Credit News Fagbøker og Publikasjoner
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Penger til besvær

Privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet.

Bidragsyterne i boka viser hvilke utfordringer betalingsproblemer faktisk gir for den enkelte og for velferdsstaten. Samtidig gir boka innblikk i rammer og innhold for økonomisk rådgivning, og hva som kan utvikle tjenestene i årene framover. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
29.11.22

Intrum’s annual European Consumer Payment Report

Jump in bill anxiety: Many Europeans expect to miss out on payments in the next 12 months.

Intrum’s annual European Consumer Payment Report shows that inflation has tightened its grip on European households’ finances. Consumer confidence has fallen to record-low levels, and while most consumers say they are changing their spending habits, three in 10 are struggling to make ends meet and expect to miss one or several utility bills in the upcoming year. Kilde: cision.com

Les mer
17.11.22

Nytt nummer av Finansrett

I dette nummeret av Finansrett har vi 68 saker.

Noen av sakene du kan lese om er siste nytt om finansavtaleloven, herunder tolkningsuttalelse om rentejustering, veiledning om åpenhetsloven, høringsforbud om tilleggsfordeler ved kreditt, og Olga-saken. Kilde: finansnorge.no

Les mer
31.10.22

Eiendoms-skatteloven

Eiendomsskatteloven regulerer kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt.

Eiendomsskatten berører svært mange nordmenn. Mange opplever et økende skattetrykk - eiendomsskatt skal betales i tillegg til formuesskatt. Regelverket er uoversiktlig. I denne boken gjennomgås eiendomsskattelovens regler, supplert med omfattende referanser til praksis. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
28.10.22

Dun & Bradstreet: Kan du stole på dine compliance-data?

Last ned gratis sjekkliste med 7 praktiske tips til hvordan du kan få bedre kontroll.

Betydningen av å ha tilgang til pålitelig, oppdatert og kvalitetssikret data er uvurderlig for å kunne være proaktiv og identifisere potensielle risikoer.

Det reiser samtidig noen avgjørende spørsmål: Fra hvilke kilder bør disse dataene hentes? Hvor nøyaktig, tilgjengelig og aktuell er dataen? Hva med sikkerhet?

Disse spørsmålene er like viktige når du navigerer i kompleksiteten innenfor forskrifter, lover, mandater og standarder som stadig oppdateres på tvers av alle sektorer, globalt så vel som lokalt. Kilde: dnb.com

Les mer
26.10.22

2022 har blitt tøffere for folk flest

Credit Quarterly Q3 2022: Dyrere mat, dyrere strøm, dyrere drivstoff og økte renter setter nå sine spor i norske husholdninger og bedrifter. Kilde: creditsafe.com

Les mer
05.10.22

Betalingsvansker - en pasientsikkerhetsrisik

Ukom mottok en bekymringsmelding fra en mor. Sønnen hadde tatt livet av seg noen år tidligere.

Etter at han døde oppdaget moren en rekke ubetalte regninger, purringer, inkassovarsler og rettslige fordringer.

En stor del av kravene var fra helsetjenesten hvor han hadde fått helsehjelp for diabetes og depresjon. Flere av regningene som hadde gått til inkasso var gebyr for timer han ikke hadde møtt opp til på sykehuset. Kilde: ukom.no

Les mer
27.09.22

Tvisteløsning

Tvisteløsning inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister etter tvisteloven av 2005.

Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. På enkelte punkter går boken også inn på behandlingen av voldgiftssaker. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
16.09.22

Strømsjokk, inflasjon og børsfall?

SpareBank 1 makrorapport september.

Europa står foran et energisjokk til vinteren. Det kan drive inflasjonen ytterligere opp, samtidig som økonomier stopper helt opp pga energirasjonering og nedstenging av industri.

Torsdag denne uken vil sentralbanken i Europa trolig heve renten med 0,75 %-poeng. Europa kan oppleve en dramatisk økonomisk nedtur. Kilde: mynewsdesk.com

Les mer
06.09.22

Dun & Bradstreet: Ny guide! De fem beste tipsene for en effektiv screening

Lær hvordan du kan effektivisere din screening og ta smartere beslutninger.

Sanksjonslister og lister over personer i en politisk eksponert posisjon, såkalte PEP-lister, oppdateres i et stadig raskere tempo.

Russlands invasjon av Ukraina har reist mange spørsmål rundt kundekjennskap (KYC) hos mange bedrifter.

Den urolige verdenssituasjonen medfører økt behov for overvåking, samt effektive prosesser for hvitvaskingskontroll av kunder og reelle rettighetshavere.

Du og din bedrift må ha de riktige dataene for å kunne ta gode beslutninger. Kilde: dnb.com

Les mer
02.09.22

Dun & Bradstreet: Identifiser risiko og muligheter i de ulike land i verden

I vår D&B Country insight overvåker vi endringer og ser på utviklingen i de ulike land, og hva som kan påvirke risikonivået eller gi muligheter på kort eller lang sikt.

Se siste oversikt over bevegelsene i verden. Kilde: dnb.com

Les mer
14.07.22

Norge på vei inn i resesjon?

Credit Quarterly: Rentemøtet 23. juni skapte et dystert bilde av Norges fremtidsutsikter, og det er ingen tvil om at det kommer til å bli trangt for mange nordmenn den kommende tiden.

Galopperende inflasjon, krig i Ukraina og etterdønningene fra pandemien preger økonomien i Norge, og kommer til å gjøre det i årene som kommer. Hvor hard landingen blir vil vi si mer om utover høsten. Kilde: creditsafe.com

Les mer
06.07.22

European Payment Report 2022

The European Payment Report 2022 outlines how late payments impact business outlook among 11,000+ companies in 29 European countries.

This year's findings illustrate how companies are reacting to uncertainty, managing growth plans, and striving for ESG compliance. Kilde: intrum.com

Les mer
06.07.22

Nytt nummer av Finansrett

Les 69 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant forslag til forskrifter, ny finansavtalelov er sendt på høring, endringer i regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og endringer i naturskadeforsikringsordningen vedtatt av Stortinget. Kilde: finansnorge.no

Les mer
25.06.22

Finansielt utsyn – juni 2022

Norges Bank: I Norge og flere andre land er økonomien nå preget av høy aktivitet og lite ledige ressurser. Utsiktene for verdensøkonomien og norsk økonomi er imidlertid svært usikre.

Forstyrrelser i forsyningskjedene, blant annet som følge av koronapandemien og krigen i Ukraina, har svekket vekstutsiktene og bidratt til kraftig økning i prisveksten globalt. Kilde: norges-bank.no

Les mer
09.06.22

Gransking etter aksjelovene

Relasjonen mellom aksjonærene i aksjeselskaper kan være konfliktpreget. Reglene om gransking har i mer enn hundre år og gjennom fire aksjelover vært en sentral del av minoritetsvernet.

Granskingsinstituttet gir aksjonærminoriteten et særskilt grunnlag for innsyn i selskapets forhold, i tillegg til en mulighet til å nyttiggjøre seg andre minoritetsrettigheter.

Gransking har nær sammenheng med prinsippene om likhet, åpenhet og lojalitet i selskapsforhold samt grunnleggende krav til selskapsstyring. Utviklingen innen aksjeretten gir stadig økt relevans for granskingsinstituttet. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
02.05.22

Credit Quarterly Q1 - 2022

Hvordan vil PSD2 og open banking påvirke kredittrisiko?

Dette kan du lese om i Credit Quarterly Q1 - 2022: Fremtidens betalingsløsninger... Kilde: cq.fair.no

Les mer
25.04.22

Finansmarkedsmeldingen 2022

Finansdepartementet har publisert Finansmarkedsmeldingen 2022.

I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder.

Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2021. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
25.04.22

Borettslagsloven

Borettslagsloven er en omfattende lov som regulerer alle de situasjoner som er av betydning for et borettslag, blant annet opprettelsen av et borettslag, regler om boretten og bruken samt regler knyttet til styrets oppgaver og kompetanse.

Denne boken inneholder grundige kommentarer til hver enkelt paragraf i loven. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
25.04.22

Årsrapporten til Finanstilsynet for 2021

Årsrapporten gir ei oversikt over verksemda til Finanstilsynet og oppgåvene tilsynet gjennomførte i 2021. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
22.04.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA