Credit News Jus
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Norges Høyesterett – Dom ifm grov regnskaps-overtredelse

En tidligere daglig leder og styreleder hadde i en periode på to år og fire måneder ikke ført regnskaper for virksomheten. Selskapet drev med omsetning av bruktbiler.

Spørsmålet for Høyesterett var om forholdet skulle sees som grov regnskapsovertredelse, og hva straffen skulle bli. Høyesterett kom, i motsetning til lagmannsretten, til at overtredelsen var grov, jf. strl. § 393, og skjerpet fengselsstraffen fra 60 til 120 dager. Kilde: lovdata.no

Les mer
25.06.22

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm gjeldsordning

Tingrettens kjennelse om opphevelse av gjeldsordning ble opphevet på grunn av manglende kontradiksjon. Kilde: lovdata.no

Les mer
18.06.22

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm påståtte feil begått av dommeren

Lagmannsretten forkastet anken over tingrettens avvisning av erstatningssøksmål mot staten for påståtte feil begått av dommeren i en sak fra 2020.

Dommen fra 2020 ble anket, men saken ble hevet av lagmannsretten etter at partene inngikk forlik. Kilde: lovdata.no

Les mer
07.06.22

Dun & Bradstreet: Ny kreditt-opplysningslov

– endringer i forhold til enkeltpersonforetak (ENK).

Det er vedtatt en ny kredittopplysningslov som trer i kraft fra 01.07.2022. I den nye loven er alle ENK definert som «fysiske personer» og likestilles med alle privatpersoner ved en kredittvurdering. Kilde: dnb.com

Les mer
07.06.22

Borgarting lagmannsrett: Dom ifm skifte

Mannen hadde mens ekteskapet besto opptatt flere aksjonærlån.

På skiftet krevet han fradrag for lånene og for skatten som i medhold av skatteloven § 10-11 fjerde ledd var påløpt som en følge av lånene. Kilde: lovdata.no

Les mer
30.05.22

Slik bruker du faktura som tvangsgrunnlag

Mange selskaper sliter med å få betalt for sine ytelser. De sender faktura etter utført oppdrag, men hører ingenting fra motparten, heller ikke etter purringer.

Dette koster tid og sliter på likviditeten. Heldigvis kan selve fakturaen være tvangsgrunnlag i seg selv. Kilde: sticos.no

Les mer
24.05.22

Gå ikke i forliksrådsfella

Den 29. april 2022 avsa Borgarting lagmannsrett en dom hvor en entreprenør tapte alle sine krav fordi søksmålsfristen i NS 8407 punkt 35.2 (åtte måneder fra overtakelse av kontraktsarbeidene) var oversittet.

Lagmannsretten kom til dette til tross for at entreprenøren i utgangspunktet hadde avbrutt søksmålsfristen ved å sende en forliksklage innen utløpet av søksmålsfristen. Kilde: bygg.no

Les mer
18.05.22

Dom i omfattende straffesak mot tidligere advokat

I en omfattende straffesak mot en tidligere advokat var lagmannsrettens begrunnelse svært lik tingrettens.

Høyesterett uttalte at selv om det ikke er i direkte strid med loven hvis ankedomstolen i større eller mindre grad bruker samme formuleringer som en tidligere instans har brukt, jf. strpl. § 41 tredje ledd, er fremgangsmåten allikevel uheldig fordi den kan svekke tilliten til at ankeinstansen har foretatt en selvstendig vurdering av saken. Kilde: lovdata.no

Les mer
09.05.22

Gransking etter aksjelovene

Relasjonen mellom aksjonærene i aksjeselskaper kan være konfliktpreget. Reglene om gransking har i mer enn hundre år og gjennom fire aksjelover vært en sentral del av minoritetsvernet.

Granskingsinstituttet gir aksjonærminoriteten et særskilt grunnlag for innsyn i selskapets forhold, i tillegg til en mulighet til å nyttiggjøre seg andre minoritetsrettigheter.

Gransking har nær sammenheng med prinsippene om likhet, åpenhet og lojalitet i selskapsforhold samt grunnleggende krav til selskapsstyring. Utviklingen innen aksjeretten gir stadig økt relevans for granskingsinstituttet. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
02.05.22

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm konkurskarantene

Lagmannsretten forkastet anker over ileggelse av konkurskarantene, jf. konkursloven § 142. Lagmannsretten mente at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke om straffbare brudd på regnskapsloven, men at forretningsførselen hadde vært uforsvarlig. Kilde: lovdata.no

Les mer
25.04.22

Borettslagsloven

Borettslagsloven er en omfattende lov som regulerer alle de situasjoner som er av betydning for et borettslag, blant annet opprettelsen av et borettslag, regler om boretten og bruken samt regler knyttet til styrets oppgaver og kompetanse.

Denne boken inneholder grundige kommentarer til hver enkelt paragraf i loven. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
25.04.22

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm feilført anke

Lagmannsretten hadde feilført en anke fra en selvprosederende part og returnert saken til tingretten fordi det var blitt innkrevd feil gebyr.

To måneder senere ble saken sendt til lagmannsretten på nytt. Etter å sendt varsel til partene overensstemmende med tvl. § 29-13 fjerde ledd nektet lagmannsretten anken fremmet, jf. tvl. § 29-13 andre ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer
22.04.22

Høringsvar om ny lov om folkefinansiering

Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet er foreslått for å gjennomføre folkefinansieringsforordningen.

Revisorforeningen støtter forslaget til gjennomføring av folkefinansieringsforordningen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
14.04.22

Mange bedriftseiere får skilsmissesjokk

– Veldig mange bedriftseiere får sjokk når kona vil skilles, og han skjønner at hun har krav på halvparten av verdien av selskapet, sier Ramborg Elvebakk.

Men sjokket kan ofte unngås med de rette avtalene. Kilde: abcnyheter.no

Les mer
14.04.22

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse i patentsak

I patentsak hvor tingretten hadde kjent patentet ugyldig og tilkjent saksøkeren erstatning, nektet lagmannsretten å fremme saksøktes anke for så vidt gjaldt spørsmålet om patentets gyldighet, jf. tvl. § 29-13 andre ledd.

Ankeutvalgets flertall kom til at det var forsvarlig å nekte anken. Kilde: lovdata.no

Les mer
04.04.22

Digitalt skifte av dødsbo

Regjeringen foreslår endringer i arveloven som skal legge til rette for digitale prosesser for skifte av dødsbo. Det er gledelig at regjeringen har tatt hensyn til de endringene Finans Norge har bedt om. Kilde: finansnorge.no

Les mer
04.04.22

7 ting arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra

Selv om arbeidstaker og arbeidsgiver er enig, er det ikke gitt at man kan avtale egne ordninger. Her er 7 ting arbeidsgiver aldri kan avtale seg bort fra. Kilde: simployer.no

Les mer
04.04.22

Innebygd personvern og personvern som standard

Innebygd personvern er et sentralt krav i personopplysningsloven og betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning.

Dette skal sørge for at informasjonssystemene oppfyller personvernprinsippene, og at de ivaretar de registrertes rettigheter. Kilde: datatilsynet.no

Les mer
04.04.22

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm grovt bedrageri

En mann var i lagmannsretten dømt til fengsel i 120 dager for medvirkning til brudd på arbeidsmiljøloven og grovt bedrageri. Kilde:lovdata.no

Les mer
28.03.22

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm avvisning på grunn av manglende innbetaling av rettsgebyr

Saken gjelder avvisning på grunn av manglende innbetaling av rettsgebyr.

Tvisteloven § 16-7 første ledd bokstav a, jf. § 16-9 første ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer
21.03.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA