Advokatguiden
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Gulating Lagmannsrett - Dom ifm krav om erstatning for mangler etter kjøp av boligeiendom

Lagmannsretten fant ikke at det forelå en mangel i form av manglende opplysning ved salg av bolig «som den er». Kilde: lovdata.no
Les mer
13.04.21
 

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm tvangssalg av fast eiendom

Anke over tingrettens stadfestelseskjennelse etter tvangssalg.
Lagmannsretten utsatte først fullbyrdelsen som følge av søksmål om tvangsgrunnlaget, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-11 andre ledd. Kilde: lovdata.no
Les mer
06.04.21
 

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning ifm tvangssalg

Tingretten hadde overført spørsmålet om tvangssalg til allmennprosess, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 6-6.
Ankeutvalget påpekte at tingretten da skulle ha truffet avgjørelsen ved dom, og anken til lagmannsretten skulle vært avgjort ved dom. Kilde: lovdata.no
Les mer
22.03.21
 

Hvitvaskings-loven

Hvitvaskingsloven har som formål å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven pålegger rapporteringspliktige å kjenne sine kunder, følge med på hvordan kundene opptrer, og undersøke indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering.
Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering plikter de å rapportere mistanken til Økokrim. En rekke institusjoner og personer har rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, blant annet banker, kredittforetak, advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
22.03.21
 

Beslagsretten

Beslagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann.
Emnet for boka er beslagsretten til kreditorane i den «dynamiske fasen» der rettar eller formuesgode er i ferd med å skifte eigar eller rettshavar - eller har gjort det. Kan kreditorane ta beslag i rettar eller formuesgode som er på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor? Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
16.03.21
 

Norges Høyesterett – Dom ifm manglende innbetaling av arbeidsgiver-avgift

Et selskap under konkursbehandling hadde unnlatt å beregne og betale betydelige beløp i arbeidsgiveravgift.
Etter at det var truffet endringsvedtak krevet staten det manglende beløpet erstattet av selskapets tidligere styreleder, jf. aksjeloven § 17-1. Kilde: lovdata.no
Les mer
16.03.21
 

Justisdept. vil overføre klagesaker etter inkassoloven til Klagenemnden for revisor- og regnskapsfører-saker

Revisorforeningen mener at dette vil være en dårlig løsning. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
08.03.21
 

Ønsker utredning av ansvarsforhold ved elektronisk ID og e-signatur

– Vi mener det er behov for en bred utredning av ansvar for bruk av eID og e-signatur, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård. Finans Norge har derfor sendt brev til distrikts- og digitaliseringsministeren og bedt om at dette settes på dagsordenen. Kilde: finansnorge.no
Les mer
05.03.21
 

Pantsettelse av immaterial-rettigheter

Innovasjon er nødvendig for samfunnsutviklingen, men det er også kostbart. Adgangen til å pantsette immaterialrettigheter kan øke kredittilgangen for innovasjons- og teknologibedrifter.
Det er på denne måten en sammenheng mellom rimelig kreditt og innovasjon. Denne sammenhengen er utgangspunktet for boken pantsettelse av immaterialrettigheter. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
02.03.21
 

Masteroppgave om åpning av rekonstruksjons-forhandling

- i lys av aksjeloven § 3-4, regnskapsloven § 4-5 og konkursloven § 61.
Masteroppgaven om Åpning av rekonstruksjonsforhandling i lys av aksjeloven § 3-4, regnskapsloven § 4-5 og konkursloven § 61 er skrevet av Amalie Osnes Opdal ved Universitetet i Oslo. Oppgaven ble levert høsten 2020 og er en 60 studiepoengs oppgave. Opdal mottok stipend fra Konkursrådet. Kilde: konkursradet.no
Les mer
23.02.21
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News