Credit News Jus
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Arbeidet med gjeldsregistrene og gjeldsordningsloven går for sakte

Statsbudsjettet 2024: Som ved fremleggelsen av statsbudsjettet for ett år siden, sier regjeringen at den skal vurdere endringer i lov og forskrift som gjør gjeldsregistrene bedre, og at de vurderer en bedre gjeldsordningslov.

Finans Norge er sterkt bekymret over at arbeidet med endringene går så sakte. Kilde: finansnorge.no

Les mer
10.10.23

Statsbudsjettet 2024

Fredag 6. oktober la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. D

Dette er hovedpunktene i forslaget for deg som jobber med regnskap, skatt, lønn og avgift. Kilde: sticos.no

Les mer
10.10.23

Hvilket problem skal inkassoloven løse?

Det er en misforståelse at inkassobransjen advarer mot ny inkassolov, slik Forbrukerrådets Inger Lise Blyverket hevder i DN 3. oktober. Kilde: dn.no

Les mer
06.10.23

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm moms

I sakskostnadsavgjørelse hadde lagmannsretten feilaktig tilkjent sakskostnader inklusive merverdiavgift for tingretten og lagmannsretten, til tross for at den vinnende part hadde fradragsrett for inngående avgift. Kilde: lovdata.no

Les mer
29.08.23

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm fremførbart underskudd

Saken gjelder gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak om å avskjære fremførbart underskudd i medhold av skatteloven § 14-90 slik bestemmelsen lød i 2011.

Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at utnyttelse av underskuddet hadde vært det overveiende motivet ved en konsernintern transaksjon og forkastet skattyters anke. Kilde: lovdata.no

Les mer
15.08.23

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm utleggsforretning

Namsmannens beslutning om å fremme utleggsforretning med intet til utlegg ble påklaget under henvisning til at kravene var foreldet.

Kravene var fastslått i to dommer fra henholdsvis herredsrett og forliksråd. Kilde: lovdata.no

Les mer
26.07.23

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm tap på utestående fordring

Spørsmål om skattekontorets vedtak februar 2022 var ugyldig fordi det var nektet fradrag for tap på utestående fordring etter merverdiavgiftsloven § 4-7 og ilagt tilleggsskatt. Kilde: lovdata.no

Les mer
11.07.23

Nye regler for billån

Nå kan du ikke lenger låne ubegrenset med penger til drømmebilen. Fra 1. juli gjelder nye regler.

Du har kanskje lagt merke til det: De siste månedene har bilselgerne pumpet ut svært gode rentetilbud på billån. Kilde: motor.no

Les mer
05.07.23

Vurdering av personvernkonsekvenser i lovprosessen

Uten en oversikt over personvern -konsekvensene av et lovforslag, er det svært vanskelig for Stortinget å sørge for at innbyggernes personvern er ivaretatt. Kilde: personvernbloggen.no

Les mer
01.07.23

Tusener av ansatte kan ha blitt trukket for mye i lønn

Ny høyesterettsdom om tips.

Høyesterett har avsagt dom om at arbeidsgiver ikke med grunnlag i styringsretten kan trekke fra arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader i arbeidstakerens tips. Kilde: sticos.no

Les mer
03.05.23

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm utleggsforretning

Lagmannsretten forkastet anken over tingrettens kjennelse som ikke tok til følge klage over namsmannens beslutning om å avholde utleggsforretning. Kilde: lovdata.no

Les mer
02.05.23

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Dom ifm MVA-bedrageri

I sak om merverdiavgiftsbedrageri hadde det gått over fire år fra lagmannsretten avsa fellende dom til dommen ble forkynt for domfelte.

Domfelte kunne ikke lastes for dette tidsforløpet. Kilde: lovdata.no

Les mer
18.04.23

Nye regler om bærekrafts-rapportering kommer fra 2024

Verdipapirlovutvalget legger frem sin innstilling i mai.

I første omgang omfattes kun de største foretakene. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
27.03.23

Behov for utsatt høringsfrist om ny rekonstruksjonslov

Justis- og beredskapsdepartementet sendte tidligere i vinter på høring et omfattende forslag til revisjon av regelverket om rekonstruksjon av foretak.

Forslaget skal erstatte den midlertidige loven om rekonstruksjon som ble innført våren 2020 som en del av pandemitiltakene for å hjelpe næringslivet. Kilde: finansnorge.no

Les mer
21.03.23

Norges Høyesterett – Dom ifm avtale inngått med en utenlandsk entreprenør

En privatperson inngikk avtale med en utenlandsk entreprenør om bygging av et hus.

Fakturaer på omkring to millioner kroner ble betalt før kjøperen hevet kontrakten. Entreprenøren var ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Merverdiavgift ble ikke betalt og lot seg heller ikke inndrive hos entreprenøren. Kilde: lovdata.no

Les mer
13.03.23

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm klage over utleggspant

Anke over tingrettens avgjørelse om ikke å ta til følge klage over utleggspant stiftet av Statens innkrevingssentral som særnamsmann. Kilde: lovdata.no

Les mer
03.03.23

Melding om konkursåpning

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til nye regler om melding om konkursåpning. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
27.02.23

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm anke etter tvisteloven

Saken gjaldt lagmannsrettens nektelse av å fremme en anke etter tvisteloven § 29-13 andre ledd.

Anken som var nektet fremmet gjaldt krav om personlig betalingsforpliktelse for levering av bunkers og smøreolje til en fiskebåt. Kilde: lovdata.no

Les mer
24.01.23

Permanente regler om rekonstruksjon i konkursloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til permanente regler om rekonstruksjon i konkursloven. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
23.01.23

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Dom ifm kjøpsavtale

Lagmannsretten hadde kommet til at en kjøpsavtale ikke var bindende fordi kjøperselskapets daglige leder, som hadde undertegnet avtalen, ikke hadde signaturrett.

Ankeutvalget viste til at en daglig leder som ikke har signaturrett, kan opptre på selskapets vegne i saker som inngår i den daglige ledelsen, jf. aksjeloven § 6-32 jf. § 6-14. Kilde: lovdata.no

Les mer
16.01.23
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA