Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.07.2021

Konkurstall pr. hovedbransje pr. april 2021

Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. april 2021 Pr. april 2020 Endring pr. april
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 16 28 -12
B Bergverksdrift og utvinning 8 0 2 -2
C Industri 186 54 65 -11
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 2 1 1
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 14 5 2 3
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 283 417 417 0
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 066 236 371 -135
H Transport og lagring 325 107 104 3
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 566 115 204 -89
J Informasjon og kommunikasjon 227 47 59 -12
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
72 11 24 -13
L Omsetning og drift av fast eiendom
241 76 72 4
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
533 107 143 -36
N Forretningsmessig tjenesteyting
369 103 122 -19
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 73 13 24 -11
Q Helse- og sosialtjenester
62 10 21 -11
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
73 27 23 4
S Annen tjenesteyting
170 37 51 -14
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 118 23 39 -16
           
  Totalt 5 469 1 406 1 772 -366

Konkurstall pr. alle bransje pr. april 2021

Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. april 2021 Pr. april 2020 Endring pr. april
00 Uoppgitt næring 118 23 39 -16
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 28 7 11 -4
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 10 2 2 0
03 Fiske, fangst og akvakultur 40 7 15 -8
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 2 0 1 -1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 6 0 1 -1
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 46 15 18 -3
11 Produksjon av drikkevarer 8 2 3 -1
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 2 1 0 1
14 Produksjon av klær 9 3 2 1
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 16 3 6 -3
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 1 -1
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 6 3 2 1
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 2 0 1 -1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 1 0 1
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 1 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 2 0 0 0
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 1 2 -1
24 Produksjon av metaller 0 0 0 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 17 6 7 -1
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 0 1 -1
27 Produksjon av elektrisk utstyr 9 1 3 -2
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 7 1 4 -3
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 3 0 1 -1
30 Produksjon av andre transportmidler 9 4 3 1
31 Produksjon av møbler 10 5 3 2
32 Annen industriproduksjon 12 1 2 -1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 16 7 5 2
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 2 1 1
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 2 1 0 1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1 0 0 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 11 3 2 1
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 610 192 190 2
42 Anleggsvirksomhet 13 7 6 1
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 660 218 221 -3
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 210 64 58 6
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 308 65 97 -32
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 548 107 216 -109
49 Landtransport og rørtransport 210 78 75 3
50 Sjøfart 13 3 3 0
51 Lufttransport 1 0 0 0
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 32 5 8 -3
53 Post og distribusjonsvirksomhet 69 21 18 3
55 Overnattingsvirksomhet 37 9 15 -6
56 Serveringsvirksomhet 529 106 189 -83
58 Forlagsvirksomhet 15 4 5 -1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 28 7 8 -1
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 0 1 -1
61 Telekommunikasjon 8 2 3 -1
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 144 32 36 -4
63 Informasjonstjenester 29 2 6 -4
64 Finansieringsvirksomhet 38 4 12 -8
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 34 7 12 -5
68 Omsetning og drift av fast eiendom 241 76 72 4
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 26 9 7 2
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 201 19 57 -38
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 125 34 38 -4
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 3 3 0
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 61 15 12 3
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 110 27 26 1
75 Veterinærtjenester 0 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 61 13 24 -11
78 Arbeidskrafttjenester 74 23 28 -5
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 51 11 12 -1
80 Vakttjeneste og etterforsking 13 2 2 0
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 114 42 42 0
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 56 12 14 -2
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 73 13 24 -11
86 Helsetjenester 48 7 15 -8
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 1 0 1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 12 2 6 -4
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 44 14 14 0
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 1 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 28 13 9 4
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 3 2 1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 22 1 5 -4
96 Annen personlig tjenesteyting 142 33 44 -11
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA