Abonnementspriser – Credit News

Kredittsjefen

 

Her får du norske kredittsjefers eller kredittansvarliges svar på våre faste 20 spørsmål. Kredittsjefene kommer fra forskjellige bransjer og bedrifter. Her kan du se et utvalg av spørsmål og svar.

 

Kurt André Askeland

Kredittsjef

Ahlsell Norge AS

www.ahlsell.no/
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
Sørge for at vi får inn utestående fordringer raskest mulig og til minst mulig bry for kundene våre, samt å holde tap på krav på et akseptabelt nivå.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
En god kredittsjef forstår seg på mekanismene i faget, det vil si alt fra innhenting og lesing av tall til de psykoligiske aspektene. En god kredittsjef samarbeider godt med både salg og regnskapsavdeling.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
Jeg vil tror at det er ca 60/40. Det var en av retningslinjene jeg fikk da jeg begynte i Ahlsell, at vi måtte bli mer proaktive i vårt arbeide.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
Kredittopplysningsbyrået: Vi har et kredittopplysningsbyrå som vi sammarbeider godt med. Kredittopplysningene er integrert i vårt kundessystem så vi får opp rating og info i det kundebildet som vi jobber med. Vi stiller selvfølgelig krav til at vi ønsker folk som tar dette på alvor og som leverer den informasjonen som vi er avhengig av til enhver tid. Inkassobyrået: Vi ønsker at inkassobyrået vi bruker har et godt omdømme i markedet og tar den inkassosendte kunden på alvor. Vi ønsker som regel å gjøre foretninger med kunden etter at inkassosaken er oppgjort. Vi ønsker å ha et byrå som vi kan sammarbeide godt med, som kan gi oss gode råd, som er flinke på oppfølging og som vi kan ha personlig kontakt med.
 
 

Jostein Nessen

Finans & Kredittsjef

Umoe IKT AS

www.umoeikt.no
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
At bedriften har en klarest mulig kredittprofil som er veldig godt kjent i salgsorganisasjonen spesielt og organisasjonen forøvrig generelt. Kredittprofilen må også utøves ihht. intensjonen, samt at en er proaktiv i samhandling med salg for å minimalisere bedriftens kredittrisiko i spesielle tilfeller og inntar en aktiv rolle ved utsatte engasjementer.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
Solid kunnskap om kreditt i videste forstand i kombinasjon med proaktiv handling og coaching av ledere for å opprettholde fokus på cash management / credit management og utestående fordringer som et av selskapets viktigste aktivum. Dette er en "evig kamp " som må gjenstas og gjenstas og gjentas med ulike virkemidler og stort engasjement.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
95 % struktur /rapporter/ opplæring / coaching, inntil 5 %.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
Kredittopplysningsbyrå: At de har de beste og mest mulig relevante og oppdaterte kredittopplysninger med høyest mulig kvalitet som også i størst mulig grad kan automatisere vår kredittgivning slik at det kun er de spesielle sakene som skal behandles særskilt. Inkassobyråer. Coache inkassobyrået på hvor flink de er på spesielle saker, og måle de opp mot hverandre på de generelle.
 
 

Dagny Brevik

Inkassosjef

TollpostGlobe

www.tollpost.no
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
Det viktigste for kredittsjefen er å sikre at selskapet har mest mulig solide kunder og ha kontroll på den risiko som ligger i utestående fordringer.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
At han har oversikt og kunnskap om debitorene i selskapet, er tilgjengelig for salgs- og driftsavdelingene, og at han rapporterer avvik fortløpende.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
Siden jeg er avdelingssjef for Sentral Kredittavdeling med 22 medarbeidere som jobber med oppgaver relatert til debitorer, blir en stor del av mine oppgaver å jobbe med utvikling av avdelingen.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
Det viktigste med kredittopplysninger er at de er klare og tydelige i presentasjonen, lett tilgjengelig og korrekte. Dette forutsetter at firmaet har tilgang til informasjon fra flere eksterne parter for å ha best mulig grunnlag å bygge sine slutninger på. Inkassobyråer vi samarbeider med, må ha godt omdømme, ha gode referanser og kunne vise til resultater. Gode kommunikasjonssystem er også av avgjørende betydning.
 
 

Atle Bekkenes

Økonomisjef/Kredittansvarlig

Norsk Stål AS

www.creditnews.no/Foto/Bakgrunn1.jpg
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
a. Gjøre bedriftens kredittpolitikk kjent for utøverne av politikken – selgerne. b. Holde seg orientert om kredittfeltet mhp. reguleringer, lover m.v.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
c. Kunnskap. d. God dialog med salgsapparatet. e. Evnen til å forklare et avslag.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
f. 80/20.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
g. Korrekte opplysninger. h. Raske oppdateringer. i. Raske tilbakbetalinger.
 
 

Linda Magnusdottir

Kredittsjef

Jotun AS

www.jotun.no
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
Å minimalisere tapsrisiko forbundet med utestående fordringer, sørge for at bedriftens rutiner for fakturering og oppfølging av reklamasjoner blir etterfulgt.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
God kredittsjef må kunne faget, følge med kundens utvikling og må være komfortabel med å konfrontere kunder i ubehagelige situasjoner og må kunne ta tak i interne situasjoner som kan påvirke kvaliteten på utgående fakturaer.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
Omtrent like mye på operative som proaktive oppgaver.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
At de har troverdighet, er like flinke til å kommunisere med oss og kunden og at de ivaretar vår visjon og profilering ved innkreving av våre fordringer.
 
 

Elinn A.Thorsen

Avdelingsleder

YX Energi Norge AS

www.hydrotexaco.no
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
- Kredittsjefens viktigste oppgave er å sørge for at selskapet har en kredittpolicy,som etterleves av alle ansatte. I tillegg må han/hun sørge for at det er gode relasjoner og rapporterings rutiner mellom kredittavdeling og salg/kundeservice.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
- En god kredittsjef har god kunnskap om eget selskap og rutiner knyttet til salg og kreditt. Han/hun må være oppdatert mht endringer i lovverk, ha gode relasjoner i markedet rundt kreditt og inkasso.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
- Dette blir litt tipping men ca 30% av min tid brukes til opplæring internt, eksternt og utarbeide/effektivisere rutiner, samarbeide med salg og våre partnere for øvrig.Ca 70% går nok til inkasso, kredittopplysninger og samarbeid med denne type leverandører. Reskontro arbeid, avstemming og rapportering.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
- Jeg stiller i grunn mange krav men de mest aktuelle er: - Løsningsgrad/ tilpassningsdyktighet - Godt samarbeid/gode relasjoner - Godt rykte i markedet - Størrelse på selskapene. - God advokatbistand - Gode kurs og opplæringsaktiviteter - Oppfølging – de må være aktive mht portefølje og kunne komme med anbefalinger om endringer i rutiner hvis nødvendig.
 
 

Even Hanssen

Kredittsjef

Julius Maske AS

www.juliusmaske.no/maskenett/
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
Å følge den oppsatte kredittpolitikk og etterleve den. Han bør også være den som skal bidra proaktivt slik at systemer og rutiner blir mest mulig optimale. Man bør jo ha som en fellesnevner på dette at han har som hovedansvar å holde de tap på fordringer og utestående fordringene så lave som mulige til enhver tid.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
Han bør kunne faget sitt. Han må være en lagspiller , men ikke redd for å ta beslutninger. Han må kunne kommunisere med kundene.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
60/40 Proaktivt kredittarbeid/ Operativt. Det ideelle er jo en høyere andel på den proaktive delen, men man får jo stadig nye utfordringer som gjør at man får en større andel på den operative delen.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
Troverdighet i markedet. Være vår forlengende arm ved å forstå hva vi står for og være vår støttespiller.
 
 

Rune Strande

Kredittsjef

Europay Norge AS

www.europay.no
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
Ivareta og etterleve bedriftens kredittpolicy. Herunder sørge for at bedriften tar `riktig`risiko.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
En som praktiserer risikostyring med både fokus på forretning og ren risiko.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
80 % ledelse/struktur/policy og 20 % operativt kredittarbeid
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
Seriøsitet og kvalitet
 
 

Bodil Sandvik

Kredittsjef

YIT Building Systems AS

www.yit.no
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
Forhindre tap uten å redusere omsetning. Øke cash-flow gjennom kundefordringer.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
God fagkunnskap
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
90% til proaktivt kredittarbeid, herunder implementering av nye løsninger samt opplæring.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
Begge må ha dyp fagkunnskap, samt skal være rådgivere. Det er avgjørende for valg av inkassobyrå at de opptrer seriøst og behandler skyldner pent. Vi vil ikke akseptere at inkassobyrået opptrer arrogant overfor skyldner. Flere av inkassobyråene gjør det, og det er et problem i bransjen.
 
 

Sissel Sveen

Credit Manager

L`Oreal Norge AS

www.loreal.com
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
Ansvar for at man har de beste rutiner for forebygging og oppfølging av mislighold i reskontroen, i tillegg til å lage gode rutiner for å administrere risiko i forbindelse med kredittsalg til kunder. Gode rapporter og klare rutiner for rapportering.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
Gode kommunikasjons egenskaper, resultat orientert, analytisk, fleksibel/bestemt (like viktig), teknisk dyktig og selgende fremtoning.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
80/20
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
Smooth flow – det skal funke godt! Gode produkter er viktigere enn pris i dagens marked med ”no cure – no pay”.
 
 

Svein Erik Salthe

Kredittsjef

Canon Norge AS

www.canon.no
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
Finne den optimale balansegangen mellom salg og kreditt.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
En god kredittsjef er i stand til å iverksette korrekte handlinger, basert på en helhetsvurdering.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
80/20
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
Troverdighet, pålitelighet og best kost-nytte effekt.
 
 

Ann-Brit Thorkildsen

Kredittsjef

Securitas AS

www.securitas.no
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
Fastsette kredittpolitikken tilpasset den spesifikke bedriften og ha verktøy til å utføre nevnte.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
Meget gode samarbeidsevner og kreativ.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
Fordeling hhv 40/60. Skulle gjerne brukt mindre på inkassorelaterte oppgaver, men vi gjør fremdeles feil i avtaletidspunkt som vi ser har variert årsak.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
Seriøsitet, gode nettsider, erfarne medarbeidere med god samarbeidsevne og konkurransedyktige priser. Tillegg til inkassobyrået er lett tilgjengelig og familiær (dvs kunnskap om vår bedrift, kontraktsbetingelser og lignende) advokat.
 
 

Stig H. Øybakken

Kredittsjef

Nor-Cargo Holding AS

www.norcargo.no
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
- Kredittsjefen skal påse at selskapet kredittpolitikk blir fulgt av alle i bedriften, samt bidra til å utvikle effektive rutiner for håndtering av innkrevingsprosessen fra faktura blir laget til pengen er på konto.I tillegg til dette er kredittsjefen ansvarlig for at utestående forfalt fordringer holdes så lave som mulig.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
- En god kredittsjef bør kunne sitt fag og kjenne til de muligheter som finnes for å effektivt få inn utestående fordringer. Han bør også være proaktiv med tanke på å forenkle hverdagen til medarbeider og kunder slik at de får en felles forståeles for hvor viktig det er å få pengene ”på bok”.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
- De siste månedene har jeg brukt mye av min tid på å få på plass elektroniske faktureringsløsninger ( e-faktura) og nye rutiner det være seg praktiske som tekniske. Jeg vil anslå at jeg den siste tiden har brukt mer eller mindre 100% på dette arbeidet og således tilnærmet 0% på inkassorelaterte oppgaver. Daglig drift står mine avdelingsleder for.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
- De skal levere tekniske og praktiske løsninger som tilfredsstiller de behov jeg setter, og til en fornuftig pris. I tillegg skal de være så profesjonelle at når vi for eksempel har sendt en inkassosak til de så ordner de opp i disse på egne hånd uten å belemre oss med unødvendige spørsmål. Leverandøren av kreditt eller inkassotjenester skal også være proaktive ovenfor kunden og komme med forslag/utspill til hvordan begge parter kan forbedre seg med tanke på hva vi til daglig jobber med.
 
 

Ulf Ludvigsen

Credit Controller

VingCard Elsafe

www.vingcard.com
 
Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
Kredittsjefens viktigste oppgaver er å ha totaloversikt over kundemassen og kommunisere oppover,nedover og sideveis vedr. Kundenes situasjon markedsmessig og økonomisk. Videre må kredittsjefen ha god forretningsforståelse og bidra til at bedriften bruker sin energi på riktige kunder ved at det etableres god kredittpolitikk og god kommunikasjon.
 
Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
En god kredittsjef skal kunne være både administrativ/strategisk og operativ. En god kredittsjef skal se muligheter for god forretning og ikke være en brems hvis forholdene ikke absolutt krever det. Kredittsjefen må være en lagspiller men også være bestemt og ikke være redd for å ta beslutninger. Som andre sjefer må også kredittsjefen ta ansvar og være proaktiv. En god kredittsjef må også kunne delegere oppgaver/ansvar/myndighet.
 
Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
Pr. i dag bruker jeg ca 50% av tiden på proaktivt arbeid og 50% på innkrevings oppgaver.
 
Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
Jeg stiller strenge krav. Et opplysningsbyrå må ha informasjon om de kunder og markeder bedriften opererer i og det må være oppdaterte opplysninger. Inkassobyråer er jeg meget strenge med da de har en tendens til å la fordringer forsvinne i mengden. Jeg velger ofte heller en god advokat til å hjelpe meg med innkreving av fordringer.
 

20 fagspørsmål til Kredittsjefen:

 1. Hva mener du generelt er Kredittsjefens viktigste oppgaver i en bedrift ?
 2. Hva mener du kjennetegner en god Kredittsjef ?
 3. Hvor stor andel (prosentvis) av din arbeidstid bruker du til hhv proaktivt kredittarbeid og mer direkte inkassorelaterte oppgaver ?
 4. Hvilke krav stiller du til hhv kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået ?
 5. Hvilket opplegg har bedriften mht behandling/oppfølging av betalingsinnsigelser ?
 6. Hvilken forsinkelsesrentesats benytter bedriften- og hvorfor ?
 7. Hva er bedriftens målsetting for hhv tap på kundefordringer, kredittid og aldersfordelingen i fordringsmassen ?
 8. Hvilket økonomisystem benytter bedriften- og hva er dets styrker/svakheter, sett fra kredittsjefens ståsted ?
 9. Hvordan er kredittfunksjonen organisert- og hvem er din nærmeste overordnede ?
 10. Har bedriften en nedfelt kredittpolitikk og/eller en kreditthåndbok ?
 11. Hva slags perioderapporter/statusrapporter utarbeider du- og hva vektlegger du i  denne/disse ?
 12. Hvordan er ditt samarbeid med salgsfunksjonen ?
 13. Har du vært- eller er du pt engasjert i noen form for kredittarbeid, utenom bedriften ?
 14. Har bedriften omsetning i utlandet og i tilfelle ja, forgår dette på kreditt eller er det sikret ?
 15. Outsourcer dere noen kredittoppgaver ?
 16. Hvordan ser du på Kredittfagets ”standing” i norsk næringsliv i dag ?
 17. Hva ser du først og fremst etter når du vurderer nye kandidater til kredittstillinger ?
 18. Hva er din oppfatning av det som finnes av kurs- og utdannelsestilbud innen kredittfaget ?
 19. Hva blir den største utfordringen for norske Kredittsjefer fremover ?
 20. Hvordan ser du på kredittportalen Credit News i det totale informasjonsbildet ? 
 
Tegn abonnement på Credit News og få tilgang til denne fagsiden du også !
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA