Credit News Fagbøker og Publikasjoner
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Nytt nummer av Finansrett

Les 69 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant forslag til forskrifter, ny finansavtalelov er sendt på høring, endringer i regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og endringer i naturskadeforsikringsordningen vedtatt av Stortinget. Kilde: finansnorge.no

Les mer
25.06.22

Finansielt utsyn – juni 2022

Norges Bank: I Norge og flere andre land er økonomien nå preget av høy aktivitet og lite ledige ressurser. Utsiktene for verdensøkonomien og norsk økonomi er imidlertid svært usikre.

Forstyrrelser i forsyningskjedene, blant annet som følge av koronapandemien og krigen i Ukraina, har svekket vekstutsiktene og bidratt til kraftig økning i prisveksten globalt. Kilde: norges-bank.no

Les mer
09.06.22

Gransking etter aksjelovene

Relasjonen mellom aksjonærene i aksjeselskaper kan være konfliktpreget. Reglene om gransking har i mer enn hundre år og gjennom fire aksjelover vært en sentral del av minoritetsvernet.

Granskingsinstituttet gir aksjonærminoriteten et særskilt grunnlag for innsyn i selskapets forhold, i tillegg til en mulighet til å nyttiggjøre seg andre minoritetsrettigheter.

Gransking har nær sammenheng med prinsippene om likhet, åpenhet og lojalitet i selskapsforhold samt grunnleggende krav til selskapsstyring. Utviklingen innen aksjeretten gir stadig økt relevans for granskingsinstituttet. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
02.05.22

Credit Quarterly Q1 - 2022

Hvordan vil PSD2 og open banking påvirke kredittrisiko?

Dette kan du lese om i Credit Quarterly Q1 - 2022: Fremtidens betalingsløsninger... Kilde: cq.fair.no

Les mer
25.04.22

Finansmarkedsmeldingen 2022

Finansdepartementet har publisert Finansmarkedsmeldingen 2022.

I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder.

Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2021. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
25.04.22

Borettslagsloven

Borettslagsloven er en omfattende lov som regulerer alle de situasjoner som er av betydning for et borettslag, blant annet opprettelsen av et borettslag, regler om boretten og bruken samt regler knyttet til styrets oppgaver og kompetanse.

Denne boken inneholder grundige kommentarer til hver enkelt paragraf i loven. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
25.04.22

Årsrapporten til Finanstilsynet for 2021

Årsrapporten gir ei oversikt over verksemda til Finanstilsynet og oppgåvene tilsynet gjennomførte i 2021. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
22.04.22

NorSIS: Årsrapport i ny drakt

NorSIS sin årsrapport for 2021 gir et tilbakeblikk på prosjekter og aktiviteter vi har vært en del av, innsikt i trusler og trender og nordmenns forhold til digital sikkerhetskultur. I tillegg får du en smakebit på vår nye visuelle profil. Kilde: norsis.no

Les mer
22.04.22

Nytt nummer av Finansrett

Les 76 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant den endrede forsikringsavtaleloven som trer i kraft 01.07.22, sanksjonsregler knyttet til krigen i Ukraina, og proposisjon om endringer i forsikringsordningen for naturskade. Kilde: finansnorge.no

Les mer
04.04.22

12 trender som vil prege norske bedrifter i 2022

Mer automatisert. Mer skybasert. Og mye mer åpenhet om egen verdikjede. Vi bygger Norge for å spille deg god i den stadig mer digitaliserte hverdagen. Her er trendene som vil påvirke arbeidsplassen din i år. Kilde: telia.no

Les mer
29.03.22

Pengepolitisk rapport

- med vurdering av finansiell stabilitet 1/2022. Kilde: norges-bank.no

Les mer
24.03.22

Dun & Bradstreet - ny rapport: Slik påvirkes globale virksomheter av Russland-Ukraina krisen

Bedrifter over hele verden sliter med inflasjon etter pandemien, i tillegg til økning i råvarepriser forårsaket av forstyrrelser i forsyningskjeden.

Midt i denne pågående og følsomme situasjonen, oppstår nye konsekvenser gjennom Russland-Ukraina krisen.

Dette kan føre til at verden står overfor utvidede reduksjoner i energiforsyningen.

I tillegg til alvorlige sanksjoner som sannsynligvis vil påvirke matsikkerheten, samt forsyninger av sjelden metall som er nødvendige for å opprettholde produksjonen av nøkkelteknologi. Kilde: dnb.com

Les mer
14.03.22

Frykter cyberkriminalitet mest av alt

Nøkkelfunn fra PwCs Global CEO Survey 2022.

Fire av ti norske ledere er svært bekymret for cyberkriminalitet. Kilde: pwc.no

Les mer
08.03.22

Norges Banks årsrapport og regnskap for 2021

Norges Bank fikk et overskudd på 23 milliarder kroner i 2021 mot et overskudd på 29 milliarder kroner i 2020. 11 milliarder kroner vil overføres som utbytte til staten. Kilde: norges-bank.no

Les mer
04.03.22

OECD advarer om store strukturelle utfordringer i norsk økonomi

Norsk økonomi går godt, og det er flere i jobb enn før pandemien, men det er trusler fra strukturelle utfordringer og høy prisvekst, advarer OECD. Kilde: e24.no

Les mer
22.02.22

Tingsrett

Tingsrett beskriver reglene om retten til å råde over fysiske ting. Bokens første del omfatter især ene- og sameierett til fast eiendom, herunder reglene om grenser og andre nabospørsmål.

Viktige rettighetstyper som tomtefeste og servitutter er gitt bred omtale. Videre er det kapitler om allemannsrett og allmenningsrett, og om offentlig kontroll med fast eiendom.

Andre del gjelder tredjepersonkonflikter vedrørende fast eiendom, løsøre og fordringer: Når er for eksempel kjøper beskyttet mot konkurrerende erverv (dobbeltsalg mv.) eller kreditorbeslag? Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
31.01.22

Credit Quarterly Q4 - 2021

Hvordan har tallene utviklet seg gjennom 2021?

Credit Quarterly holder deg oppdatert på utviklingen innen kredittfaget. Kilde: cq.fair.no

Les mer
10.01.22

Nytt nummer av Finansrett

Les 60 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant den nye forsikringsformidlingsloven som vedtas av Stortinget før jul, den nylig vedtatte åpenhetsloven, og om den nye EU-bankpakken for gjennomføring av Basel III. Kilde: finansnorge.no

Les mer
23.12.21

Norges Bank: Pengepolitisk rapport

- med vurdering av finansiell stabilitet 4/2021. Kilde: norges-bank.no

Les mer
16.12.21

Finansielt utsyn – desember 2021

Norsk og internasjonal økonomi har tatt seg opp, men det er betydelig usikkerhet om pandemiens videre forløp. Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser er de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

God soliditet er avgjørende for bankenes evne til å bære utlånstap og yte lån til kredittverdige kunder i nedgangstider. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
06.12.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA