Credit News Regnskap og Revisjon
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Næringsdepartementet har besluttet å øke terskelverdiene for revisjonsplikt fra 1. mai.

Grensen for driftsinntekter øker fra 6 til 7 millioner kroner. Grensen for balansesum øker fra 23 til 27 millioner kroner. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
21.02.23

Husk nye rapporteringskrav i årsberetningen

Alle regnskapspliktige virksomheter, bortsett fra små foretak, skal utarbeide årsberetning.

Her får du gode tips til hva du må omtale i årets årsberetning, som kan være nytt fra tidligere år. Kilde: sticos.no

Les mer
08.02.23

Ny standard for god regnskaps-føringsskikk

Den nye standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS) gjelder fra 1. januar 2023, likt som ikrafttredelsen av den nye regnskapsførerloven. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
16.01.23

El-bil og mva, presiseringer

I forbindelse med innføring av mva på el-biler har Finansdepartementet foretatt noen presiseringer knyttet til de nye reglene. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
09.01.23

Slik blir skatten på de populære velferdsgodene

Et velment velferdsgode til de ansatte kan fort få bismak hvis det kommer en skattesmell etterpå.

Her er åtte virkemidler som kan glede ansatte med redusert kjøpekraft, og kort om hvordan hver av dem skattlegges. Kilde: simployer.no

Les mer
25.11.22

Kjøpe julegaver til ansatte? Les om skattereglene

Mange arbeidsgivere har tradisjon for å gi julegaver til sine ansatte.

Dette innebærer at arbeidsgiver bør kjenne til skattereglene som gjelder for gaver i arbeidsforhold. Her gir vi en kort fremstilling av de viktigste reglene. Kilde: sticos.no

Les mer
22.11.22

Er du forberedt til ny skattemelding?

For inntektsåret 2022 må mange over på ny digital skattemelding, og fra 2023 er skatteskjemaer som næringsoppgave og midlertidige forskjeller blitt historie.

Vet du hva som gjelder for ditt foretak, og hvordan du skal finne fram i den nye digitale skattemeldingen? Kilde: sticos.no

Les mer
28.10.22

Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav

- med grunnlag i tilvirkningskontrakter.

Utsatt innberetning av merverdiavgift vil bedre likviditeten til selskapene som ellers må betale merverdiavgift før de får oppgjør. Forslaget vil samtidig kreve mer oppfølging og kontroll av selskapene. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
25.10.22

De vanligste misforståelsene om overtidsbetaling

Svært mange arbeidsgivere bryter reglene for overtidsbetaling. Her er de vanligste feilene Simployers rådgivere ser. Kilde: simployer.no

Les mer
07.10.22

6 praktiske tips ved omdanning til aksjeselskap

Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak kan være en krevende prosess som byr på en del faglige problemstillinger.

Dette ikke minst på grunn av dårlig koordinering mellom regler for skatt, selskapsrett, bokføring og merverdiavgift. Her er noen praktiske tips. Kilde: sticos.no

Les mer
30.09.22

Privat konsum i selskap - hva er status?

Som mange har fått med seg, har regjeringen foreslått at det innføres særregler for beskatning av privat konsum i aksjeselskap fra 1. januar 2023. Fristen for å avgi høringssvar var 1. august 2022, og det har kommet mange innspill fra ulike fagmiljø, selskaper og privatpersoner. Kilde: sticos.no

Les mer
16.09.22

Bokføring av omtvistede inngående fakturaer

Kjøper har både rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med fradrag for merverdiavgift.

Skattedirektoratet har i en nylig avgitt prinsipputtalelse lagt til grunn at både kjøper og selger skal bokføre en omtvistet faktura med virkning for mva-meldingen. Rene fiktive fakturaer som ikke er basert på en faktisk leveranse, skal derimot ikke bokføres av fakturamottaker. Kilde: sticos.no

Les mer
05.09.22

Differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i økonomiske vansker

Koronaunntaket gjelder ikke for arbeidsgiveravgift i 2022, men foretaket kan sette opp en mellombalanse med balansedato etter 31. desember 2021. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
08.08.22

Finansdept.: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på sitt ansvarsområde. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
06.07.22

Nå kommer den nye hjemmekontorforskriften

Med ny hjemmekontorforskrift 1. juli, får Arbeidstilsynet også mulighet til å føre tilsyn med at den følges. De kan blant annet kontrollere om ansatte på hjemmekontor har skriftlig avtale. Kilde: simployer.no

Les mer
02.07.22

Norges Høyesterett – Dom ifm grov regnskaps-overtredelse

En tidligere daglig leder og styreleder hadde i en periode på to år og fire måneder ikke ført regnskaper for virksomheten. Selskapet drev med omsetning av bruktbiler.

Spørsmålet for Høyesterett var om forholdet skulle sees som grov regnskapsovertredelse, og hva straffen skulle bli. Høyesterett kom, i motsetning til lagmannsretten, til at overtredelsen var grov, jf. strl. § 393, og skjerpet fengselsstraffen fra 60 til 120 dager. Kilde: lovdata.no

Les mer
25.06.22

Foto: Jon Waalen, Partner i Deloitte

Deloittes Jon Waalen med foredrag på Sergels frokostseminar - «Endringer i CFO-rollen – hva blir viktig fremover?»

Et av foredragene på Sergels frokostseminar var «Endringer i CFO-rollen – hva blir viktig fremover?» v/Jon Waalen, Partner i Deloitte.

Opplever du at det stilles stadig høyere krav til CFO-rollen og at den er i endring? Ja, det er ingen tvil om at CFO-rollen er i stadig utvikling.

Deloittes CFO-program bistår blant annet CFOer med å håndtere kompleksiteten i sin rolle, løse selskapets mest avgjørende utfordringer, samt håndtere omstillinger som et resultat av strategiske endringer i markedet.

Deloittes erfaring er at mange virksomheter strever med å utvikle neste generasjon av ledere som kan bekle en rolle som CFO. Derfor har Deloitte utformet et program for «neste generasjons ledere av finans- og økonomifunksjonen» der formålet er å gi deltakerne et perspektiv på CFOens arbeids- og ansvarsområder.

På Sergels frokostseminar var Jon Waalen blant annet innom dette med at rollen endrer seg fra en «back office»-funksjon til en «center office»-funksjon. Mer dynamisk, mer verdiskapende.

03.05.22

Kontrollerer om selskaper har betalt for lite arbeidsgiveravgift

Selskaper i økonomiske vanskeligheter har ikke rett til å bruke redusert arbeidsgiveravgift, selv om de ligger i en sone med lavere sats. Nå har Skatteetaten satt i gang kontroll. Kilde: simployer.no

Les mer
22.04.22

Nytt i skatte-meldingen for aksjeselskaper for 2021

Når du skal utarbeide skattemelding for selskap for 2021, må du være klar over endringer i rapporteringsplikten.

Aksjeselskap må rapportere om de har mottatt offentlig støtte. Gevinst, tap, utbytte på aksjer må spesifiseres uansett om det er innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Kilde: sticos.no

Les mer
04.04.22

Endring i mva-meldingen

Ny mva-melding: Har du kontroll på hva som er uttak, tap på krav og justering?

Om kort tid skal den nye mva-meldingen for første termin 2022 leveres. En viktig endring i mva-meldingen er at opplysninger om uttak, tap på fordringer, justeringer og tilbakeføring skal rapporteres særskilt. Kilde: sticos.no

Les mer
01.04.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA