Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 14.08.2022

Norges Høyesterett – Dom ifm grov regnskaps-overtredelse

En tidligere daglig leder og styreleder hadde i en periode på to år og fire måneder ikke ført regnskaper for virksomheten. Selskapet drev med omsetning av bruktbiler.

Spørsmålet for Høyesterett var om forholdet skulle sees som grov regnskapsovertredelse, og hva straffen skulle bli. Høyesterett kom, i motsetning til lagmannsretten, til at overtredelsen var grov, jf. strl. § 393, og skjerpet fengselsstraffen fra 60 til 120 dager. Kilde: lovdata.no

Les mer

25.06.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA