Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Syvende endring i diettreglene på ett år

- denne gangen får vi et nytt skille mellom statens satser og skattereglene
For den som jobber med lønn og håndtering av reisegodtgjørelser har dette året vært krevende, for å si det forsiktig.
Infotjenesters rådgivere har summert opp endringene vi har hatt siden november 2017, og har kommet frem til 7 vesentlige endringer i regelverket på ett år. Kilde: infotjenester.no
Les mer
09.11.18
 

Oppslagsverk om reelle rettighetshavere

- rapporten "Direkte og indirekte eierskap" gir mye informasjon om identifisering av reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven
Den kan brukes som et oppslagsverk i situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite hva som kreves. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
05.11.18
 

Avslag på åpning av gjeldsforhandling ble endret etter anke

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse
Andelen skattegjeld var på under 10%, og selv om skyldneren kunne bebreides for manglende samarbeid om tvangssalg av boligen, var det ikke åpenbart støtende å åpne gjeldsforhandling. Kilde: lovdata.no
Les mer
04.11.18
 

Høring - Utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Norges Banks brev av 29. oktober 2018 til Finansdepartementet
Vi viser til høring av 27. september 2018 der Finansdepartementet ber om merknader til forskriftsutkast om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.
Forskriftsutkastet er langt på vei en videreføring av eksisterende retningslinjer.[1] Finanstilsynet motiverer i hovedsak forskriftsfesting med mangler i foretakenes gjennomføring av retningslinjene og behovet for forbrukerbeskyttelse. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
30.10.18
 

Aksjonærene måtte dekke forpliktelsene i et avviklet selskap

Høyesterett kom til at utbytte vedtatt etter utløpet av kreditorfristen anses som likvidasjonsutdeling
…. slik at aksjonærene blir ansvarlige for udekkede forpliktelser innenfor det de har fått utdelt.
Saksforholdet: Et ambulanseselskap (AS) skulle avvikles og virksomheten (innmaten), herunder de ansatte overtas av et annet foretak. Kreditorfristen ved avviklingen utløp 27. desember 2013, jf. aksjeloven § 16-4. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
29.10.18
 

Hålogaland lagmannsrett - Dom

- 47 år gammel mann ble domfelt for grovt underslag
Som daglig leder i et selskap han var eneaksjonær og styreleder, brukte han ved flere anledninger selskapets kredittkort til spill for 244 519 kroner på internett.
Beløpet ble brukt til private formål og ble belastet selskapets driftskonto. På grunn av liggetid hos politiet ble straffen satt ned fra et utgangspunkt på 120 dager fengsel til 90 dager fengsel. Kilde: lovdata.no
Les mer
26.10.18
 

Advokatfirmaet Haavind lanserer egen «konkursrobot»

Er blant de mange som kaster seg på digitaltoget i advokatbransjen
En ny «advokatsekretærrobot» for automatisk konkursbehandling trengte bare noen måneder på å gå fra idé til virkelighet.
Ideen ble til i vår. I høst var roboten et faktum. Advokatfirmaet Haavind kan nå skilte med egenprodusert programvare for å samle inn informasjon som trengs i behandling av konkursbo. Mens LIGLs aksjonæravtalerobot fikk navnet Ida, har Haavinds konkursrobot ennå ikke fått noe navn. Kilde: juridika.no
Les mer
24.10.18
 

Innspill til endringer i tvisteloven

- Finans Norge
I høringssvar til Justisdepartementet er Finans Norge opptatt av at domstolene har tilstrekkelige virkemidler for effektiv gjennomføring av saksforberedelse og hovedforhandling.
Det samme gjelder for begrensning av sakskostnadene. Kilde: finansnorge.no
Les mer
23.10.18
 

Gulating lagmannsrett – Dom

- saken gjaldt straffutmålingen i bedragerisak
En 69 år gammel mann hadde urettmessig tilegnet seg tilsammen ca. 16 millioner kroner gjennom å øke kredittrammene på lån som sto i familiemedlemmers navn.
Lånene var gitt med sikkerhet i eiendom som var gitt en høyere takst enn eiendommenes reelle verdi. Han var i tillegg tiltalt for å ha lurt diverse selskaper og privatpersoner for flere hundretusen kroner.
Lagmannsretten forkastet anken. Straffen på 5 års fengsel og tap av rett til å drive næringsvirksomhet for all fremtid ble stående. Kilde: lovdata.no
Les mer
23.10.18
 

Rettspraksis.no anker mot Lovdata

- gjenåpner nettsiden
På oppfordring fra blant annet Digi.no-lesere har de også opprettet en innsamling for å dekke ankekostnadene.
Mennene bak Rettspraksis.no, Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, anker kjennelsen fra Oslo byfogdembete som ga Lovdata medhold i sitt søksmål mot de to.
Kjennelsen påla Lie og Ljone å slette en stor del av rettsavgjørelsene som er hentet fra Lovdatas databaser, samt å betale motpartens saksomkostninger på 370 000 kroner. Kilde. digi.no
Les mer
22.10.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News