Credit News Jus
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.01.2022

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm anke over kjennelse om konkursåpning

Saken gjelder anke over kjennelse om konkursåpning etter konkursloven § 60, jf. § 61 og § 63.

Arbeidstaker hadde begjært konkurs på grunnlag av utestående lønn og feriepenger. Lagmannsretten fant at det forelå presumsjon for insolvens etter konkursloven § 63, og at gjelden var «klar og forfalt». Kilde: lovdata.no

Les mer
17.01.22

Gjeldsordningen bør være forbeholdt de med alvorlige gjeldsproblemer

Alle må i utgangspunktet ta ansvar for å nedbetale sin egen gjeld. Andre løsninger vil stride med pliktfølelsen om å gjøre opp for seg og virke støtende for skyldnere som gjør opp egne låneopptak til tross for stram og vanskelig økonomi.

Det skriver Finans Norge i høringssvar til Barne- og familiedepartementet om deres endringsforslag i gjeldsordningsloven. Kilde: finansnorge.no

Les mer
17.01.22

Obligasjonsrett

Obligasjonsrett er læren om skyldforhold, særlig skyldforhold som har sitt grunnlag i en kontrakt.

Som disiplin favner obligasjonsretten vidt og spenner over svært ulike rettsforhold; fra studentens husleiekontrakt til offshorekontrakter i milliardklassen. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
11.01.22

Erstatningsrettens årsakskrav

For å idømme erstatning må det være årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlag og økonomisk tap. Dette er et av de generelle og ulovfestede vilkårene for erstatningsplikt i norsk rett.

Boken, som er forfatterens doktoravhandling, presenterer årsakskravet i historisk, komparativt og teoretisk perspektiv. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
11.01.22

Disse regelendringene gjelder fra nyttår

1. januar 2022 kom flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi. Her har våre jurister oppsummert det viktigste. Kilde: simployer.no

Les mer
07.01.22

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse i sak om grov formuesforringelse

Lagmannsretten hadde nektet å fremme anke i sak om grov formuesforringelse, jf. strpl. § 321 andre ledd.

Ankeutvalget uttalte at lagmannsrettens begrunnelse ikke viste tilstrekkelig klart at det var foretatt en reell overprøving av tingrettens dom og i liten grad gikk inn på de innvendingene som var reist fra tiltaltes side. Lagmannsrettens beslutning ble opphevet. Kilde: lovdata.no

Les mer
29.11.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm sak om erstatning for tap som følge av mislighold av forliksavtale

I sak om erstatning for tap som følge av mislighold av forliksavtale hadde saksøkerne lagt frem e-poster til og fra advokaten som partene i fellesskap hadde engasjert for å bistå ved inngåelsen av avtalen. Kilde: lovdata.no

Les mer
22.11.21

Norges Høyesterett – Kjennelse ifm tilbakebetalings-plikt av for mye betalt advokatsalær

Part hadde i sak om tilbakebetalingsplikt av for mye betalt advokatsalær, som var fremmet til behandling i Høyesterett, krevd fremlagt fakturaer fra advokater og andre som hadde bistått advokatfirmaet i saken, jf. tvl. § 26-5. Kilde: lovdata.no

Les mer
15.11.21

Foto: Advokat Glenn Lorentzen i Modhi Norge

Modhi: Nytt på nytt – nytt fra lovgiver, rettspraksis og Finansklagenemda

Advokat Glenn Lorentzen på Modhi Forum Bank/Finans og Modhi Forum Faktura 2021.

I årets gjennomgang ble, blant annet, endringer i regulatoriske forhold, herunder henvisning til endringer i utlånsforskriften, gjennomgang av rekonstruksjonsloven, endringer i panteloven og kort om ny finansavtalelov gjennomgått.

Hoveddelen knyttet seg imidlertid som vanlig til gjennomgang av interessante saker siste år, denne gang særlig innenfor feltene vesentlig mislighold, kausjonsansvar, herunder frarådning, styreansvar, factoring, BankID-saker, gjeldsordning, erstatningskrav mot eiendomsmegler og erstatningssaker mot Kartverket, samt enkelte forhold knyttet til utleggssaker, husleiesaker og saker om midlertidig sikring.

Dersom ytterligere informasjon om ovennevnte temaer, eller annet, skulle være av interesse, kontakt gjerne Advokat Glenn Lorentzen, Tlf. 62 51 90 18, e-post: glenn.lorentzen@modhi.no

08.11.21

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm konkurskarantene

Anke over konkurskarantene kom inn til lagmannsretten etter at karantenetiden var utløpt. Anken avvist. Kilde: lovdata.no

Les mer
02.11.21

MVA - ikke fradrag for merverdiavgift ved salg av fast eiendom

Høyesterett har avsagt dom i saken om transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
25.10.21

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm anke

Lagmannsretten avviste anke som følge av manglende betaling av ankegebyr. Kilde: lovdata.no

Les mer
19.10.21

Vil gi bedre hjelp til gjeldsofre

Gjeldsordningsloven er et av de viktigste virkemidlene for å hjelpe folk ut av alvorlige gjeldsproblemer. For å gjøre ordningen bedre og mer effektiv, foreslår regjeringen flere endringer. Forslagene sendes nå ut på høring. Kilde: regjeringen.no

Les mer
12.10.21

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm heving

Saken gjaldt spørsmål om heving. En plasthall var solgt «som den er».

Lagmannsretten kom til at det ikke var tale om forbrukerkjøp. Spørsmålet var derfor om det forelå en mangel etter kjøpsloven § 19. Kilde: lovdata.no

Les mer
11.10.21

Debitorskifte ansett som realisasjon av fordringen for kreditor

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et debitorskifte for utstedte obligasjoner med fortrinnsrett vil medføre at obligasjonen blir ansett realisert for kreditor. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
04.10.21

Hålogaland lagmannsrett – Dom ifm borettslagsandel

Et samboerpar kjøpte sammen en borettslagsandel. Saken gjelder spørsmål om hvor stor eierandel hver av partene hadde. Kilde: lovdata.no

Les mer
27.09.21

De vanskelige pendlerreglene

Det er nok ikke bare politikerne som sliter med å forstå pendlerreglene.

I mange bransjer er vurderingene rundt pendling vanskelige, fordi man har uregelmessige arbeidsoppdrag, flere arbeidssteder og gjerne yrkesreiser inne i et pendleropphold. Kilde: simployer.no

Les mer
27.09.21

Høringsnotat - forslag til endringer av forskrifter på kontantområdet

Norges Banks brev av 15. september 2021.

Sentralbanklovens § 3-5 (2) fastsetter at sterkt skadde sedler og mynter ikke er tvungent betalingsmiddel, og gir Norges Bank adgang til å gi forskrift om avgrensning av hva som er tvungne betalingsmidler og om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter. Kilde: norges-bank.no

Les mer
20.09.21

10 praktiske tips ved omdanning til aksjeselskap

Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak kan være en krevende prosess som byr på en del faglige problemstillinger, ikke minst på grunn av dårlig koordinering mellom regler for skatt, selskapsrett, bokføring og merverdiavgift. Kilde: sticos.no

Les mer
20.09.21

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm krav om erstatning etter Aksjeloven

Saken gjaldt krav om erstatning etter aksjeloven § 17-1.

Lagmannsretten ga et selskap medhold i krav om erstatning fra et styremedlem som uten at dette var besluttet av selskapet, hadde overført et beløp fra selskapets konto til et annet selskap der styremedlemmet var eneeier. Kilde: lovdata.no

Les mer
20.09.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA