Løsninger innen fakturering fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. april 2022

Gruppe Bransje Totalt 2021 Pr. april 2022 Pr. april 2021 Endring pr. april
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 66 24 16 8
B Bergverksdrift og utvinning 1 4 0 4
C Industri 198 61 54 7
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 10 1 2 -1
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 14 3 5 -2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 345 460 421 39
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 824 214 238 -24
H Transport og lagring 348 97 109 -12
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 360 110 115 -5
J Informasjon og kommunikasjon 205 53 48 5
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
45 21 11 10
L Omsetning og drift av fast eiendom
254 69 79 -10
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
466 147 109 38
N Forretningsmessig tjenesteyting
359 95 105 -10
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 45 9 13 -4
Q Helse- og sosialtjenester
59 21 11 10
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
80 18 28 -10
S Annen tjenesteyting
136 54 37 17
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 118 35 23 12
           
  Totalt 4 933 1 496 1 424 72


Konkurstall pr. alle bransje pr. april 2022

Gruppe Bransje Totalt 2021 Pr. april 2022 Pr. april 2021 Endring pr. april
           
00 Uoppgitt næring 118 35 23 12
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 31 10 7 3
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 12 5 2 3
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 9 7 2
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 0 1 0 1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 1 3 0 3
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 52 16 15 1
11 Produksjon av drikkevarer 6 1 2 -1
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 0 1 -1
14 Produksjon av klær 14 3 3 0
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 6 4 3 1
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 7 0 3 -3
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 6 2 1 1
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 0 0 0
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 1 2 0 2
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 4 1 1 0
24 Produksjon av metaller 0 1 0 1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 33 12 6 6
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 2 0 2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 4 0 1 -1
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 5 2 1 1
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 9 0 4 -4
31 Produksjon av møbler 7 3 5 -2
32 Annen industriproduksjon 4 2 1 1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 30 10 7 3
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 10 1 2 -1
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 2 1 1 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 0 0 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 11 0 3 -3
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 2 1 1
41 Oppføring av bygninger 628 194 193 1
42 Anleggsvirksomhet 17 6 8 -2
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 700 260 220 40
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 198 45 65 -20
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 250 70 66 4
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 376 99 107 -8
49 Landtransport og rørtransport 234 65 80 -15
50 Sjøfart 10 1 3 -2
51 Lufttransport 3 0 0 0
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 22 6 5 1
53 Post og distribusjonsvirksomhet 79 25 21 4
55 Overnattingsvirksomhet 29 5 8 -3
56 Serveringsvirksomhet 331 105 107 -2
58 Forlagsvirksomhet 14 3 4 -1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 27 5 7 -2
60 Radio- og fjernsynskringkasting 2 0 0 0
61 Telekommunikasjon 9 3 2 1
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 134 36 33 3
63 Informasjonstjenester 19 6 2 4
64 Finansieringsvirksomhet 26 10 4 6
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 11 7 4
68 Omsetning og drift av fast eiendom 254 69 79 -10
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 19 9 9 0
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 146 47 20 27
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 145 45 35 10
72 Forskning og utviklingsarbeid 11 3 3 0
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 53 19 15 4
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 89 24 27 -3
75 Veterinærtjenester 3 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 56 14 15 -1
78 Arbeidskrafttjenester 56 20 23 -3
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 42 7 11 -4
80 Vakttjeneste og etterforsking 5 1 2 -1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 155 38 42 -4
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 45 15 12 3
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 45 9 13 -4
86 Helsetjenester 40 18 8 10
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 1 0 1 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 18 3 2 1
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 37 7 14 -7
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 1 0 1
92 Lotteri og totalisatorspill 1 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 42 10 14 -4
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 4 3 1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 9 6 1 5
96 Annen personlig tjenesteyting 121 44 33 11
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0


Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA