde: www.abcnyheter.no
Les mer
15.07.13
 

Solidaransvar ved innleie inntrer 1. juli

Solidaransvar ved innleie etter arbeidsmiljølovens §14-12c inntrer i 1.juli 2013
Etter denne bestemmelsen hefter innleier på samme måte som selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn , feriepenger og annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i arbeidsmiljølovens §14-12-a. Kilde: www.bnl.no
Les mer
03.07.13
 

Tjenesten Konkurs-behandling krever sikrere pålogging for dokumentvisning

Nå kreves det også høyeste sikkerhetsnivå for å lese dokumenter i tjenesten Konkursbehandling
Det betyr at brukerne må benytte innloggingsmetodene BankID eller Buypass i ID-porten for å logge seg på.
Vi anbefaler fortsatt bostyrer å benytte Buypass som innloggingsmetode for å bruke tjenesten Konkursbehandling fullt ut.
Les mer
26.06.13
 

Direktekrav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere

Ved konkurs eller insolvens blant noen av aktørene i et byggeprosjekt kan omfattende mangelskrav bli stående på usikker grunn
Den nylige konkursen i Alpine Bau ved prosjektet E6-Dovrebanen er et typisk eksempel. Hvordan kan oppdragsgiver sikre sine udekkede mangelskrav?
Der konkursen er et faktum vil utgangspunktet være å melde et krav i boet. Her stiller man på linje med de resterende kreditorene, som alle ønsker dekning for sine krav. I praksis innebærer en eventuell utbetaling fra konkursboet i beste fall småpenger. Kilde: www.bygg.no
Les mer
22.06.13
 

Skattefri omdanning av NUF til AS/ASA

Forskriftsendring gir mulighet for skattefri omdanning av norskregistrert utenlandsk selskap som skattemessig er hjemmehørende i Norge
Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om endring av skattelovforskriften § 11-20.
Forskriftsendringen trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2013. Dersom omdanningen skal gjennomføres i inneværende år, må aksjeselskapet stiftes og melding sendes Foretaksregisteret innen 1. juli. Selskapsligning kan i så fall gjennomføres for hele 2013. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
27.05.13
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA