Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Eidsivating lagmannsrett – Dom ifm økonomisk kriminalitet - Pengene ble brukt til spill på Internett

Daglig leder i restaurant med 35 ansatte underslo nærmere 3 millioner kroner fra selskapet, jf. strl. § 325.
Han unnlot å separere ca. 1 millioner kroner til forskuddstrekk for lønn, jf. skattebetalingsloven § 18-1. Pengene ble brukt til spill på Internett, selskapet gikk konkurs. Kilde: lovdata.no
Les mer
10.01.20
 

Ny lov er godt nytt for tillitssamfunnet

Formålet med revisjon er å levere tillit og skape trygghet. Revisor er allmennhetens tillitsperson. Forslaget til ny revisorlov, som Regjeringen la frem i dag, underbygger og styrker denne tilliten. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
16.12.19
 

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm klage over utlegg

Lagmannsretten forkastet anke over tingrettens kjennelse om ikke å ta klage over utleggsforretning til følge.
Henvisninger: Tvangsfullbyrdelsesloven (1992) §7-2. Kilde: lovdata.no
Les mer
13.12.19
 

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm tvangsoppløsning av AS

Aksjeselskap oppløst på grunn av manglende innsending av årsregnskap jf. aksjeloven § 16-5 første ledd nr. 4. Vilkårene for oppløsning var tilstede da kjennelsen ble avsagt. Tingretten skulle ha behandlet en innsigelse mot tvangsoppløsning, men dette fikk uansett ikke betydning for utfallet i saken. Kilde: lovdata.no
Les mer
10.12.19
 

Personlig ansvar som styremedlem i AS

Et styreverv kan være både spennende og lærerikt. Samtidig medfører styreverv en risiko for å bli personlig erstatningsansvarlig med hele sin formue. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
10.12.19
 

Erstatningsrett

Boken gir en bred fremstilling av gjeldende rettsregler og rettspraksis i Norge, sett i lys av den internasjonale rettsutviklingen. Fremstillingen omfatter både det privatrettslige og det offentligrettslige erstatningsansvaret. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
09.12.19
 

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm opphevelse av gjeldsordning

Lagmannsretten var enig med tingretten i ikke å ta begjæring om opphevelse av gjeldsordning til følge. Lagmannsretten fant at opphevelse ikke var rimelig eller hensiktsmessig, jf. Rt-2001-1695. Lagmannsretten la særlig vekt på manglende oppfølging av skyldnerens anmodning om endring av gjeldsordningen. Kilde: lovdata.no
Les mer
26.11.19
 

Endringer i aksjelovene: Nærings-komiteens innstilling

Innstillingen omhandler endringer av reglene om avtaler med nærstående, konsernunntak fra aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand fra selskapet ved erverv av aksjer i selskapet, økt åpenhet om selskapets lønnspolitikk i noterte allmennaksjeselskaper og nye regler om institusjonelle investorer og kapitalforvaltere mv. i noterte selskaper. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
25.11.19
 

Uten denne fullmakten risikerer du at formuen din blir låst

Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
18.11.19
 

Vil hindre eksadvokater i å drive advokatfirma

Tilsynsrådet vil stoppe eksadvokater i å drive og eie advokatfirmaer. – Det er en bekymring, sier assisterende direktør om utviklingen. Kilde: dn.no
Les mer
13.11.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News