Credit News Jus
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Tusener av ansatte kan ha blitt trukket for mye i lønn

Ny høyesterettsdom om tips.

Høyesterett har avsagt dom om at arbeidsgiver ikke med grunnlag i styringsretten kan trekke fra arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader i arbeidstakerens tips. Kilde: sticos.no

Les mer
03.05.23

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm utleggsforretning

Lagmannsretten forkastet anken over tingrettens kjennelse som ikke tok til følge klage over namsmannens beslutning om å avholde utleggsforretning. Kilde: lovdata.no

Les mer
02.05.23

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Dom ifm MVA-bedrageri

I sak om merverdiavgiftsbedrageri hadde det gått over fire år fra lagmannsretten avsa fellende dom til dommen ble forkynt for domfelte.

Domfelte kunne ikke lastes for dette tidsforløpet. Kilde: lovdata.no

Les mer
18.04.23

Nye regler om bærekrafts-rapportering kommer fra 2024

Verdipapirlovutvalget legger frem sin innstilling i mai.

I første omgang omfattes kun de største foretakene. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
27.03.23

Behov for utsatt høringsfrist om ny rekonstruksjonslov

Justis- og beredskapsdepartementet sendte tidligere i vinter på høring et omfattende forslag til revisjon av regelverket om rekonstruksjon av foretak.

Forslaget skal erstatte den midlertidige loven om rekonstruksjon som ble innført våren 2020 som en del av pandemitiltakene for å hjelpe næringslivet. Kilde: finansnorge.no

Les mer
21.03.23

Norges Høyesterett – Dom ifm avtale inngått med en utenlandsk entreprenør

En privatperson inngikk avtale med en utenlandsk entreprenør om bygging av et hus.

Fakturaer på omkring to millioner kroner ble betalt før kjøperen hevet kontrakten. Entreprenøren var ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Merverdiavgift ble ikke betalt og lot seg heller ikke inndrive hos entreprenøren. Kilde: lovdata.no

Les mer
13.03.23

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm klage over utleggspant

Anke over tingrettens avgjørelse om ikke å ta til følge klage over utleggspant stiftet av Statens innkrevingssentral som særnamsmann. Kilde: lovdata.no

Les mer
03.03.23

Melding om konkursåpning

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til nye regler om melding om konkursåpning. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
27.02.23

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm anke etter tvisteloven

Saken gjaldt lagmannsrettens nektelse av å fremme en anke etter tvisteloven § 29-13 andre ledd.

Anken som var nektet fremmet gjaldt krav om personlig betalingsforpliktelse for levering av bunkers og smøreolje til en fiskebåt. Kilde: lovdata.no

Les mer
24.01.23

Permanente regler om rekonstruksjon i konkursloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til permanente regler om rekonstruksjon i konkursloven. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
23.01.23

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Dom ifm kjøpsavtale

Lagmannsretten hadde kommet til at en kjøpsavtale ikke var bindende fordi kjøperselskapets daglige leder, som hadde undertegnet avtalen, ikke hadde signaturrett.

Ankeutvalget viste til at en daglig leder som ikke har signaturrett, kan opptre på selskapets vegne i saker som inngår i den daglige ledelsen, jf. aksjeloven § 6-32 jf. § 6-14. Kilde: lovdata.no

Les mer
16.01.23

Norges Høyesterett – Kjennelse ifm fraværsdom i forliksrådet

Et selskap som hadde fått en fraværsdom i forliksrådet mot seg, oversatt fristen for å begjære oppfriskning av fraværsdommen – såkalt avgjørelsesoppfriskning.

– og begjærte oppfriskning mot fristoversittelsen – såkalt fristoppfriskning – en måned og 10 dager etter utløpet av den opprinnelige fristen. Kilde: lovdata.no

Les mer
05.01.23

Disse regelendringene gjelder fra 2023

1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi.

Her har Simployers jurister oppsummert det viktigste. Kilde: simployer.no

Les mer
22.12.22

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm oppløsning av aksjeselskap

En minoritetsaksjonær krevde dom for oppløsning av et aksjeselskap etter ulovfestede regler.

Selskapet påsto at aksjonærens aksjer skulle innløses etter reglene i aksjeloven § 16-19 annet ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer
13.12.22

Ny finansavtalelov risikerer å øke nordmenns kredittkortgjeld

Siden Finansavtaleloven ble sendt på høring for fem år siden har det vært ens rivende utvikling av trygge og forbrukervennlige betalingsløsninger.

Hvis loven, som trer i kraft ved årsskiftet, ikke tar nok hensyn til denne utviklingen, kan rentebærende kredittkortgjeld bli den store vinneren. Kilde: finanswatch.no

Les mer
06.12.22

Flere oppretter framtidsfullmakt

Jeg vil spare barna for det jeg har gjennomgått.

Tora Heggland (59) er verge for ektemannen. Dersom hun en dag ikke er «ved sine fulle fem» har hun sørget for at alt det praktiske er ordnet. Kilde: dagsavisen.no

Les mer
25.11.22

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm anke i erstatningssak

Lagmannsretten hadde nektet å fremme anke i erstatningssak, jf. tvl. § 29-13 andre ledd.

Ankeutvalget viste til at to sentrale anførsler i anken ikke var uttrykkelig omtalt av lagmannsretten. Kilde: lovdata.no

Les mer
21.11.21

Norges Høyesterett – Dom ifm skatterettslig rådgivning

En advokat hadde gitt skatterettslige råd basert på en bestemt faktisk forutsetning.

Denne forutsetningen viste seg ikke å være korrekt, og klienten ble lagt tilleggsskatt.

Høyesterett kom til at advokaten ikke hadde handlet uaktsomt, og derfor ikke var erstatningsansvarlig for klientens tap. Kilde: lovdata.no

Les mer
31.10.22

Eiendoms-skatteloven

Eiendomsskatteloven regulerer kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt.

Eiendomsskatten berører svært mange nordmenn. Mange opplever et økende skattetrykk - eiendomsskatt skal betales i tillegg til formuesskatt. Regelverket er uoversiktlig. I denne boken gjennomgås eiendomsskattelovens regler, supplert med omfattende referanser til praksis. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
28.10.22

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm sak om tvangsoppløsning

Lagmannsretten hadde avvist debitors anke over tingrettens kjennelse i sak om tvangsoppløsning, begrunnet med at anken ikke tilfredsstilte kravene i tvl. § 29-9.

Det ble vist til at tingretten hadde sendt debitor et brev med veiledning og fastsettelse av frist for retting, uten at dette var etterkommet. Kilde: lovdata.no

Les mer
25.10.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA