Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Digital signering av testamenter?

Justisminister Jøran Kallmyr: – Det er ikke fravær av tvister rundt testamenter i dag.
Justisminister Jøran Kallmyr fortsetter arbeidet for å muliggjøre digital signering av testamenter, til tross for advarsler fra et kobbel jusprofessorer. Kilde: dn.no
Les mer
18.09.19
 

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm tvangssalg

Saksøker hadde selv inngitt bud på eiendommen under tvangssalg. Etter at budet var inngitt hadde han begjært budet stadfestet.
Kort tid senere hadde han imidlertid trukket begjæringen tilbake. Dette har saksøker anledning til, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-28 fjerde ledd, og det forelå dermed ingen begjæring om stadfestelse.
Tingrettens kjennelse om stadfestelse av bud og fordeling av kjøpesummen ble opphevet. Kilde: lovdata.no
Les mer
17.09.19
 

Endring i konkursregister-forskriften?

Konkursrådet har avgitt høringssvar om endring i konkursregisterforskriften.
Konkursrådet har avgitt en kort høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.) med høringsfrist 3. juni 2019. Konkursrådet slutter seg til ØKOKRIMs høringssvar.
Rådet fremhevet særlig viktigheten av at Regjerningens strategi mot arbeidslivskriminalitet punkt 22, om å få bedre tilgang til konkursopplysninger, følges opp på et senere tidspunkt.
Les mer
10.09.19
 
Foto: Advokat Glenn Lorentzen i Conecto

Nytt på nytt – nytt fra lovgiver, rettspraksis og Finans-klagenemda

Advokat Glenn Lorentzen på Connecting Bank/Finans 2019.
I årets gjennomgang ble ny forskrift om utlån og forslaget til ny arvelov gjennomgått. Dette i tillegg til andre lovendringer og lovforslag, rundskriv og uttalelser.
Hoveddelen knyttet seg imidlertid som vanlig til gjennomgang av interessante saker siste år.
….. denne gang særlig innenfor feltene styreansvar, frarådning, misbruk av BankID, midlertidig sikring, utlegg, tvangssalg av fast eiendom, gjeldsordning og tilbakelevering.
Dersom ytterligere informasjon rundt noen av ovennevnte temaer skulle være av interesse, kontakt gjerne Conecto, ved Advokat Glenn Lorentzen, Tlf: 62519018 , e-post: glenn.lorentzen@conecto.no
09.09.19
 

Fremtidens inkassolov eller kun en justering av dagens regelverk?

- det er mange gode tiltak som diskuteres for at inkassobransjen skal få en ny fremtidsrettet inkassolov
De aller fleste, inkludert Fair, er positive til økte kompetansekrav, organisering av ansvar, gjennomgang av bransjenormen «god inkassoskikk» og nye bestemmelser som regulerer behandlingen av klientmidler.
Dette er gode tiltak for å få en mer moderne inkassolov, men har en marginal kost for inkassoselskapene sett i forhold til en fremtidsrettet salærmodell. Kilde: fair.no
Les mee
27.08.19
 

Lovdata: Inn-sigelse til tvangsgrunnlaget

Gulating lagmannsrett – Kjennelse
Ankende part hadde innsigelse til tvangsgrunnlaget, som var et gjeldsbrev jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav a. Anken førte ikke frem. Kilde: lovdata.no
Les mer
26.08.19
 

Arrest i påstått omstøtelseskrav ervervet fra et konkursbo

Eidsivating lagmannsrett – Kjennelse
Saken gjelder arrest i påstått omstøtelseskrav ervervet fra et konkursbo. Lagmannsretten kom, som tingretten, til at sikringsgrunn ikke var sannsynliggjort. Lagmannsretten tok ikke stilling til hovedkravet. Kilde: lovdata.no
Les mer
21.08.19
 
Foto: Advokat Bjørn Ove Myhrsveen i Conecto

Kreditors beslagsrett

- Advokat Bjørn Ove Myhrsveen på Connecting Bank/Finans 2019
Temaet kreditors beslagsrett ble gjennomgått på Conecto sin fagsamling for bank og finans 2019. Med kreditors beslagsrett siktes det til i hvilken grad skyldnerens eiendeler kan tjene til dekning av fordringshaverne, enten i form av utlegg til sikkerhet for en enkeltforfølgende kreditor eller i form av konkursbeslag. For en enkeltforfølgende kreditor er temaet særlig relevant i tilfeller hvor kreditor ikke har panterett/sikkerhet for kravet, eller dersom situasjonen er slik at tidligere etablert sikkerhet ikke er tilstrekkelig til å gi full dekning for kreditors krav. Conecto vil i slike tilfeller forsøke å få på plass sikkerhet/tilleggssikkerhet.
Hovedregelen er at det kan søkes dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på utleggs- eller konkurstidspunktet. Det kan også i en viss utstrekning søkes dekning i penger som skyldneren vil få utbetalt i fremtiden, forutsatt at kravet har oppstått på beslagstiden. Det gjelder enkelte unntak fra beslagsretten for eiendeler som har mer personlig karakter for skyldneren, så som vanlige klær og innbo, ting med affeksjonsverdi osv.
I enkelte situasjoner kan det søkes dekning i eiendeler som skyldneren ikke lenger er eier av. Dette gjelder i tilfeller hvor den som har fått overført eiendomsretten til seg fra skyldner, ikke har skaffet seg rettsvern. Når kreditor tar beslag i eiendeler tilhørende andre grunnet manglende rettsvern, skjer såkalt kreditorekstinksjon.
Man ser relativt ofte at skyldnere forsøker å unndra verdier fra å tjene til dekning av kreditorene ved proforma arrangementer. Eksempel på dette kan være at eiendeler registreres på andre personer i forsøk på å tilsløre hvem som er eier. I slike tilfeller kan det tas beslag dersom skyldneren er den reelle eier av eiendelen. Conecto har god erfaring i å stille kritiske spørsmål i tilfeller hvor det er holdepunkter for proforma samt be om nærmere dokumentasjon for hvem som reelt sett er eier. Conecto kan vise til flere eksempler hvor det er sett igjennom slike proforma arrangementer, og hvor det er etablert sikkerhet i eiendeler til tross for at det er forsøkt skapt inntrykk av at disse eies av andre personer. I enkelte tilfeller eies eiendeler i sameie mellom to eller flere personer. Dette gjør seg gjeldende i ekteskap- og samboerforhold, men sameie forekommer ofte også mellom andre personer. Det er i slike tilfeller anledning til å etablere sikkerhet i skyldnerens ideell andel i formuesgodet, som senere kan åpne for tvangsoppløsning av sameiet og oppgjør av kreditors krav.
I forbindelse med kreditorpågang blir kreditor ofte møtt med at eiendeler er gitt bort i form av gaver. I slike tilfeller må det vurderes konkret om det reelt sett foreligger et gavetilfelle. I ekteskapsforhold kreves det at gaver inngås i ektepakts form for at en gave skal være gyldig. Gjelder gaven fast eiendom, må overdragelsen i tillegg tinglyses i grunnboken. I ekteskapsforhold kan kreditor i enkelte tilfelle holde seg til gavemottaker for sitt krav mot giver. Reglene om omstøtelse har som formål å beskytte mot kreditorskadelige disposisjoner foretatt forut for konkurs. Dersom vilkårene for omstøtelse er oppfylt, vil disposisjonen/pengene bli tilbakeført til kreditorene. Dersom ytterligere informasjon skulle være av interesse, kontakt gjerne Bjørn Ove Myhrsveen, Advokat – leder av juridisk avdeling i Conecto. Tlf: 62519013, e-post: bjorn.ove.myhrsveen@conecto.no
13.08.19
 

Advarer mot binding av leie: – Les kontrakten!

- nå krever «alle» 12 måneders binding, men er det lov?
Jussbuss får flere titalls henvendelser årlig om leietakere som har inngått leie med binding og ikke kommer seg ut av kontrakten. Er dette lovlig? Kilde: abcnyheter.no
Les mer
12.08.19
 

Juss og etikk

Alle deler av rettssystemet blir påvirket av etikken
De siste årene har det vært en økende oppmerksomhet rundt etikk innen den juridiske stand. Boken tar for seg etiske spørsmål og krav til det juridiske miljøet og samfunnet. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
19.07.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News