Credit News Jus
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.09.2021

Høringsnotat - forslag til endringer av forskrifter på kontantområdet

Norges Banks brev av 15. september 2021.

Sentralbanklovens § 3-5 (2) fastsetter at sterkt skadde sedler og mynter ikke er tvungent betalingsmiddel, og gir Norges Bank adgang til å gi forskrift om avgrensning av hva som er tvungne betalingsmidler og om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter. Kilde: norges-bank.no

Les mer
20.09.21

10 praktiske tips ved omdanning til aksjeselskap

Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak kan være en krevende prosess som byr på en del faglige problemstillinger, ikke minst på grunn av dårlig koordinering mellom regler for skatt, selskapsrett, bokføring og merverdiavgift. Kilde: sticos.no

Les mer
20.09.21

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm krav om erstatning etter Aksjeloven

Saken gjaldt krav om erstatning etter aksjeloven § 17-1.

Lagmannsretten ga et selskap medhold i krav om erstatning fra et styremedlem som uten at dette var besluttet av selskapet, hadde overført et beløp fra selskapets konto til et annet selskap der styremedlemmet var eneeier. Kilde: lovdata.no

Les mer
20.09.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm tvangsgrunnlag

Ved utleggsforretning med dom som tvangsgrunnlag hadde namsmannen avslått rekvirentens begjæring om utlegg for renter, utenrettslige inndrivingskostnader og renter av utenrettslige inndrivingskostnader, begrunnet med at dommen ikke var tvangsgrunnlag for disse postene, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a. Kilde: lovdata.no

Les mer
13.09.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm søksmål: pålagt å betale sikkerhet overfor et konkursbo

En fordringshaver ble i forbindelse med søksmål pålagt å betale sikkerhet overfor et konkursbo med hjemmel i konkursloven § 118.

Innsigelser mot kravet om sikkerhetsstillelse ble fremmet én dag etter ankefristens utløp. Søksmålet ble deretter avvist som følge av manglende sikkerhetsstillelse. Kilde: lovdata.no

Les mer
06.09.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm begjæring om omgjøring av ankeutvalgets beslutning

En part i en sivil sak begjærte omgjøring av ankeutvalgets beslutning om å nekte anke fremmet etter tvl. § 30-5.

Ankeutvalget uttalte at det er sikker rett at slike avgjørelser ikke kan omgjøres med hjemmel i tvl. § 19-10. Dette var parten uttrykkelig gjort kjent med ved tre tidligere omgjøringsbegjæringer i saken. Kilde: lovdata.no

Les mer
31.08.21

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm fraværsdom i forliksrådet

Saken gjaldt spørsmål om oppfriskning av søksmålsfrist for overprøving av fraværsdom i forliksrådet.

Tingretten hadde avvist stevningen under henvisning til at den var fremsatt etter utløpet av søksmålsfristen, og forkastet samtidig en begjæring om oppfriskning av søksmålsfristen. Anken over tingrettens kjennelse ble tatt til følge. Kilde: lovdata.no

Les mer
17.08.21

Grunnloven

Historisk kommentarutgave 1814-2020.

Denne boka omhandler Grunnloven helt fra 1814 til i dag. Den er både en oppdatert lovkommentar som tar med hele grunnlovsrevisjonen i 2014, og en forklaring av Grunnloven slik den har vært, med dens bakgrunn, alle dens endringer og kontinuiteten fra 17. mai 1814 til utgangen av 2020. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
16.08.21

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm spørsmål om en pantsatt fordring er betalt med frigjørende virkning

Lagmannsretten kom til at partene ved inngåelse av avtale om pant hadde forutsatt at pantsetter hadde beholdt kreditorbeføyelsene.

Oslo kommune som debitor, hadde da betalt med frigjørende virkning til pantsetter. Erstatningskrav mot pantsetters advokat, advokatens advokatfirma og advokatfirmaets forsikringsselskap. Kilde: lovdata.no

Les mer
09.08.21

Agder lagmannsrett – Kjennelse ifm tvungen gjeldsordning

Anke over stadfestelse av forslag til tvungen gjeldsordning førte frem. Forslaget bygget på at utleggspant sikret innenfor 110 % av boligens verdi skulle rentebetjenes med en fastrente på 5 % uavhengig av hva som var avtalt rente. Kilde: lovdata.no

Les mer
02.08.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm forståelse av fristbestemmelse i skattebetalingsloven

Anken over lagmannsrettens kjennelse i sak om forståelsen av fristbestemmelsen i skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd andre punktum ble forkastet.

Utvalget bemerket at begrepet «forføyning» i skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd andre punktum skal forstås slik at det utelukker beslutninger om tvangssalg. Utvalget var enig med lagmannsretten i at dette også måtte gjelde der tvangssalget har sitt grunnlag i et frivillig stilt pant. Kilde: lovdata.no

Les mer
13.07.21

Foreldelse av krav på omstøtelse når borevisor har mottatt relevant informasjon

Høyesterett har avgjort at konkursboets krav på omstøtelse kan bli foreldet hvis borevisor på et tidlig tidspunkt har mottatt informasjon som gjør det mulig å ta stilling til omstøtelse. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
12.07.21

Regler om grenseoverskridende konkurs trer i kraft 1. juli 2021

Konkursrådet har i flere år jobbet for at reglene i konkursloven om internasjonale konkurser skal tre i kraft. I statsråd 28. mai 2021 ble det besluttet at enkelte av reglene i konkursloven om grenseoverskridende insolvensbehandling trer i kraft 1. juli 2021.

Ifølge regjeringens nettsider vil det skje en delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 55 om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling). Endringsloven trer i kraft med unntak for del II om endringer i tvisteloven § 4-4 fjerde ledd, som foreløpig ikke trer i kraft. Kilde: konkursradet.no

Les mer
06.07.21

Vesentlighet i regnskapsloven

Vesentlighetsprinsippet er endelig definert i regnskapsloven, men hva betyr dette for regnskapsfører, daglig leder, styret og revisor? Kilde: sticos.no

Les mer
04.07.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning ifm saksomkostninger

Ankemotparten har krevd 92 000 kroner i sakskostnader for ankeutvalget. Kravet gjelder prosessfullmektigens honorar for 23 timers arbeid. Det gir en gjennomsnittlig timepris på i overkant av 4 000 kroner. Kilde: lovdata.no

Les mer
28.06.21

Midlertidig lov om rekonstruksjon forlenges ut 2022

Revisorforeningen støtter at den midlertidige loven forlenges ut 2022. Midlertidig lov om rekonstruksjon innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
28.06.21

Borgarting lagmannsrett – Dom og kjennelse ifm urettmessig heving av leiekontrakt

En leietaker hevet urettmessig en leiekontrakt til et forretningslokale. Utleier krevde å få dekket tapt leie frem til ny leietaker var på plass. Selger fikk delvis medhold i dette.

Tapsbegrensningsplikten var ikke overholdt fordi det tok for lang tid og ble utvist for liten aktivitet fra utleier for å få tak i ny leietaker. Kilde: lovdata.no

Les mer
15.06.21

Endringer i regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven. Her får du oversikt over de viktigste endringene.

Ikrafttredelse: Finansdepartementet har i et svar til Revisorforeningen avklart at endringene knyttet bortfall av notekrav for små foretak som følger av lovendringen, trer ikraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsestidspunktet 1. juli 2021, mens øvrige endringer vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli eller senere. Kilde: sticos.no

Les mer
15.06.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm foreldelsesfrist

I en erstatningssak hadde lagmannsretten besluttet å skille ut til særskilt behandling spørsmålet om den absolutte foreldelsesfristen i foreldelsesloven § 9 nr. 2 var utløpt for tre av de fem saksøkerne, og å behandle dette spørsmålet skriftlig, jf. tvl. § 29-16 femte ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer
08.06.21

Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
08.06.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA