Løsninger innen fakturering fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. mai 2022

Gruppe Bransje Totalt 2021 Pr. mai 2022 Pr. mai 2021 Endring pr. mai
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 66 26 18 8
B Bergverksdrift og utvinning 1 6 0 6
C Industri 198 71 75 -4
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 10 1 3 -2
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 14 3 5 -2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 345 592 553 39
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 824 285 321 -36
H Transport og lagring 348 126 133 -7
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 360 144 146 -2
J Informasjon og kommunikasjon 205 66 69 -3
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
45 26 12 14
L Omsetning og drift av fast eiendom
254 86 95 -9
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
466 188 140 48
N Forretningsmessig tjenesteyting
359 118 136 -18
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 45 12 16 -4
Q Helse- og sosialtjenester
59 28 14 14
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
80 21 34 -13
S Annen tjenesteyting
136 68 45 23
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 118 39 30 9
           
  Totalt 4 933 1 906 1 845 61


Konkurstall pr. alle bransje pr. mai 2022

Gruppe Bransje Totalt 2021 Pr. mai 2022 Pr. mai 2021 Endring pr. mai
           
00 Uoppgitt næring 118 39 30 9
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 31 10 8 2
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 12 7 2 5
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 9 8 1
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 1 0 1
08 Bryting og bergverksdrift ellers 0 2 0 2
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 1 3 0 3
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 52 18 21 -3
11 Produksjon av drikkevarer 6 1 2 -1
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 1 1 0
14 Produksjon av klær 14 3 5 -2
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 6 5 3 2
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 1 -1
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 7 2 3 -1
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 6 2 2 0
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 0 0 0
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 1 2 0 2
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 4 1 1 0
24 Produksjon av metaller 0 1 0 1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 33 12 11 1
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 2 0 2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 4 0 1 -1
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 5 2 1 1
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 9 1 4 -3
31 Produksjon av møbler 7 3 6 -3
32 Annen industriproduksjon 4 2 1 1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 30 13 12 1
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 10 1 3 -2
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 2 1 1 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 0 0 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 11 0 3 -3
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 2 1 1
41 Oppføring av bygninger 628 264 250 14
42 Anleggsvirksomhet 17 6 9 -3
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 700 322 294 28
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 198 61 90 -29
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 250 90 85 5
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 376 134 146 -12
49 Landtransport og rørtransport 234 86 94 -8
50 Sjøfart 10 1 3 -2
51 Lufttransport 3 0 0 0
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 22 7 10 -3
53 Post og distribusjonsvirksomhet 79 32 26 6
55 Overnattingsvirksomhet 29 5 13 -8
56 Serveringsvirksomhet 331 139 133 6
58 Forlagsvirksomhet 14 3 4 -1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 27 6 10 -4
60 Radio- og fjernsynskringkasting 2 2 0 2
61 Telekommunikasjon 9 3 5 -2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 134 44 46 -2
63 Informasjonstjenester 19 8 4 4
64 Finansieringsvirksomhet 26 13 4 9
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 13 8 5
68 Omsetning og drift av fast eiendom 254 86 95 -9
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 19 11 9 2
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 146 60 29 31
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 145 55 47 8
72 Forskning og utviklingsarbeid 11 4 4 0
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 53 25 18 7
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 89 33 33 0
75 Veterinærtjenester 3 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 56 14 17 -3
78 Arbeidskrafttjenester 56 22 29 -7
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 42 7 17 -10
80 Vakttjeneste og etterforsking 5 2 2 0
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 155 55 55 0
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 45 18 16 2
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 45 12 16 -4
86 Helsetjenester 40 23 10 13
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 1 0 1 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 18 5 3 2
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 37 7 16 -9
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 1 0 1
92 Lotteri og totalisatorspill 1 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 42 13 18 -5
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 4 3 1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 9 7 3 4
96 Annen personlig tjenesteyting 121 57 39 18
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0


Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA