Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Oppslagsverk om reelle rettighetshavere

- rapporten "Direkte og indirekte eierskap" gir mye informasjon om identifisering av reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven
Den kan brukes som et oppslagsverk i situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite hva som kreves. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
05.11.18
 

Norsk Lysningsblad

- oppdatert statistikk, pr. oktober
Antall publiserte kunngjøringer de siste 6 månedene.
Les mer
04.11.18
 

Mørketalls-undersøkelsen 2018

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har kartlagt sikkerhetstilstanden hos over 1500 virksomheter i privat og offentlig sektor
Mørketallsundersøkelsen gir et innblikk i norske virksomheters holdninger knyttet til digital sikkerhet, kunnskap, forebygging og beredskap. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
04.11.18
 

Cybercrime Survey 2018

PwC: et overblikk over cybertrusselen i norsk næringsliv
7 av 10 har vært utsatt for et målrettet sikkerhetsangrep.
76 norske og 170 danske bedriftsledere, IT-ledere og sikkerhetsspesialister har gjennom PwCs Cybercrime Survey 2018 delt sine syn på ulike forhold knyttet til cyberkriminalitet.
De har blant annet tatt stilling til trusselbildet, og angitt i hvilken grad de har klart å etterleve kravene til GDPR - EUs nye personvernforordning som trådte i kraft 20. juli 2018. Kilde: pwc.no
Les mer
30.10.18
 

Vandel

Om politiattester og vurdering av skikkethet
Hva innebærer «plettfri vandel»? Hvem kan be om å få politiattest? Og hva fremgår av en politiattest?
I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne drøfter også i hvilken grad politiet uten hinder av taushetsplikt kan supplere en politiattest med andre opplysninger om attestsøkeren. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
26.10.18
 

Hva er POLITI

- denne boka tar for seg hva politiet «skal gjøre», altså hvordan samfunnsoppdraget og målene for politiet oppfattes av ulike parter
Den handler også om hva politiet «gjør», det vil si hvordan autoritet utøves, hvilke maktmidler som brukes, og om balansegangen mellom legitim kontroll og overkontroll. Selvsagt handler det også om hva politiet «burde» være og gjøre. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
22.10.18
 

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

NUES ga 17. oktober 2018 ut en ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse
Bakgrunnen for ny anbefaling er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen. En rekke av endringene har som formål å forenkle anbefalingen. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
22.10.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News