Credit News Jus
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Flere oppretter framtidsfullmakt

Jeg vil spare barna for det jeg har gjennomgått.

Tora Heggland (59) er verge for ektemannen. Dersom hun en dag ikke er «ved sine fulle fem» har hun sørget for at alt det praktiske er ordnet. Kilde: dagsavisen.no

Les mer
25.11.22

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm anke i erstatningssak

Lagmannsretten hadde nektet å fremme anke i erstatningssak, jf. tvl. § 29-13 andre ledd.

Ankeutvalget viste til at to sentrale anførsler i anken ikke var uttrykkelig omtalt av lagmannsretten. Kilde: lovdata.no

Les mer
21.11.21

Norges Høyesterett – Dom ifm skatterettslig rådgivning

En advokat hadde gitt skatterettslige råd basert på en bestemt faktisk forutsetning.

Denne forutsetningen viste seg ikke å være korrekt, og klienten ble lagt tilleggsskatt.

Høyesterett kom til at advokaten ikke hadde handlet uaktsomt, og derfor ikke var erstatningsansvarlig for klientens tap. Kilde: lovdata.no

Les mer
31.10.22

Eiendoms-skatteloven

Eiendomsskatteloven regulerer kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt.

Eiendomsskatten berører svært mange nordmenn. Mange opplever et økende skattetrykk - eiendomsskatt skal betales i tillegg til formuesskatt. Regelverket er uoversiktlig. I denne boken gjennomgås eiendomsskattelovens regler, supplert med omfattende referanser til praksis. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
28.10.22

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm sak om tvangsoppløsning

Lagmannsretten hadde avvist debitors anke over tingrettens kjennelse i sak om tvangsoppløsning, begrunnet med at anken ikke tilfredsstilte kravene i tvl. § 29-9.

Det ble vist til at tingretten hadde sendt debitor et brev med veiledning og fastsettelse av frist for retting, uten at dette var etterkommet. Kilde: lovdata.no

Les mer
25.10.22

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm økonomisk straffesak

I forbindelse med en omfattende økonomisk straffesak, besluttet tingretten at sakens dokumenter, herunder rapporter utarbeidet av politiets skatterevisorer, skulle være tilgjengelig for retten under saksforberedelsen og for den dømmende rett. Kilde: lovdata.no

Les mer
14.10.22

6 praktiske tips ved omdanning til aksjeselskap

Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak kan være en krevende prosess som byr på en del faglige problemstillinger.

Dette ikke minst på grunn av dårlig koordinering mellom regler for skatt, selskapsrett, bokføring og merverdiavgift. Her er noen praktiske tips. Kilde: sticos.no

Les mer
30.09.22

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm krav om erstatning for sakskostnader

Saken gjaldt krav om erstatning for sakskostnader på grunn av feil ved rettens behandling, jf. tvl. § 20-12.

Ankende part anførte at lagmannsretten var vesentlig å bebreide for den feilen som var begått.

Ulovfestet ekstinksjon krever at flere vilkår er oppfylt, og lagmannsretten hadde bare drøftet ett av disse. Kilde: lovdata.no

Les mer
27.09.22

Noregs Høgsterett – Dom ifm BankID

En bankkunde hadde i en telefonsamtale blitt forledet til å oppgi passord og kode for BankID til en person hun oppfattet var en representant for banken.

Etter avtalen om bankID hadde hun plikt til ikke å røpe kode og passord – heller ikke til banken eller politiet.

Høyesterett kom som lagmannsretten til at banken allikevel var ansvarlig for tapet på 153 240 kroner. Kilde: lovdata.no

Les mer
19.09.22

Tvisteløsning

Tvisteløsning inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister etter tvisteloven av 2005.

Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. På enkelte punkter går boken også inn på behandlingen av voldgiftssaker. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
16.09.22

Privat konsum i selskap - hva er status?

Som mange har fått med seg, har regjeringen foreslått at det innføres særregler for beskatning av privat konsum i aksjeselskap fra 1. januar 2023. Fristen for å avgi høringssvar var 1. august 2022, og det har kommet mange innspill fra ulike fagmiljø, selskaper og privatpersoner. Kilde: sticos.no

Les mer
16.09.22

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm søksmålsfristen i tvisteloven

Forliksrådet avsa dom i sak og søksmålsfristen i tvisteloven § 6-14 ble oversittet.

Begjæring om oppfriskning etter tvisteloven § 16-12 tredje ledd ble fremsatt omtrent ett år etter at forliksrådets dom ble forkynt for parten. Kilde: lovdata.no

Les mer
12.09.22

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm lovlig forkynning

Saken gjaldt om det er tilstrekkelig for lovlig forkynning at forliksrådsdokumenter er sendt i digital innboks eller om dokumentene må være åpnet av mottakeren.

Tingretten hadde lagt til grunn at det ikke var noe krav om at dokumentet måtte være åpnet. Kilde: lovdata.no

Les mer
06.09.22

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm reklamasjon

Saken for lagmannsretten gjaldt spørsmål om det var reklamert for sent og om krav om erstatning i og utenfor kontrakt var foreldet.

Lagmannsretten bygde på alminnelige obligasjonsrettslige regler om reklamasjon, og kom til at det var reklamert i tide fra de anførte manglende ble eller burde ha vært oppdaget, og at kravene til reklamasjon var oppfylt. Kilde: lovdata.no

Les mer
22.08.22

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm forliksrådets fraværsdom

Tingretten hadde ved kjennelse gjenåpnet forliksrådets fraværsdom etter tvisteloven § 31-3 første ledd bokstav e fordi forliksklagen med pålegg om tilsvar ikke var lovlig forkynt for innklagede. Kilde: lovdata.no

Les mer
10.08.22

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm tvangssalg

Anke over stadfestelseskjennelse i tvangssalg førte ikke fram.

Lagmannsretten kom til at tingrettens begrunnelse var tilstrekkelig. Kilde: lovdata.no

Les mer
04.08.22

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm saksomkostninger

Tingretten fant, med tilslutning fra lagmannsretten og Høyesteretts ankeutvalg, at ingen av partene hadde vunnet saken fullt ut, jf. tvl. § 20-2.

.... men at én av partene fikk medhold av betydning, og at det derfor var grunn til å tilkjenne ham deler av sakskostnadene, jf. tvl. § 20-3. Kilde: lovdata.no

Les mer
18.07.22

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm kompensasjon etter innstilte og forsinkede flyavganger

Flere flypassasjerer fikk dom i Forliksrådet for at et flyselskap pliktet å betale kompensasjon etter innstilte og forsinkede flyavganger.

Forliksrådet tok ikke stilling til hvilken betydning flyselskapets rekonstruksjonsplan, stadfestet av Oslo byfogdembete, hadde for kravene. Kilde: lovdata.no

Les mer
08.07.22

Finansdept.: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på sitt ansvarsområde. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
06.07.22

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm oppløsning av AS

En aksjonær hadde krevd oppløsning av aksjeselskap, jf. aksjeloven § 16-19.

Styret i selskapet hadde utpekt en stedfortreder i rettssaken, jf. tvisteloven § 2-5 andre ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer
02.07.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA