Advokatguiden
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Har kredittvurdert ein privatperson utan rettsleg grunnlag

Datatilsynet har gjeve Aquateknikk AS eit gebyr på 100 000 kroner for å ha kredittvurdert ein privatperson utan rettsleg grunnlag. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
20.01.21
 

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm krav om tilbakebetaling av uttak fra aksjeselskap

Les mer
18.01.21
 

Lover som trer i kraft 1. januar 2021

Arveloven, trossamfunnsloven, statistikkloven, forbrukerklageloven, etterretningstjenesteloven (unntatt kapittel 7 og 8), mediestøtteloven, revisorloven, integreringsloven og forretningshemmelighetsloven er blant de nye lovene som trer i kraft 1. januar 2021. Kilde: lovdata.no
Les mer
12.01.21
 

Utbetaling av feriepenger i januar

Enkelte arbeidstakere ønsker å få utbetalt feriepengene i januar, for eksempel for å betale en reise mens prisene er lave. Det kan de ikke kreve.
Flere arbeidsgivere opplever i begynnelsen av året at arbeidstakere ber om å få utbetalt feriepengene allerede nå, for selv å spare pengene til de skal avvikle ferien senere på året.
Det hender at arbeidsgivere sier at de er fleksible med arbeidstakere som ber om det, og gjør feriepengeutbetalingen i januar eller februar.
Det har de ikke hjemmel til å gjøre, understreker Simployers arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa. Kilde: simployer.no
Les mer
08.01.21
 

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm begjæring om midlertidig forføyning, subsidiært arrest

Saken gjelder anke over tingrettens kjennelse der begjæring om midlertidig forføyning, subsidiært arrest ikke ble tatt til følge. Anken ble forkastet.
Lagmannsretten kom til at hovedkravet ikke var sannsynliggjort når det gjaldt kravet om midlertidig forføyning og at sikringsgrunn ikke var sannsynliggjort når det gjaldt arrestkravet. Kilde: lovdata.no
Les mer
06.01.21
 

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm krav om innfrielse av garanti

Anke over tingrettens beslutning om å ta til følge krav om innfrielse av garanti, som sikkerhet for arrest, ble forkastet.
Gjennomføring av arrest ble opphevet, jf. tvisteloven § 33-9 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 3-4 bokstav b som følge av at selskapet stilte betryggende sikkerhet ved selvskyldnergaranti stilt av banken. Kilde: lovdata.no
Les mer
15.12.20
 

Hva sier skattereglene om alkohol?

Mange tror det alltid blir skatt når arbeidsgiver dekker alkohol til ansatte. Slik er det nødvendigvis ikke. Kilde: simployer.no
Les mer
11.12.20
 

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm begjæring om utsettelse av tvangssalg

Saken gjaldt begjæring om utsettelse av tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 5-11 og § 5-12 jf. § 6-1, og tvisteloven § 13-4.
Begjæringen var begrunnet i saksøktes sykdom. Vilkårene for utsettelse var ikke oppfylt. Det var ikke reist søksmål om kravet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-11, og sykdommen hadde ikke ført til forbigående betalingsvansker etter § 5-12. Kilde: lovdata.no
Les mer
07.12.20
 

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm konkursåpning

Saken gjelder anke over tingrettens kjennelse om konkursåpning.
Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at det var en klar sannsynlighetsovervekt for at skyldnerens eiendeler og inntekter til sammen ikke ga full dekning for hans samlede gjeld, og at han med dette ikke var suffisient, jf. konkursloven § 61. Anken ble forkastet. Kilde: lovdata.no
Les mer
30.11.20
 

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm tvangsoppløsning av aksjeselskap pga manglende revisor

Det er ikke krav om at varsel etter aksjeloven § 16-16 første ledd har kommet frem til selskapet, men tilstrekkelig at det er sendt. At oppløsningsgrunnen rettes etter tingrettens kjennelse, gir ikke grunnlag for opphevelse. Kilde: lovdata.no
Les mer
23.11.20
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News