Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm forståelse av fristbestemmelse i skattebetalingsloven

Anken over lagmannsrettens kjennelse i sak om forståelsen av fristbestemmelsen i skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd andre punktum ble forkastet.
Utvalget bemerket at begrepet «forføyning» i skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd andre punktum skal forstås slik at det utelukker beslutninger om tvangssalg. Utvalget var enig med lagmannsretten i at dette også måtte gjelde der tvangssalget har sitt grunnlag i et frivillig stilt pant. Kilde: lovdata.no
Les mer
13.07.21
 

Foreldelse av krav på omstøtelse når borevisor har mottatt relevant informasjon

Høyesterett har avgjort at konkursboets krav på omstøtelse kan bli foreldet hvis borevisor på et tidlig tidspunkt har mottatt informasjon som gjør det mulig å ta stilling til omstøtelse. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.07.21
 

Regler om grenseoverskridende konkurs trer i kraft 1. juli 2021

Konkursrådet har i flere år jobbet for at reglene i konkursloven om internasjonale konkurser skal tre i kraft. I statsråd 28. mai 2021 ble det besluttet at enkelte av reglene i konkursloven om grenseoverskridende insolvensbehandling trer i kraft 1. juli 2021.
Ifølge regjeringens nettsider vil det skje en delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 55 om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling). Endringsloven trer i kraft med unntak for del II om endringer i tvisteloven § 4-4 fjerde ledd, som foreløpig ikke trer i kraft. Kilde: konkursradet.no
Les mer
06.07.21
 

Vesentlighet i regnskapsloven

Vesentlighetsprinsippet er endelig definert i regnskapsloven, men hva betyr dette for regnskapsfører, daglig leder, styret og revisor? Kilde: sticos.no
Les mer
04.07.21
 

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning ifm saksomkostninger

Ankemotparten har krevd 92 000 kroner i sakskostnader for ankeutvalget. Kravet gjelder prosessfullmektigens honorar for 23 timers arbeid. Det gir en gjennomsnittlig timepris på i overkant av 4 000 kroner. Kilde: lovdata.no
Les mer
28.06.21
 

Midlertidig lov om rekonstruksjon forlenges ut 2022

Revisorforeningen støtter at den midlertidige loven forlenges ut 2022. Midlertidig lov om rekonstruksjon innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
28.06.21
 

Borgarting lagmannsrett – Dom og kjennelse ifm urettmessig heving av leiekontrakt

En leietaker hevet urettmessig en leiekontrakt til et forretningslokale. Utleier krevde å få dekket tapt leie frem til ny leietaker var på plass. Selger fikk delvis medhold i dette.
Tapsbegrensningsplikten var ikke overholdt fordi det tok for lang tid og ble utvist for liten aktivitet fra utleier for å få tak i ny leietaker. Kilde: lovdata.no
Les mer
15.06.21
 

Endringer i regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven. Her får du oversikt over de viktigste endringene.
Ikrafttredelse: Finansdepartementet har i et svar til Revisorforeningen avklart at endringene knyttet bortfall av notekrav for små foretak som følger av lovendringen, trer ikraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsestidspunktet 1. juli 2021, mens øvrige endringer vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli eller senere. Kilde: sticos.no
Les mer
15.06.21
 

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm foreldelsesfrist

I en erstatningssak hadde lagmannsretten besluttet å skille ut til særskilt behandling spørsmålet om den absolutte foreldelsesfristen i foreldelsesloven § 9 nr. 2 var utløpt for tre av de fem saksøkerne, og å behandle dette spørsmålet skriftlig, jf. tvl. § 29-16 femte ledd. Kilde: lovdata.no
Les mer
08.06.21
 

Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
08.06.21
 
 

Entreprenørfirma slått konkurs av arbeidstaker

Mandag gikk et entreprenørfirma i distriktet konkurs
Det var en tidligere arbeidstaker i Sandnes-firmaet Tf Totalentreprenør AS som begjærte at selskapet ble tatt under rettens behandling som konkursbo. Kilde: dagsavisen.no
Les mer
31.01.17
 
 

 
 
Abonnementspriser – Credit News
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News