Nyhetsbrev fra Credit News
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Gruppe Bransje Totalt 2017 Pr. august 2018 Pr. august 2017 Endring pr. august
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 86 57 54 3
B Bergverksdrift og utvinning 11 9 7 2
C Industri 233 157 154 3
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 1 1 0
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 13 4 9 -5
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1565 1096 1060 36
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1274 902 833 69
H Transport og lagring 390 256 249 7
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 512 377 341 36
J Informasjon og kommunikasjon 205 162 133 29
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
44 30 32 -2
L Omsetning og drift av fast eiendom
283 195 194 1
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
588 427 361 66
N Forretningsmessig tjenesteyting
430 306 276 30
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 64 46 44 2
Q Helse- og sosialtjenester
71 65 42 23
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
92 69 62 7
S Annen tjenesteyting
155 129 98 31
T Lønnet arbeid i private husholdninger
1 0 1 -1
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 79 44 50 -6
           
  Totalt 6,098 4,332 4,001 331
 
 
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2017 Pr. august 2018 Pr. august 2017 Endring pr. august
           
00 Uoppgitt næring 79 44 50 -6
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 49 23 30 -7
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 16 15 10 5
03 Fiske, fangst og akvakultur 21 19 14 5
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 1 0 1
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 3 3 2 1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 5 5 0
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 45 30 26 4
11 Produksjon av drikkevarer 3 7 1 6
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 4 2 2
14 Produksjon av klær 9 3 4 -1
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 18 8 13 -5
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 10 10 7 3
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 3 2 3 -1
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 1 0 1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 7 2 5 -3
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 3 9 3 6
24 Produksjon av metaller 1 1 1 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 35 23 26 -3
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 3 3 1 2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 6 4 2 2
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 11 4 8 -4
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 2 0 2 -2
30 Produksjon av andre transportmidler 10 1 6 -5
31 Produksjon av møbler 15 11 9 2
32 Annen industriproduksjon 8 6 7 -1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 38 28 28 0
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 1 1 0
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 1 -1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 2 0 2
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 12 2 8 -6
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 0 0 0
41 Oppføring av bygninger 729 522 501 21
42 Anleggsvirksomhet 16 16 12 4
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 820 558 547 11
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 243 170 155 15
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 379 248 251 -3
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 652 484 427 57
49 Landtransport og rørtransport 256 164 154 10
50 Sjøfart 20 22 19 3
51 Lufttransport 0 1 0 1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 25 14 16 -2
53 Post og distribusjonsvirksomhet 89 55 60 -5
55 Overnattingsvirksomhet 32 20 23 -3
56 Serveringsvirksomhet 480 357 318 39
58 Forlagsvirksomhet 17 17 9 8
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 27 14 17 -3
60 Radio- og fjernsynskringkasting 4 0 3 -3
61 Telekommunikasjon 10 7 7 0
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 130 107 86 21
63 Informasjonstjenester 17 17 11 6
64 Finansieringsvirksomhet 21 18 16 2
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 23 12 16 -4
68 Omsetning og drift av fast eiendom 283 195 194 1
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 15 22 10 12
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 221 165 142 23
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 155 105 89 16
72 Forskning og utviklingsarbeid 14 8 6 2
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 74 42 47 -5
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 107 85 65 20
75 Veterinærtjenester 2 0 2 -2
77 Utleie- og leasingvirksomhet 58 35 38 -3
78 Arbeidskrafttjenester 72 68 44 24
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 38 35 27 8
80 Vakttjeneste og etterforsking 21 12 8 4
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 184 106 124 -18
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 57 50 35 15
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 64 46 44 2
86 Helsetjenester 52 43 30 13
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 1 1 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 17 21 11 10
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 57 37 39 -2
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 2 0 2 -2
92 Lotteri og totalisatorspill 1 5 1 4
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 32 27 20 7
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 5 7 4 3
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 17 17 11 6
96 Annen personlig tjenesteyting 133 105 83 22
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 1 0 1 -1
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Foto: Advokat Glenn Lorentzen i Modhi Norge
Foto: Advokat Glenn Lorentzen i Modhi Norge

Modhi: Nytt på nytt – nytt fra lovgiver, rettspraksis og Finansklagenemda

Les mer
Ja, sånn gjør vi det ikke hos Conecto!

Ja, sånn gjør vi det ikke hos Conecto!

Foto: adm. dir. i Modhi Norge, Terje Kvitrud
Foto: adm. dir. i Modhi Norge, Terje Kvitrud

Modhi: Inkassoutviklingen i Norge

Les mer
Nyhet! - Vipps på Sergel Link, gjør det lett å betale krav.

Konkurser uke 48, inkl. A & M Lakkering AS, Komfortgulv AS og Billig Vask og Rens AS

Les mer

Konkurstall pr. bransje pr. november 2021

Les mer

Verisure må betale gigantbot

Les mer
Foto: Paal Fure, administrerende direktør i dentsu Norge og Nord Europa, Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor SA, Elisabeth Holvik
Foto: Paal Fure, administrerende direktør i dentsu Norge og Nord Europa, Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor SA, Elisabeth Holvik

Kredinor: Forbrukertrender – strømpriser og angstsparing

Les mer
Kredinor - Film - Betal Nå
Foto: Rolf Eek-Johansen, adm.dir Modhi Finance
Foto: Rolf Eek-Johansen, adm.dir Modhi Finance

Modhi Forum Bank Finans 2021

Les mer

Dun & Bradstreet: Mestrer du masterdata?

Les mer

Slik unngår du å bli lurt under Black Week

Les mer

Rengjøringsfirma gikk konkurs

Les mer

Dun & Bradstreet: Smartere kredittstyring

Les mer

Rekordmange nordmenn mangler gyldig pass

Les mer

Norges Bank ser høy gjeld som største sårbarhet

Les mer

Kjempesmell for inkassogigant

Les mer

Finland: bankruptcies

Les mer

Norges Bank: Valutatransaksjoner i desember 2021

Les mer

Ny svindel brer om seg: Dette må du aldri gjøre i SMS

Les mer

SSB: Strømprisen over dobbelt så høy som normalt

Les mer
Foto: Jo Fjeldstad, konseptansvarlig innenfor fakturaservice i Kredinor
Foto: Jo Fjeldstad, konseptansvarlig innenfor fakturaservice i Kredinor

Kredinor: Enklere og raskere betaling

Les mer

Grensen er nådd for de mest låneivrige

Les mer

Finansbyråden som ikke forstår finans

Les mer

PwCs cyber-rapport 2021

Les mer

Bedrifts-vippsing til værs

Les mer

Kritisk for hotellbransjen: – Dette er dødsstøtet

Les mer

Når kommer den neste økonomiske krisen?

Les mer

Utenlandske eiere tok 722 millioner i utbytte etter krisestøtte

Les mer

Konkurser uke 47, inkl. Lysaker Autocare AS, Roa Fiskebåtrederi AS og Oslo Fisk & Vilt AS

Les mer
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto

Dun & Bradstreet: 5 topprioriteringer som supply chain ledere må ta opp etter Covid

Les mer

Konkurser uke 46, inkl. Arctic Circle Expedition AS, Motefrue AS og Pizza Bryn AS

Les mer

DNB kastet ut flere kunder enn noen gang

Les mer

Det nye gjelds­registeret redder flere fra gjeldsfella

Les mer

Norges Høyesterett – Kjennelse ifm tilbakebetalings-plikt av for mye betalt advokatsalær

Les mer

Forbrukermåling: Nordmenns tro på økonomien faller markant

Les mer

Modhi: Slik integrerer du helautomatisk purre- og inkassotjeneste

Les mer

Norske foretak pålegges nye tunge byrder

Les mer

Strømpriser og rentehevinger demper nordmenns fremtidsutsikter

Les mer

Kan arbeidsgiver gi bort utstyr og driftsmidler skattefritt til ansatte?

Les mer

Modhi: Alltid oppdatert saldo i kundereskontroen med gode integrasjons-løsninger

Les mer

Agder lagmannsrett – Kjennelse ifm tvungen gjeldsordning

Les mer

Vi søker en faglig dyktig Credit Manager til å lede kredittavdelingen i St1

Les mer

Inkassoselskap bekymret for betalingsevnen til folk i vinter

Les mer
Foto: Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor
Foto: Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor

Kredinor: Pandemien har gjort oss til bedre betalere

Les mer

Konkurser uke 45, inkl. Norwegian Petroleum Company AS, West Viken Property AS og Fjordvann AS

Det ble åpnet 90 konkurser i uke 45, i følge Brønnøysundregisteret. Ingen tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no
Les mer

Trakk ulovlig høye gebyrer fra norske kunder i 15 år

Les mer

Konkurs- og regnskapskriminalitet skal ikke lønne seg

Les mer

Inkassobransjen varsler kø av strømregninger

Les mer

Justisdept. vil overføre klagesaker etter inkassoloven til Klagenemnden for revisor- og regnskapsfører- saker

Les mer
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto

Driver din bedrift med kreditt og inkasso og gjør dere det riktig?

Les mer
   
 
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto