Credit News Regnskap og Revisjon
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2021

Finanstilsynet om banker som tilbyr regnskapsføring

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv om hvordan banker og finanskonsern som tilbyr regnskapsføring skal ivareta kundens interesser og sikre dette gjennom forsvarlige rutiner mv.

Finanstilsynet påpeker at flere banker har startet opp regnskapsførervirksomhet, og at integrering av banksystemer og regnskapssystemer er en del av pågående digitaliseringsprosesser. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
22.06.21

Endringer i regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven. Her får du oversikt over de viktigste endringene.

Ikrafttredelse: Finansdepartementet har i et svar til Revisorforeningen avklart at endringene knyttet bortfall av notekrav for små foretak som følger av lovendringen, trer ikraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsestidspunktet 1. juli 2021, mens øvrige endringer vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli eller senere. Kilde: sticos.no

Les mer
15.06.21

Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
08.06.21

Unngå tvangsmulkt ved levering av skattemeldingen

I 2020 ble bruken av tvangsmulkt midlertidig stoppet ved for sen levering av skattemeldingen for 2019. Skatteetaten har ikke videreført denne praksisen i år, og har varslet at de nå vil ilegge tvangsmulkt om man leverer skattemeldingen for 2020 for sent.

Purring fra Skatteetaten: Fristen for levering av skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. I begynnelsen av juni sender skatteetaten ut purring til leveringspliktige som ikke har levert skattemelding. Er man for sent ute, må skattemeldingen altså leveres en av de første dagene i juni for å unngå purring. Kilde: sticos.no

Les mer
01.06.21

Endring av regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringene i regnskapsloven for å gjennomføre EU-direktiver.

Stortinget har ved tredje gangs behandling vedtatt endringer i regnskapsloven. Stortingets vedtak skal nå sanksjoneres i Statsråd før endringene formelt er vedtatt som ny lov. Så skal det også bestemmes når endringene trer i kraft. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
19.04.21

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

- nytt fra Revisorforeningen

06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. 09.04: Et forslag om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder er sendt på høring. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
12.04.21

Justisdept. vil overføre klagesaker etter inkassoloven til Klagenemnden for revisor- og regnskapsfører- saker

Revisorforeningen mener at dette vil være en dårlig løsning. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
08.03.21

Ordningen med betalings-utsettelse for skatt og avgift er forlenget ut juni

Forlengelsen omfatter imidlertid ikke merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021. Det kan fortsatt søkes om betalingsutsettelse for merverdiavgiftskrav med forfall etter 12. april, men da etter de ordinære reglene hvor hensyn som følge av koronapandemien kan tillegges vekt. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
01.03.21

Habilitets-registeret

KPMG: Det er ikke noe galt å være inhabil, galt blir det først når en som er inhabil deltar i en beslutningsprosess.

Vi har i samarbeid med våre kunder utviklet et digitalt verktøy som kan hjelpe din virksomhet med å forebygge og avdekke interessekonflikter. Registeret er en digital løsning som enkelt gir virksomheten oversikt over mulige bindinger mellom egne ansatte og markedet. Kilde: kpmg.no

Les mer
15.02.21

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har vedtatt å reduserer oppbevaringstiden fra ti til fem år for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner.

Endringen gjelder fra 1. februar 2021, og gjør at oppbevaringstiden for tolldokumentasjon bli lik oppbevaringstiden for primærdokumentasjon etter bokføringslovgivningen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
15.02.21

Korona: Konsekvenser for regnskapet

Koronaviruset fører til lavere inntjening, permitteringer, usikkerhet, forhøyet tapsrisiko, verdifall og i verste fall konkursrisiko for mange selskaper. Hva vil det bety for regnskapsrapporteringen? Kilde: sticos.no

Les mer
29.01.21

Korona og forholdsmessig fradrag for merverdiavgift

Bortfall av omsetning og mottak av kompensasjonsmidler under koronapandemien påvirker ikke størrelsen på forholdsmessig fradragsrett for inngående merverdiavgift. Kilde: sticos.no

Les mer
27.01.21

Styret i stiftelser

Stiftelsestilsynet har laget en temaside for styrearbeid  og hjelp for styremedlemmer i stiftelser.

Stiftelsestilsynet er opptatt av å arbeide forebyggende, og har nå lansert en temaside for styrearbeid og videoer som skal hjelpe styremedlemmer i stiftelser til å ivareta sine oppgaver og ansvar. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
26.01.21

Oppdatert veileder til reglene om skattefrie gaver/natural-ytelser

Skattedirektoratet har oppdatert veiledningen om rapportering og verdsettelse naturalytelser. Hensikten er å gjøre reglene enklere å praktisere.

I Statsbudsjettet for 2021 ble grensen for skattefrie gaver (naturalytelser) fra arbeidsgiver økt fra 2 000 til 5 000 kroner. Samtidig ble vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften fjernet.

I tillegg fikk Skattedirektoratet i oppdrag å revidere Skatteetatens veiledning til reglene for naturalytelser, slik at det blir enklere og mindre ressurskrevende for arbeidsgiverne å etterleve reglene.

Den endrede veiledningen har nå kommet. Endringene knytter seg særlig til: Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
25.01.21

Kan ettergi forsinkelses-gebyr for regnskapsåret 2019 på grunn av korona

Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta covid-19 som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr. Kilde: brreg.no

Les mer
13.01.21

Regelverks-endringer fra 1. januar 2021

Tradisjonen tro har Finansdepartementet utarbeidet en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2021 på sitt ansvarsområde. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
28.12.20

Hva sier skattereglene om alkohol?

Mange tror det alltid blir skatt når arbeidsgiver dekker alkohol til ansatte. Slik er det nødvendigvis ikke. Kilde: simployer.no

Les mer
11.12.20

Nytt ifm inngående merverdiavgift i nærings-virksomhet

Høyesterett har avgjort at fradrag for inngående avgift er avhengig av at foretaket fortsatt oppfyller kravet til at det drives næring. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
21.09.20

Modernisering av mva-området

Skatteetaten arbeider med å modernisere mva-området og har utviklet en ny elektronisk portal for registrering i merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten har satt i produksjon en ny løsning for registrering i mva-registeret.

Den nye løsningen støtter foreløpig ordinær registrering, forhåndsregistrering og frivillig registrering, men vil bli utvidet til å støtte andre typer registreringer etter hvert. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
14.09.20

Fristen for årsregnskapet blir utsatt

Næringsdepartementet og Finansdepartementet går inn for at fristen utsettes i to måneder.

Et forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av ordinær generalforsamling er sendt på høring med frist 19. mai.

For regnskapspliktige med regnskapsår som avsluttes per 31.12, utsettes fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet fra 30. juni til 31. august. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
22.05.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA