Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er publisert
Vedtakelse av ny finansforetakslov, forskriftsfesting og innskjerping av retningslinjer for boliglån, samt norsk gjennomføring av Solvens II–kravene for forsikring er bare noen av sakene som er omtalt. Kilde: www.fno.no
Les mer
27.04.15
 

Ny finansforetakslov trer i kraft

Etter nesten et kvart århundre i støpeskjeen er en ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaks-loven) nå endelig vedtatt
Loven vil tre i kraft 1. januar 2016 og alle banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak har da ett år til å implementere endringene i virksomheten. Kilde: www.fno.no
Les mer
23.04.15
 

Norges lover

1687-2014 hovedutgave
Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning.
Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per januar 2015. Kilde: www.adekvat.no
Les mer
01.04.15
 

Konkursrådets grunnkurs i bobehandling

- i Kristiansand 21.-22. april 2015
Konkursrådet har gleden av å invitere til deltakelse på Konkursrådets grunnkurs i bobehandling i Kristiansand 21.-22. april 2015.
Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene involvert i konkursbehandling. Kilde: www.konkursradet.no
Les mer
24.03.15
 

Angivelse av kjøper i salgsdokumentet

– bruk av GLN-nummer
Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse hvor de konkluderer med at GLN-nummer kan benyttes sammen med foretaksnavn og fakturamottaksadresse for å tilfredsstille kravet om angivelse av kjøper. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
24.03.15
 

Forskriftsfeste krav til utlåns-praksis for boliglån?

- Finanstilsynet foreslår
Finanstilsynet besvarte i går Finansdepartementets brev datert 6. mars 2015 om husholdningenes kredittvekst.
Finansdepartementet ba i brevet Finanstilsynet om å vurdere "om det nå er hensiktsmessig å iverksette tiltak som på et aggregert nivå kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren, eventuelt ledsaget av utkast til regelverksendringer". Bakgrunnen er at flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. Kilde: www.finanstilsynet.no
Les mer
17.03.15
 

Walde-toppene risikerer gruppe-søksmål mot seg

Hvis innmeldte krav etter konkursen stemmer, kan kreditorer lide et tap på minst 250 mill.
Nå forberedes et felles søksmål.
Fellesnevneren BA får beskrevet er en opplevelse av at Walde-konsernet har lurt kreditorer til å utføre arbeid helt frem til konkursen, selv om Walde måtte vite at selskapene ikke hadde råd til å betale for tjenestene eller produktene. Kilde: www.vest24.no
Les mer
16.03.15
 

Internasjonal konkursrett

- New York, US
Fagutvalget i konkurs, akkord og panterett har gleden av å lansere et kurs i New York med internasjonal konkursrett på agendaen.
I løpet av to kursdager vil du få en innføring i det amerikanske rettssystemet på konkursrettens område, herunder forskjellene til det norske rettssystemet. Kilde: www.advokatforeningen.no
Les mer
13.03.15
 

Ikke fradrag for tap ved ettergivelse av fordring

Scancem International DA fikk ikke fradrag for tap ved ettergivelse av kundefordringer på 158 millioner kroner på et datterselskap der de eide 75 % av aksjene
Høyesterett mente at tapet ikke var endelig konstatert.
Saksforholdet: I juli 2000 kjøpte Scancem 75 prosent av aksjene i et gabonsk selskap. Selger var staten Gabon, som beholdt de resterende 25 prosent av aksjene. Datterselskapet gikk med betydelig underskudd, men fram til våren 2006 fikk Scancem stort sett løpende betaling for varer og tjenester de hadde solgt på kreditt. Kilde: www.revisorforeningen.no
Les mer
10.03.15
 

Rekordmange tvistesaker til domstolene

- Det kommer inn flere tvistesaker til domstolene enn noen gang tidligere
Samtidig er det en nedgang i antall meddomsrettssaker til tingrettene. Den samlede saksmengden har ført til press på tingrettene. For første gangen på ti år nås ikke målet om å gjennomsnittlig behandle meddomsrettssaker i løpet av tre måneder.
Dette viser årsstatistikken for domstolene 2014. Lengst ned på siden kan du se statistikken for din domstol.
Antall saker som bringes inn for Høyesterett har de senere år vært økende. Gjennomsnittlig behandlingstid fra saken er innkommet Høyesterett til ankeforhandlingen avholdes ligger stabilt på et tilfredsstillende nivå, med rundt 3,5 måneder i straffesaker og seks måneder i sivile saker
I lagmannsrettene var det svært høy inngang av anker over dom i sivile saker, og domstolene behandlet også et rekordhøyt antall sivile ankesaker. Kilde: www.domstol.no
Les mer
23.02.15
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News