Credit News Jus
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2021

Borgarting lagmannsrett – Dom og kjennelse ifm urettmessig heving av leiekontrakt

En leietaker hevet urettmessig en leiekontrakt til et forretningslokale. Utleier krevde å få dekket tapt leie frem til ny leietaker var på plass. Selger fikk delvis medhold i dette.

Tapsbegrensningsplikten var ikke overholdt fordi det tok for lang tid og ble utvist for liten aktivitet fra utleier for å få tak i ny leietaker. Kilde: lovdata.no

Les mer
15.06.21

Endringer i regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven. Her får du oversikt over de viktigste endringene.

Ikrafttredelse: Finansdepartementet har i et svar til Revisorforeningen avklart at endringene knyttet bortfall av notekrav for små foretak som følger av lovendringen, trer ikraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsestidspunktet 1. juli 2021, mens øvrige endringer vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli eller senere. Kilde: sticos.no

Les mer
15.06.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm foreldelsesfrist

I en erstatningssak hadde lagmannsretten besluttet å skille ut til særskilt behandling spørsmålet om den absolutte foreldelsesfristen i foreldelsesloven § 9 nr. 2 var utløpt for tre av de fem saksøkerne, og å behandle dette spørsmålet skriftlig, jf. tvl. § 29-16 femte ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer
08.06.21

Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
08.06.21

Styreansvar - erstatning for økonomisk tap

Den 5. mai i år avsa Høyesterett dom som klargjør hvilket økonomisk krav styret kan bli holdt ansvarlig for dersom styret ikke har oppfylt sine plikter. Dette er særlig aktuelt i disse tider, da mange bedrifter opplever økonomisk vanskelige tider. Kilde: sticos.no

Les mer
08.06.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm saksomkostninger

En part ble av lagmannsretten dømt til å betale motpartens sakskostnader for tingretten, uten at motparten hadde krevet dekket sakskostnadene.

Ankeutvalget fant grunnlag for å treffe ny realitetsavgjørelse, basert på partenes enighet, jf. tvl. § 20-9 tredje ledd tredje punktum. Kilde: lovdata.no

Les mer
31.05.21

Norges Høyesterett – Dom ifm grov korrupsjon

Innehaver av et flyttebyrå hadde organisert flere stråselskap som fremsto som fiktive underleverandører av tjenester, og som benyttet svart arbeidskraft.

Flyttebyrået leide tilsynelatende inn arbeidskraft fra stråselskapene, og ble fakturert av disse for fiktive tjenester.

Pengene som ble betalt, ble overført videre. Innehaveren var dømt i lagmannsretten for hvitvasking i form av selvvask, jf. strl. § 337 første ledd bokstav b, og for andre økonomiske overtredelser til en straff av fengsel i fem år og seks måneder. Kilde: lovdata.no

Les mer
25.05.21

Norges Høyesterett – Dom ifm konkurs

Etter konkursåpning i et selskap hadde en selskapskreditor som var underleverandør i et løpende kontraktsforhold, rettet erstatningskrav mot styremedlemmene i selskapet, jf. aksjeloven § 17-1, jf. skadeserstatningsloven § 4-1. Kilde: lovdata.no

Les mer
14.05.21

Nye regler om kreditorhierarki i finansforetaks-loven

Nye regler som klargjør prioritetsrekkefølgen ved insolvens i kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak trer i kraft 1. juli 2021. Endringene gjennomfører direktiv (EU) 2017/2399 (kreditorhierarkidirektivet) i norsk rett. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
12.05.21

Reagerer på forliksråd-forslag

Skulle forliksrådet bomme fullstendig, er det ikke vanskelig å skrive en stevning for å overprøve avgjørelsen, sier John Christian Elden. Kilde: Advokatbladet.no

Les mer
06.05.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning ifm sakskostnader

Ankeutvalget tok til følge begjæring om retting av beløp for tilkjente sakskostnader, jf. tvl. § 19-8.

Utvalget bemerket at etter tvl. § 19-8 kan utvalget beslutte å rette en avgjørelse som på grunn av klare feil har fått en utforming som ikke stemte med rettens mening. Kilde: lovdata.no

Les mer
04.05.21

Varsler massesøksmål mot Sector Alarm og Verisure etter konkurranse-gebyr

På vegne av 400.000 kunder vil Alarmkundeforeningen gå til søksmål mot alarmselskapene etter Konkurransetilsynets gebyrer. Kilde: e24.no

Les mer
28.04.21

Norges Høyesterett – Dom ifm forsikringsrett

En bil som sto parkert i en carport mellom to boliger, kom i brann som følge av feil ved bilens elektriske anlegg.

De to boligene ble påført betydelige skader. Forsikringsselskapet som hadde utstedt boligforsikringen, dekket skadene og søkte deretter regress hos forsikringsselskapet der bilen var trafikkforsikret. Kilde: lovdata.no

Les mer
26.04.21

Ny utgave av Norges Lover

Siden 1931 er det Lovsamlingsfondet ved Det juridiske fakultet i Oslo som har gitt ut den norske lovsamlingen i bokform, opplyser Stortinget i en pressemelding.

Da Lovsamlingsfondet besluttet å stoppe å gi den ut som følge av manglende lønnsomhet, besluttet Stortingets presidentskap i mai 2019 at Stortinget skulle finansiere og gi den ut i stedet. Kilde: abcnyheter/msn.com

Les mer
26.04.21

Gulating Lagmannsrett - Dom ifm krav om erstatning for mangler etter kjøp av boligeiendom

Lagmannsretten fant ikke at det forelå en mangel i form av manglende opplysning ved salg av bolig «som den er». Kilde: lovdata.no

Les mer
13.04.21

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm tvangssalg av fast eiendom

Anke over tingrettens stadfestelseskjennelse etter tvangssalg.

Lagmannsretten utsatte først fullbyrdelsen som følge av søksmål om tvangsgrunnlaget, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-11 andre ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer
06.04.21

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning ifm tvangssalg

Tingretten hadde overført spørsmålet om tvangssalg til allmennprosess, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 6-6.

Ankeutvalget påpekte at tingretten da skulle ha truffet avgjørelsen ved dom, og anken til lagmannsretten skulle vært avgjort ved dom. Kilde: lovdata.no

Les mer
22.03.21

Hvitvaskings-loven

Hvitvaskingsloven har som formål å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven pålegger rapporteringspliktige å kjenne sine kunder, følge med på hvordan kundene opptrer, og undersøke indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering.

Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering plikter de å rapportere mistanken til Økokrim. En rekke institusjoner og personer har rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, blant annet banker, kredittforetak, advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
22.03.21

Beslagsretten

Beslagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann.

Emnet for boka er beslagsretten til kreditorane i den «dynamiske fasen» der rettar eller formuesgode er i ferd med å skifte eigar eller rettshavar - eller har gjort det. Kan kreditorane ta beslag i rettar eller formuesgode som er på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor? Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
16.03.21

Norges Høyesterett – Dom ifm manglende innbetaling av arbeidsgiver-avgift

Et selskap under konkursbehandling hadde unnlatt å beregne og betale betydelige beløp i arbeidsgiveravgift.

Etter at det var truffet endringsvedtak krevet staten det manglende beløpet erstattet av selskapets tidligere styreleder, jf. aksjeloven § 17-1. Kilde: lovdata.no

Les mer
16.03.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA