Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Owe Rud redaktør i Credit News

Redaktøren med skråblikk på temaer relatert til praktisk økonomi og pengestrøm.

 
Her får du redaktørens seriøse, humørfylte- og noen ganger kanskje litt småfrustrerte, betraktninger om det som rører seg innen praktisk økonomi og pengestrøm, alltid servert ”straight from the heart”.

Credit News fortsetter den positive utviklingen

Det er hyggelig å kunne melde fra hjemmekontoret at antall Credit News-brukere som er interessert i, blant annet, kredittopplysninger, kredittforsikring, inkassotjenester, leasing, factoring, cash management-tjenester, etc, fremdeles fortsetter å øke.
ANTALL BRUKERE: Økningen i antall Credit News-brukere i årets første kvartal var på hele 20 prosent; noe som gav en økning i antall sidevisninger på 24 prosent. Økningen i antall Credit News-brukere de siste 12 måneder var på hele 40 prosent, som gav en økning i antall sidevisninger på 39.5 prosent. Tallene fra Google Analytics- og våre andre målinger, kan oversendes på forespørsel.
ANTALL NYHETSBREV/MAIL PR UKE: Totalt sender vi nå ut ca 80.000 nyhetsbrev/mail pr. uke. Dette for å være enda raskere ute med nyhetene til våre brukere. For øvrig er det mye spennende på gang i Credit News for tiden. Følg med fremover!
MER INFORMASJON?: Vi vet at det, blant våre brukere, er mange som er premissleverandører- og beslutningstakere i anskaffelsesprosessene vedr. tjenester «fra ordre til betaling», mm, i sine respektive bedrifter. Interessert i mer informasjon om mulighetene som finnes i kanalen Credit News (ukentlige nyhetsbrev/mail og fag/nyhetsportalen creditnews.no) ?:
Kontakt gjerne Tom Ottesen, tlf. 918 79 440, e-post: tom@creditnews.no
Les mer
14.04.21
 

Owe Rud: Betalingsmoral - hvem bryr seg om den?

Apropos debatten mellom Forbrukerrådet og Virke Inkasso: Hva med å nyansere litt- og fokusere på selve kjernen i problematikken - nemlig at en del folk, med relativt grei økonomi, ikke betaler for seg til rett tid?
Før det i det hele tatt har påløpt noe inkassosalær har jo kjøperen fått en rekke oppfordringer om å betale. Hva om de som har kjøpt varer på kreditt eller andre tjenester, rett og slett bare betaler for seg, uten noen krumspring? Da er jo problemet løst.
Les mer
30.11.20
 

Forslag til kreditt-opplysnings- forskrift

Oppdatering: Dette forslaget ble sendt ut på høring den 13.01.2020, av Barne- og familiedepartementet.
Høringsfristen var 26.02.2020. Status, i følge regjeringen.no, er: "under behandling".
PS: Forvaltningsansvaret for kredittopplysningsloven er blitt flyttet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til Barne- og familiedepartementet (BFD). Kilde: regjeringen.no
Les mer
12.10.20
 

Endelig, i Konkurs-registeret: Ny tjeneste for å hindre økonomisk kriminalitet

Brønnøysundregistrene: Du kan sjekke om en person har en aktiv konkurskarantene ved å søke i Konkursregisteret.
Ny tjeneste for å hindre økonomisk kriminalitet. Tjenesten kan hjelpe deg å unngå at du gjør avtaler med useriøse aktører. Kilde: brreg.no
PS: Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? Som profesjonell kredittvurderer er du naturligvis det. Følg da gjerne også litt ekstra nøye med på vår temaside Konkurser.
Les mer
03.04.20
 
Foto: Owe Rud, redaktør og partner i Credit News

Owe Rud: Ny inkassolov – hva blir effekten ?

En arbeidsgruppe nedsatt av Justisdept. har siden høsten 2018 arbeidet med å revidere inkassoloven fra 1988. Rapporten er nå publisert. Undertegnede, som har jobbet (for fordringshavere), on/off med inkassobransjen helt siden 1980, hilser naturligvis en ny inkassolov velkommen.
Hvordan den nye loven vil slå ut for inkassobransjen som sådan gjenstår jo å se men ytterligere konsolidering og avskalling er ihvertfall høyst sannsynlig. Det er, blant annet, foreslått store endringer i salærreglene, særlig for inndriving av småkrav under 500 kr. Det er estimert at forslagene samlet sett vil redusere inkassobransjens salærinntekter med om lag 50 % for denne type krav.
Hva angår inndriving av større krav foreslås det noe mindre salær-reduksjon. Sånn sett anerkjennes altså arbeidet som inkassobransjen gjør ifm inndriving av større krav. Etter mittt syn vil en 50% reduksjon i inkassosalærene, ifm inndriving av småkrav, medføre at inkasso-håndverket forsvinner, helt og holdent. Jo da, inkasso-håndtverket har naturligvis lenge vært på vikende front, ifm inndriving av småkrav, på grunn av teknologiutviklingen, men nå forsvinner det nok sannsynligvis for godt.
Hvordan dette kan være godt nytt for skyldnere med dårlig råd, har jeg litt problemer med å se. De beste løsningene finnes jo vanligvis ved at man kommuniserer på en god og, ikke minst, menneskelig måte.
Det gjenstår å se om skyldnere med dårlig råd vil få det vanskeligere- og faktisk få flere inkassosaker mot seg. Etter mitt syn er det dessverre ikke usannsynlig. 28.01.20, Owe Rud, Credit News.
Les mer
28.01.20
 

Status kreditt og inkassofaget pr. desember 2019

I november meldte Bisnode at «De siste tolv månedene har 6.311 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsavviklet». Dette er bekymringsverdig og faktisk jevnt med konkursnivået under finanskriseåret 2009.
Arbeidet til Arbeidsgruppe ny inkassolov er meget omfattende. Vi venter i spenning. For øvrig virker det som gjeldsregistrene er godt i gang og fungerer etter intensjonen. Finanstilsynet: Tematilsyn om avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag (pay back), se egen sak.
Det ble åpnet 1.116 konkurser i tredje kvartal i 2019, en økning på snaut 4 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News.
Ny kredittopplysningslov: Regjeringen fremmet i statsråd, den 13.09.19, forslag til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Lovforslaget viderefører i all hovedsak gjeldende rett.
For øvrig skal Gjeldsordningsloven endres, i følge dept. Frist for innspill: 15.01.20. Det er også godt å se at mange forskjellige aktører, inkl. kunnskapsministeren, nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med undervisning i personlig økonomi i skolen. For NKFs Kredittpris 2019, se egen CN-sak.
Les mer
09.12.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget - Oktober 2019

NORSK KREDITTFORUM (kredittforum.no): Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Neste Frokostmøte: Sett av 5. desember til frokostmøte med solide tema og en god frokost. For Kredittprisen 2019, se egen CN-sak. VIRKE INKASSO: Virke arbeider for at bransjen skal ha rammevilkår som gjør at de kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor både fordringshaver og skyldner. Credit News støtter dette.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.294 konkurser i annet kvartal i 2019, en nedgang på 5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 15 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 30.09.19.
Forslag til ny kredittopplysningslov: Regjeringen har i statsråd i dag (13.09.19) fremmet forslag til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Lovforslaget viderefører i all hovedsak gjeldende rett. (Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-ny-kredittopplysningslov/id2667395/). Se for øvrig egen CN-sak.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 30.09.19: 120 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig: Arbeidsgruppe ny inkassolov ble oppnevnt høsten 2018. Gruppens arbeid blir meget spennende å følge. Et omfattende arbeid. GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Det virker som de er godt i gang. Følg med videre i Credit News.
For øvrig skal Gjeldsordningsloven endres, i følge dept. Det er også godt å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen. Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Oktober, i egen sak.
Les mer
07.10.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

Oktober 2019: Fikk du med deg disse interessante sakene? - Skyldte over en million i forbruksgjeld - så gjør økonomene det uventede: https://www.creditnews.no/News.php?recordID=12148 Renten som avgjør boliglånsrenten din - har ikke vært høyere på fem år : https://www.creditnews.no/News.php?recordID=12069
Sjekk gjerne denne nye loven: Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-139-l-20182019/id2668106/ Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? (som profesjonell kredittvurderer er du naturligvis det). Følg med på vår temaside Konkurser : http://creditnews.no/DemoSider/Konkurser.php
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
Les mer
04.10.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget, September 2019

NORSK KREDITTFORUM: Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Frokostmøter: Interessante temaer på møtet den 5. september. NB: Neste frokostmøte: 5. desember. For Kredittprisen 2019, se egen sak. VIRKE INKASSO: Virke arbeider for at bransjen skal ha rammevilkår som gjør at de kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor både fordringshaver og skyldner.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.294 konkurser i annet kvartal i 2019, en nedgang på 5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 15 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.08.19. Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet var ventet fremlagt for Stortinget i Juni 2019. Status: Følg med i Credit News fremover.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.08.19: 120 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig: Arbeidsgruppe ny inkassolov ble oppnevnt høsten 2018. Gruppens arbeid blir meget spennende å følge. Et omfattende arbeid.
GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Fom 1. juli 2019 måtte finansforetakene levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen. Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for September, i egen sak.
Les mer
10.09.19
 

Owe Ruds kreditt-tips, September 2019

Kredittpolicy og håndbok: Mitt inntrykk er at mange norske selskaper ikke har kredittpolicy og håndbok- og at i en del av de selskapene som har det, er de ikke veldig aktivt i bruk. Nytteverdien i å ha dette "på stell" er uomtvistet. Min erfaring, fra mange bransjer og bedrifter, er at det er smart å utarbeide dette- og holde det ved like.
Ferie i utlandet i høst? Husk å si nei takk til å betale i NOK i utlandet. Velg alltid lokal valuta når du får spørsmål om du vil betale i norsk eller lokal valuta.
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
09.09.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- August 2019
NORSK KREDITTFORUM (kredittforum.no): Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Frokostmøter: Agenda er ikke helt klar enda, men sett av 5. september og 5. desember til frokostmøter med solide tema og en god frokost. VIRKE INKASSO: Virke arbeider for at bransjen skal ha rammevilkår som gjør at de kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor både fordringshaver og skyldner.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.294 konkurser i annet kvartal i 2019, en nedgang på 5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.07.19.
Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet var ventet fremlagt for Stortinget i Juni 2019. Status: Følg med i Credit News fremover.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.07.19: 119 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig; mye «styr» i deler av media i våres, spesielt vedr. småkravs-innfordring. Arbeidsgruppe ny inkassolov ble oppnevnt høsten 2018. Gruppens arbeid blir meget spennende å følge. Et omfattende arbeid. GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Fom 1. juli 2019 måtte finansforetakene levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen. Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for August, i egen sak.
19.08.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- August 2019
På denne tiden av året er det betimelig å minne om denne saken: Unngå kredittfella etter ferien: http://creditnews.no/News.php?recordID=11990
Fikk du med deg denne interessante saken ?: Hva kan Gjeldsregisteret bety for deg?: http://creditnews.no/News.php?recordID=11997
Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? (som profesjonell kredittvurderer er du naturligvis det). Følg med på vår temaside Konkurser : http://creditnews.no/DemoSider/Konkurser.php
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
13.08.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- Juli 2019
NORSK KREDITTFORUM (kredittforum.no): Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Frokostmøte var 09. mai. Neste møte tba. VIRKE INKASSO Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i arbeidsgruppe ny inkassolov (som ble oppnevnt høsten 2018). Arbeidsgruppens arbeid blir meget spennende å følge.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.333 konkurser i første kvartal i 2019, en oppgang på 2,5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 30.06.19. Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019. Resultat ikke kjent i skrivende stund.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 30.06.19: 119 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig; mye «styr» i media i det siste, spesielt vedr. småkravs-innfordring. GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Fom 1. juli 2019 måtte finansforetakene levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen.
Mange ledige kreditt/inkasso-stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Juli, i egen sak.
16.07.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Juli 2019
Riktig kredittscoring er en viktig komponent i verdikjeden din: http://creditnews.no/News.php?recordID=11904
Høy betalingsevne – økende antall saker og inkassogjeld Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad, kommenterer tallene: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11869
Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? (som profesjonell kredittvurderer er du naturligvis det). Følg med på vår temaside Konkurser : http://creditnews.no/DemoSider/Konkurser.php
Fikk du med deg denne interessante saken?: Folk svetter over økt rente - her er grepet du bør ta. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11739
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris. PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
16.07.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- Juni 2019
NORSK KREDITTFORUM: Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Neste møte tba. VIRKE INKASSO: Arbeidsgruppe ny inkassolov ble oppnevnt høsten 2018. Arbeidsgruppens arbeid blir meget spennende å følge.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.333 konkurser i første kvartal i 2019, en oppgang på 2,5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News.
KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.05.19. - Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019. INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.05.19: 124 stk. (inkl. avdelinger)
GJELDSREGISTER: Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Dept. har satt en siste frist den 1. juli 2019 for når finansforetakene må levere. Følg med videre i Credit News
Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Juni, i egen sak.
13.06.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Juni 2019
Riktig kredittscoring er en viktig komponent i verdikjeden din. Les mer her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11904
Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? (som profesjonell kredittvurderer er du naturligvis det). Følg da med på vår temaside Konkurser : http://creditnews.no/DemoSider/Konkurser.php
Høy betalingsevne – økende antall saker og inkassogjeld Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad, kommenterer tallene: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11869
Fikk du med deg disse interessante sakene?: Folk svetter over økt rente - her er grepet du bør ta. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11739 «Feil» betalingskanal kan koste deg dyrt: http://creditnews.no/News.php?recordID=11903 Få god lønnsomhet på lang sikt: http://creditnews.no/News.php?recordID=11899
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris. PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
06.06.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- Mai 2019
NORSK KREDITTFORUM: Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Frokostmøte var 09. mai. Neste møte tba. VIRKE INKASSO: Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i arbeidsgruppe ny inkassolov (som ble oppnevnt høsten 2018). Arbeidsgruppens arbeid blir meget spennende å følge.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.333 konkurser i første kvartal i 2019, en oppgang på 2,5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 30.04.19. - Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 30.04.19: 124 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig; mye «styr» i media i det siste, spesielt vedr. småkravs-innfordring. GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Dept. har satt en siste frist den 1. juli 2019 for når finansforetakene må levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen.
Mange ledige kreditt/inkasso-stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Mai, i egen sak.
13.05.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Mai 2019
Folk svetter over økt rente - her er grepet du bør ta. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11739
Nesten ingen nordmenn velger fastrente - nå vil flere gjøre som svenskene og danskene. Les her: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11782
Fikk du med deg disse interessante sakene?: Banksjef frykter tikkende gjeldsbombe: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11654 Elbil-kalkulator: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11624
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
06.05.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- April 2019
NORSK KREDITTFORUM (kredittforum.no): Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. VIRKE INKASSO: Høsten 2018 ble arbeidsgruppe ny inkassolov oppnevnt. Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i utvalget. Deres arbeid blir meget spennende å følge!
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.03.19. Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.03.19: 124 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig; mye «styr» i media i det siste, spesielt vedr. småkravs-innfordring. Se for øvrig Owe Ruds artikkel: Inkassobransjen - økonomiens pelsdyrbransje?: http://creditnews.no/News.php?recordID=11415
GJELDSREGISTER: Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 01.11.2017. Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Departementet har satt en siste frist den 1. juli 2019 for når finansforetakene må levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen. Mange ledige kreditt/inkasso-stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for April, i egen sak.
09.04.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- April 2019
Folk svetter over økt rente - her er grepet du bør ta. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11739 Tipsene som enkelt hjelper deg å spare penger. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11660
Fikk du med deg disse?: Nå øker konkursene igjen : http://creditnews.no/News.php?recordID=11769 Banksjef frykter tikkende gjeldsbombe: http://creditnews.no/News.php?recordID=11654
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
09.04.19
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA