Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. september 2023

Gruppe Bransje Totalt 2022 Pr. september 2023 Pr. september 2022 Endring pr. september
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 76 75 59 16
B Bergverksdrift og utvinning 14 11 13 -2
C Industri 206 178 162 16
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 10 2 8
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 12 8 10 -2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 364 1 236 1 052 184
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 864 859 647 212
H Transport og lagring 318 275 250 25
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 447 432 315 117
J Informasjon og kommunikasjon 203 205 147 58
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
56 44 46 -2
L Omsetning og drift av fast eiendom
234 210 194 16
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
521 410 405 5
N Forretningsmessig tjenesteyting
337 272 261 11
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 48 54 41 13
Q Helse- og sosialtjenester
81 80 59 21
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
67 77 52 25
S Annen tjenesteyting
164 149 122 27
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 167 170 139 31
           
  Totalt 5 181 4 755 3 976 779


Konkurstall pr. alle bransje pr. september 2023

Gruppe Bransje Totalt 2022 Pr. september 2023 Pr. september 2022 Endring pr. september
           
00 Uoppgitt næring 167 170 139 31
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 29 28 21 7
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 18 10 11 -1
03 Fiske, fangst og akvakultur 29 37 27 10
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 1 1 1 0
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 1 -1
08 Bryting og bergverksdrift ellers 4 5 4 1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 5 7 -2
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 51 38 39 -1
11 Produksjon av drikkevarer 6 3 4 -1
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 5 5 4 1
14 Produksjon av klær 8 4 8 -4
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 1 -1
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 8 20 8 12
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 1 0 1
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 7 8 6 2
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 5 3 5 -2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 2 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 2 5 2 3
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 4 8 1 7
24 Produksjon av metaller 1 1 1 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 32 19 25 -6
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 5 2 5 -3
27 Produksjon av elektrisk utstyr 1 2 1 1
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 8 9 7 2
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 0 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 5 5 2 3
31 Produksjon av møbler 8 12 7 5
32 Annen industriproduksjon 14 7 9 -2
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 32 26 26 0
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 10 2 8
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 3 0 3 -3
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 1 0 1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 6 6 5 1
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 3 1 2 -1
41 Oppføring av bygninger 647 600 497 103
42 Anleggsvirksomhet 13 12 10 2
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 704 624 545 79
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 169 170 137 33
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 281 233 213 20
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 414 456 297 159
49 Landtransport og rørtransport 201 182 163 19
50 Sjøfart 16 8 10 -2
51 Lufttransport 0 2 0 2
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 25 17 17 0
53 Post og distribusjonsvirksomhet 76 66 60 6
55 Overnattingsvirksomhet 16 19 13 6
56 Serveringsvirksomhet 431 413 302 111
58 Forlagsvirksomhet 11 13 7 6
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 27 29 20 9
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 0 2 -2
61 Telekommunikasjon 8 3 6 -3
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 128 134 94 40
63 Informasjonstjenester 26 26 18 8
64 Finansieringsvirksomhet 37 28 27 1
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 16 19 -3
68 Omsetning og drift av fast eiendom 234 210 194 16
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 21 19 16 3
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 176 125 145 -20
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 146 117 117 0
72 Forskning og utviklingsarbeid 14 15 9 6
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 62 43 48 -5
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 101 91 69 22
75 Veterinærtjenester 1 0 1 -1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 51 49 40 9
78 Arbeidskrafttjenester 62 45 50 -5
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 30 31 23 8
80 Vakttjeneste og etterforsking 5 9 5 4
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 140 110 103 7
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 49 28 40 -12
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 48 54 41 13
86 Helsetjenester 54 63 40 23
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 2 1 1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 25 15 18 -3
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 31 39 20 19
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 3 0 3 -3
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 32 38 28 10
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 5 6 4 2
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 16 18 12 6
96 Annen personlig tjenesteyting 143 125 106 19
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA