Credit News Regnskap og Revisjon
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.09.2021

Indikatorlister for mistenkelige transaksjoner

Det er utviklet en indikatorliste for mistenkelige transaksjoner/hvitvasking for regnskapsførere og revisorer og en indikatorliste for terrorfinansiering. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
13.09.21

Modhi: Alltid oppdatert saldo i kundereskontroen med gode integrasjons-løsninger

Løsninger som kobler regnskapsbyråets ERP-system sammen med inkassoselskapets fagsystem på en god måte, sørger for at saldoen alltid er oppdatert i begge systemer. Helt automatisk. Det gjør straks regnskapsmedarbeiderens jobb mye enklere.

Til tross for gode avtaler og klare rutiner for fakturering, er det ikke alle kunder som gjør opp for seg i tide – dessverre. I slike tilfeller må regnskapsførere brette opp ermene og gjøre det de kan for å få inn det de har utestående hos kundene sine. Denne prosessen er sjelden veldig givende, ettersom den hjemsøkes av en rekke manuelle arbeidsoppgaver og flere lover og regler som må hensyntas.

Ikke minst er risikoen for feil og menneskelig svikt betydelig, når både purreprosessen og oppdateringen av kundereskontroene er preget av mye manuelle prosesser og tidkrevende arbeid

Heldigvis finnes det innovative og digitale integrasjonsløsninger på markedet, som automatiserer disse prosessene, reduserer risikoen for menneskelige feil og sørger for at saldoen alltid er oppdatert med riktige tall. Kilde: Petter Adde, Industry Lead/Strategic Sales i Modhi / smarterebetaling.no

Les mer
13.09.21

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for at meldinger skal være registrert innen årsskiftet.

Elektronisk melding: Foretaksregisteret må ha mottatt melding om beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 11. oktober. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
06.09.21

Oppjustering av revisjonspliktgrensen

Næringsdepartementet har sendt på høring et forslag om å øke grensen for revisjonsplikt i tråd med den generelle prisøkningen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
30.08.21

Nye skatteregler for gaver - Ansatte, styremedlemmer og bedrifter kan spare store beløp

Likevel er det mange som ikke benytter muligheten.

Fra 2021 har skattereglene for gaver til ansatte blitt langt mer fleksible og generøse enn tidligere.

Der det tidligere var krav om at alle ansatte fikk samme gave med en beløpsgrense på 2000 kroner, kan ansatte nå individuelt få gaver for opptil 5000 kroner i året på toppen av eventuelle gaver ved spesielle anledninger som bryllup og runde år. Kilde: simployer.no

Les mer
23.08.21

Danmark skjerper kravene for revisjon i små selskaper - I Norge også aktuelt med lignende modell

Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Det danske Folketingets flertall slår fast at en ukritisk svekkelse av revisjonsplikten i forenklingens navn kan ha store skadevirkninger for samfunnet. Det trekkes i nødbremsen.

Det danske forslaget er interessant på flere måter. Det erkjennes at ryddighet og tillit ikke kommer av seg selv. Likevel skjæres ikke alle over én kam. Innskjerpingen er rettet mot utfordringer i enkelte utsatte bransjer, og det påpekes at revisorene er en viktig del av løsningen, sier Karen Kvalevåg.

Vi mener en slik risikobasert tilnærming kan være et alternativ også i Norge for selskaper som er unntatt revisjonsplikt, med mindre man alternativt velger å senke revisjonspliktgrensen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
13.07.21

Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
06.07.21

Vesentlighet i regnskapsloven

Vesentlighetsprinsippet er endelig definert i regnskapsloven, men hva betyr dette for regnskapsfører, daglig leder, styret og revisor? Kilde: sticos.no

Les mer
04.07.21

Midlertidig lov om rekonstruksjon forlenges ut 2022

Revisorforeningen støtter at den midlertidige loven forlenges ut 2022. Midlertidig lov om rekonstruksjon innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
28.06.21

Finanstilsynet om banker som tilbyr regnskapsføring

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv om hvordan banker og finanskonsern som tilbyr regnskapsføring skal ivareta kundens interesser og sikre dette gjennom forsvarlige rutiner mv.

Finanstilsynet påpeker at flere banker har startet opp regnskapsførervirksomhet, og at integrering av banksystemer og regnskapssystemer er en del av pågående digitaliseringsprosesser. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
22.06.21

Endringer i regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven. Her får du oversikt over de viktigste endringene.

Ikrafttredelse: Finansdepartementet har i et svar til Revisorforeningen avklart at endringene knyttet bortfall av notekrav for små foretak som følger av lovendringen, trer ikraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsestidspunktet 1. juli 2021, mens øvrige endringer vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli eller senere. Kilde: sticos.no

Les mer
15.06.21

Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
08.06.21

Unngå tvangsmulkt ved levering av skattemeldingen

I 2020 ble bruken av tvangsmulkt midlertidig stoppet ved for sen levering av skattemeldingen for 2019. Skatteetaten har ikke videreført denne praksisen i år, og har varslet at de nå vil ilegge tvangsmulkt om man leverer skattemeldingen for 2020 for sent.

Purring fra Skatteetaten: Fristen for levering av skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. I begynnelsen av juni sender skatteetaten ut purring til leveringspliktige som ikke har levert skattemelding. Er man for sent ute, må skattemeldingen altså leveres en av de første dagene i juni for å unngå purring. Kilde: sticos.no

Les mer
01.06.21

Endring av regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringene i regnskapsloven for å gjennomføre EU-direktiver.

Stortinget har ved tredje gangs behandling vedtatt endringer i regnskapsloven. Stortingets vedtak skal nå sanksjoneres i Statsråd før endringene formelt er vedtatt som ny lov. Så skal det også bestemmes når endringene trer i kraft. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
19.04.21

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

- nytt fra Revisorforeningen

06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. 09.04: Et forslag om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder er sendt på høring. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
12.04.21

Justisdept. vil overføre klagesaker etter inkassoloven til Klagenemnden for revisor- og regnskapsfører- saker

Revisorforeningen mener at dette vil være en dårlig løsning. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
08.03.21

Ordningen med betalings-utsettelse for skatt og avgift er forlenget ut juni

Forlengelsen omfatter imidlertid ikke merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021. Det kan fortsatt søkes om betalingsutsettelse for merverdiavgiftskrav med forfall etter 12. april, men da etter de ordinære reglene hvor hensyn som følge av koronapandemien kan tillegges vekt. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
01.03.21

Habilitets-registeret

KPMG: Det er ikke noe galt å være inhabil, galt blir det først når en som er inhabil deltar i en beslutningsprosess.

Vi har i samarbeid med våre kunder utviklet et digitalt verktøy som kan hjelpe din virksomhet med å forebygge og avdekke interessekonflikter. Registeret er en digital løsning som enkelt gir virksomheten oversikt over mulige bindinger mellom egne ansatte og markedet. Kilde: kpmg.no

Les mer
15.02.21

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har vedtatt å reduserer oppbevaringstiden fra ti til fem år for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner.

Endringen gjelder fra 1. februar 2021, og gjør at oppbevaringstiden for tolldokumentasjon bli lik oppbevaringstiden for primærdokumentasjon etter bokføringslovgivningen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
15.02.21

Korona: Konsekvenser for regnskapet

Koronaviruset fører til lavere inntjening, permitteringer, usikkerhet, forhøyet tapsrisiko, verdifall og i verste fall konkursrisiko for mange selskaper. Hva vil det bety for regnskapsrapporteringen? Kilde: sticos.no

Les mer
29.01.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA