Egeninkasso

Egeninkasso er den rettighet enhver kreditor i Norge har i henhold til Inkassoloven for inndriving av egne pengekrav. Med det meget store antallet av små- og mellomstore bedrifter vi har i Norge, pluss den inkassolovgivingen vi har, kan egeninkasso være et interessant alternativ til den tradisjonelle inkassobransjen. Egeninkassobransjen består av en del aktører som leverer produkter og tjenester som gjør kreditor i stand til selv å ta kontroll over inkassoprosessen og blant annet styre fremdriften i sakene.
 

Forsinkelses-rente

Finansdept. har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. juli 2019
Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Kilde: regjeringen.no
Les mer
26.06.19
 

Egeninkasso

- hva er egeninkasso?
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi: Egeninkasso betyr at kreditor gjennomfører inkassorutinene uten hjelp fra advokat eller inkassobyrå.
Fordringshavere som velger å kjøre inkassosakene i eget navn kan også legge på inkassogebyr, men satsene er lavere enn for inkassobyråer. Dette fører til lavere totalkrav for den som skylder penger (debitor).
I 2006 ble inkassoreglene betydelig forenklet og saksgangen kortet ned gjennom Inkassoforskriften.
Påbudet om å ta alle saker innom Forliksrådet ble opphevet. Uomtvistede pengekrav kan nå sendes direkte til Namsmannen (Namsfogd) etter et forutgående varsel. Kilde: wikipedia.org
Les mer
29.05.18
 

Egeninkasso

Egeninkasso betyr at kreditor gjennomfører inkassorutinene uten hjelp fra advokat eller inkassobyrå
Fordringshavere som velger å kjøre inkassosakene i eget navn kan også legge på inkassogebyr, men satsene er lavere enn for inkassobyråer. Dette fører til lavere totalkrav for den som skylder penger (debitor).
I 2006 ble inkassoreglene betydelig forenklet og saksgangen kortet ned gjennom Inkassoforskriften[1]. Påbudet om å ta alle saker innom Forliksrådet ble opphevet. Uomtvistede pengekrav kan nå sendes direkte til Namsmannen (Namsfogd) etter et forutgående varsel. Kilde: wikipedia.org
Les mer
12.03.18
 

Auke i mottekne og avslutta inkassosaker i 2013

– ein av tre nye saker blir avslutta etter purring/inkassovarsel
Innrapporterte tal frå inkassoføretaka for 2013 viser at enkelte inkassoføretak har hatt ein betydeleg vekst samanlikna med tal frå utgangen av 2012.
Veksten som går fram av dei samla tala, innber ikkje ein auke i det reelle misleghaldet. Årsaka til veksten er at fleire inkassoføretak har utvida tenestene sine og at dei no òg sender purring/betalingspåminning på vegner av oppdragsgivarane. Dette var oppgåver som oppdragsgivarane tidlegare gjorde sjølve.
Hovudtrekk ved innrapporterte tal frå inkassoføretaka ved utgangen av 2013: •Nye og avslutta inkassosaker viser ein vekst på 14,0 prosent samanlikna med utgangen av 2012. •Avslutta inkassosaker viser ein vekst på 7,5 prosent samanlikna med utgangen av 2012.
•Talet på inkassosaker i arbeid viser ein vekst på 12,3 prosent samanlikna med utgangen av 2012. •Misleghaldne forpliktingar til inndriving viser ein vekst på 5,9 prosent samanlikna med utgangen av 2012. •Innkasserte beløp viser ein vekst på 7,8 prosent samanlikna med utgangen av 2012. Kilde: www.finanstilsynet.no
Les mer
01.04.14
 

Egeninkasso

Med dagens tilbud fra Proff Forvalt om tilgang til juridiske dokumenter, har du også muligheten til å drive egeninkasso
Dokumentene, lovhjemler, gebyrsatser etc. ligger tilgjengelig. Kilde: www.forvalt.no
Les mer
04.01.13
 

Bruk Egeninkasso - effektivt og besparende

- De siste årene har stadig flere bedrifter begynt å benytte seg av egeninkasso
– Vår erfaring med egeninkasso er at det er arbeidsbesparende og at det er en svært enkel måte å behandle utestående krav på, sier Martin Flenstad som er medeier i Bjørgs budbil og transport AS.
Inkasso og tap på utstående fordringer er et stort samfunnsproblem, som hvert år øker både i antall og omfang. Fremfor å overlate jobben til et inkassobyrå, kan den enkelte bedrift gjøre jobben selv til en langt rimeligere pris både for bedriften og for den enkelte skyldner. Dette kalles egeninkasso, og er omtalt i tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2. Egeninkasso har eksistert i mange år, og staten er den mest kjente aktøren. Som fordringshaver har du på samme måte som staten rett til å benytte lensmann/namsmann direkte for å få hjelp til å kreve inn dine penger. – Å gjøre jobben selv har også gitt utbytte til bedriften i form av høyere løsningsgrad av inkassosakene våre, forteller Flenstad.
1. januar 2006 ble det innført en ny inkassoreform, samtidig som den sivile rettspleien ble omorganisert. Til sammen har disse endringene skapt en ny virkelighet i form av kraftig forenklede rutiner, som spesielt favoriserer egeninkasso. – Med noen få tastetrykk kan du med egeninkasso opprette kravene selv, og du kan enkelt følge opp mange saker samtidig uten å glemme frister, orienterer Flenstad.
Mange av egeninkassosystemene har rimelige abonnementspriser, noe som gir økonomisk gevinst for både oppdragsgiveren og kundene som har misligholdt. – Etter at vi begynte å bruke egeninkasso, har likviditeten forbedret seg merkbart, opplyser medeieren i transportfirmaet. – Vi oppnår gode resultater, ikke minst fordi saksgangen går raskere og kundene blir spart for unødvendig mange gebyrer som f.eks. inkassosalærer.
Med egeninkasso er det mye å hente på å optimalisere oppfølgingsrutiner og få bevissthet på hvordan utestående fordringer følges opp. Egeninkasso bidrar til en forenklet inkassoprosess. – Kundene våre lærer raskt hvem de må prioritere å betale, og samtidig bevarer de et godt kundeforhold, avslutter Flenstad.
12.12.11
 

Inkasso i egne hender

Ved å ta ansvar for inkassosakene selv i stedet for å overlate de til inkassobyråene, vil de fleste korte ned saksgangen og øke løsningsgraden, skriver egeninkassoselskapet Inka Management i en pressemelding
For store og små selskaper er likviditeten avgjørende for drift og fremdrift. Ingen firma ønsker å ha store summer utestående. Når fordringene kommer raskere inn, kan selskapet planlegge driften tryggere.
Alt for ofte skjer det at selskaper som egentlig har livets rett, blir slått konkurs på grunn av dårlige betalere. Inntektene er større enn utgiftene, men det hjelper lite når selskapet ikke får pengene inn fra kunden. Et inkassoselskap bruker gjerne mange måneder før det kommer en endelig løsning. Ved bruk av egeninkasso kan man få løst saken på noen uker.
Gjør det selv: Inkassoreglene ble vesentlig forenklet fra og med 1.1.2006, noe som har aktualisert egeninkasso i betydelig større grad enn før. Inka-programmet er et verktøy som forenkler prosessen betraktelig.
Inka Egeninkasso eliminerer behovet for eksterne ressurser og kompetanse. Programmet lager inkassodokumentene i samsvar med gjeldende regler og styrer prosessen automatisk. Ved hvert forfall får brukeren nye dokumenter sendt til sin e-postadresse, ferdig adressert til riktige instanser og med oppdaterte renter og gebyrer. Det eneste brukeren trenger å gjøre er å skrive ut dokumentene og postlegge dem.
Les mer
08.04.11
 

Tvangsinndrivelse av ubetalte pengekrav

Små og mellomstore bedrifter kan faktisk enkelt forestå inndrivelsesprosessen selv, v/advokatfullmektig Anne Marthe Holtet i Advokatfirmaet G-Partner
Mange små og mellomstore bedrifter opplever at det er en lang vei å gå for å oppnå inndrivelse av utestående fordringer. Inndrivelse via inkassoselskaper kan ta lang tid, og være kostbart. Selskapene kan imidlertid enkelt forestå inndrivelsesprosessen selv.
For å kunne begjære utlegg, er det en forutsetning at bedriften som skal inndrive beløpet (kreditor) har tvangsgrunnlag for sitt krav. Et skriftstykke som viser kravets grunnlag og størrelse – for eksempel en ubetalt faktura – oppfyller normalt kravet til et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7 2 bokstav f.
Les mer
04.03.11
 

Inkassosatsen øker

Regjeringen besluttet at inkassosatsen skulle økes fra årsskiftet
Justis- og politidepartementet melder at inkassosatsen økes fra 600 til 610 kroner fra 1. januar 2011.
22.01.11
 

Slik blir du en pengeinnkrever

Det er enklere å bli ditt eget inkassobyrå enn du tror
Egeninkasso er i vinden, skal vi tro daglig leder Per Ivar Myklebust i Inka Management. - Etter at inkassosalærene ble kraftig redusert ved nyttår har vi merket en økende interesse for egeninkasso, sier Myklebust til NA24. - Etter at byråenes inntekter ble redusert har flere og flere inkassobyråer begynt å ta seg betalt for sine tjenester. Tidligere var det vanlig for dem å ta inkassojobber gratis etter «no cure, no pay»-prinsippet. At de nå tar seg betalt gjør at vi merker økende interesse for egeninkasso, sier Myklebust. Ukjent begrep: - Hva i all verden er egeninkasso? - Ja, du er dessverre ikke den eneste som ikke vet hva det er, sier Myklebust og forklarer: - Egeninkasso betyr at kreditor, det være seg deg som privatperson eller firma, gjennomfører inkassorutinene uten hjelp fra advokat eller inkassobyrå. Mange tror at det kreves offentlig bevilling for å løse egne inkassosaker, men som fordringshaver har du alle rettigheter uten slik bevilling, sier han.
Mange fordeler: Ifølge Myklebust er den store fordelen med egeninkasso sammenlignet med fremmedinkasso (inkassobyråer og advokater) raskere saksbehandling og lavere gebyrer - noe som både kreditor og debitor tjener på. - Det blir enklere for skyldneren å gjøre opp for seg med egeninkasso fordi gebyrene er vesentlig lavere. Saksbehandlingstiden blir kortere fordi veien til Namsmannen blir mye kortere. Som fordringshaver står du fritt med hensyn til om inkassovarsel og betalingsoppfordring skal sendes, opplyser Myklebust. Er det klokt av enkeltpersoner og bedrifter og selv bruke tid på egeninkasso? - Ja, for det tar ikke lengre tid enn å involvere et inkassobyrå. Husk at dersom skyldner har en innsigelse blir fordringshaver involvert uansett om han bruker egeninkasso eller et inkassobyrå, sier han.
For privatpersoner: - Du nevner at privatpersoner også kan benytte egeninkasso? - Ja, men Hvis det foreligger et såkalt skriftstykke i form av en regning eller faktura, kan inkasso iverksettes. Kravet bør være dokumentert i form av en avtale, kontrakt eller gjeldsbrev som underbygger regningen eller fakturaen, sier Myklebust. Kortere vei til Namsmannen: Han forteller at forfalte krav kan sendes direkte til Namsmannen uten etter at det først er sendt et «varsel om utlegg» med 14 dagers frist. Tidligere måtte alle inkassosaker som ikke ble betalt frivillig, sendes til Forliksrådet. Prosessen var tidkrevende og kostbar. Både uomtvistede og omtvistede inkassosaker kan nå sendes direkte til Namsmannen etter et forutgående «varsel om utleggsforretning», opplyser Myklebust. - Hva hvis jeg sender noen et fiktivt krav slik som mange kataloghaier gjør når de sender ut falske regninger til bedrifter? - Ingen krav blir tvangsinndrevet uten først å være forelagt skyldneren til uttalelse, sier Myklebust.
Kan gi hardhendt inndriving: I høringsnotatets i forkant av de nye inkassoforskriftene skrev Justisdepartementet følgende ifm Egeninkasso: «Meir eigeninkasso? Ein kraftig reduksjon i inkassosalæra kan gjere eigeninkasso til eit meir aktuelt alternativ. På den eine sida kan det hevdas at ein dermed blir kvitt eit fordyrande mellomledd (dvs den tradisjonelle inkassobransjen, reds. anm.). På den andre sida kan ein risikere meir hardhendt inndriving, dels fordi kravshavaren har ei sterk eigeninteresse i inndrivinga, dels fordi kravshavaren ofte har mindre kjennskap til inkassoreglane enn det ein inkassator har, og dels fordi denne typen eigeninkasso ikke er underlagt tilsyn frå Kredittilsynet». Myklebust er ikke enig i at egeninkasso kan gi tøffere innkrevingsmetoder. - Husk at inkassobyråene lever av gebyrinntekter og jo lenger tid de kan bruke på en sak, jo mer tjener de. Dette er motstridende interesser i forhold til fordingshaver som ønsker å få inn pengene så raskt som mulig. Egeninkasso følger lovens bestemmelser og jeg kan ikke se at kortere saksbehandlingstid skal kunne oppfattes som mer hardhendt inndriving. Fordringshavere er altfor ofte bank for sine kunder, sier Myklebust og peker på at mange skyldnere spekulerer i å vente lengst mulig med å betale. - Med tradisjonelle purringer og inkassotjenester kan det gå flere måneder før skyldnere betaler, sier han. Ved bruk av egeninkasso er det viktig å huske at du ikke er underlagt inkassolovens regler. - Du kan derfor ikke kreve erstatning for eget arbeid med sakene på linje med inkassobyråene. På den annen side beholder du alle gebyrer, salærer og renter, avslutter Myklebust.
Les mer
08.06.10
 
Foto: Per Ivar Myklebust, Inka Management.

Flere velger Egeninkasso

- Egeninkassobransjen kan se lyst på fremtiden, sier daglig leder Per Ivar Myklebust i Inka Management AS som har 15 års erfaring med produkter og tjenester for egeninkasso.
En viktig årsak er at inkassobyråene fra 1. januar 2010 har fått sine gebyrsatser kraftig redusert, noe som kan påføre oppdragsgiverne betydelige ekstrautgifter og øke etterspørselen etter rimeligere og mer effektive løsninger. Credit News sin utsendte medarbeider, som selv har relativt bred erfaring fra innfordring, men på ingen måte er ekspert på egeninkasso, konsulterer først Wikipedia, som kan fortelle følgende:
Egeninkasso betyr at kreditor gjennomfører inkassorutinene uten hjelp fra advokat eller inkassobyrå.
Fordringshavere som velger å kjøre inkassosakene i eget navn kan også legge på inkassogebyr, men satsene er lave og dessuten ikke progressive. I 2006 ble inkassoreglene betydelig forenklet. Uomtvistede pengekrav kan sendes direkte til Namsmannen etter et forutgående varsel. Hvis debitor er en privatperson går det minst 14 dager fra fakturaen forfaller til begjæring om tvangsinndrivelse kan sendes til Namsmannen. Dette trinnet i inkassoprosessen kalles utleggsforretning. Hvis skyldneren er et foretak og kravet er uomtvistet, kan kreditor sende et varsel om konkurs gjennom Stevnevitnet, og deretter konkursbegjæring til Tingretten. Omtvistede krav mot private og foretak må behandles og avgjøres i Forliksrådet eller Tingretten Så langt Wikipedia.
Egeninkasso har hatt vekst i 2009 og veksten vil sansynligvis fortsette de neste årene.
For bedrifter som selger på kreditt kan tap på fordringer bety liv eller død.. Fordelen med egeninkasso sammenlignet med fremmedinkasso (inkassobyråer og advokater) er at det blir enklere for skyldneren å gjøre opp for seg med egeninkasso fordi gebyrene er vesentlig lavere. En annen og enda viktigere fordel er at saksbehandlingstiden blir vesentlig kortere. Forfalte krav kan sendes direkte til Namsmannen uten forutgående purringer. For private skyldnere er forutsetningen at det er sendt et såkalt ”Varsel om utlegg”. Hvis skyldneren er et foretak kan det som et mer effektivt alternativt sendes ”Betalingsoppfordring” med 28 dagers frist, og deretter et ”Konkursvarsel” gjennom Stevnevitnet med 14 dagers frist. Hvis ønskelig kan Inka Management bistå med saksbehandlingen. Med egeninkasso sparer du mye tid og får resultater raskt. Mange tror at det kreves offentlig bevilling for å løse egne inkassosaker, men som fordringshaver har du alle rettigheter uten slik bevilling. Fremgangsmåten er enkel og krever lite ressurser. Stadig flere oppdager fordelene med Egeninkasso, sier Per Ivar Myklebust i Inka Management, til Credit News.
Lese hele artikkelen; Flere velger Egeninkasso
16.03.10
 

Landskonferansen for kommunal egeninkasso

24-25. mars, 2010
Finner sted på Quality Airport Hotel Gardermoen. Wilberg & Akerhaugen DA i samarbeid med NKK - Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund har for 5. året på rad gleden av å invitere til Kominn - den årlige konferansen for innkreving av kommunale krav og avgifter.
18.10.10
www.nkkf.no

Sett egeninkassoen på autopilot

- med Flex
Stadig flere bedrifter ønsker å benytte egeninkasso, men tiden strekker ikke til. Conta Inkasso sitt Flex-abonnement løser problemet ved å sette inkassoen din på autopilot.
12.01.10
www.conta-inkasso.no

Om Conta Inkasso

- ny markedsaktør
Conta Inkasso er en brukervennlig nettjeneste for oppfølging av egeninkassosaker. Vi som står bak har fullt fokus på deg som bruker. Du trenger ingen mastergrad i IT eller kunnskaper om inkasso for å bruke tjenesten. Og du trenger heller ikke dype lommer, for vi har satt prisen lavt. Conta er portugisisk (og italiensk) og betyr blant annet “regning” og “konto”. Tjenesten er utviklet og drives av Undodo ANS.
08.12.09
www.conta-inkasso.no

Få inn pengene

Er kassa tom selv om oppdragene strømmer på ? Da er det på tide å vurdere faktureringsrutinene.
Når kunden ikke betaler: Når betalingsfristen har gått ut og pengene ikke har kommet inn, er det på tide å følge opp. Du kan velge å purre kunden. Dette er en vennlig måte å minne kunden om at regningen har forfalt, men du er ikke nødt til å purre. Du kan sende så mange purringer du vil, men det er begrenset hvor mange purregebyrer du kan ta. Purregebyr kan legges til hvis dette er opplyst om, inkludert beløp, i den opprinnelige regningen. Purringen med purregebyr må dessuten inneholde de samme opplysningene som den opprinnelige regningen. Det må ha gått minst 14 dager etter forfall, for opprinnelig regning eller siste utstedte purring, før purring med purregebyr kan utstedes. En purring med purregebyr må ha minimum 14 dagers forfall. Renter ved for sen betaling kan legges til hvis dette er opplyst om, inkludert rentesats, i den opprinnelige regningen. Renten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 dager etter at du har sendt kunden skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår av Finansdepartementet, men hvis kunden din er en bedrift, er det også mulig å avtale særskilt rentesats.
Inkasso eller egeninkasso ? Du kan overlate de utestående fordringene videre til et inkassobyrå eller en annen inkassator, eller du kan foreta egeninkasso. Hva som lønner seg avhenger av hvor godt du klarer å følge opp kunden selv, om forholdet til kunden, hva du tror best vil sikre et godt videre kundeforhold og beløpet kunden skylder deg. Ved å bruke et inkassobyrå, overlater du jobben til en aktør som kan gjøre det hele for deg uten at det koster deg noen penger. Inkassobyrået er oppdatert på lover og retningslinjer og har rutiner for telefonisk kontakt med skyldnerne. Ved egeninkasso må du selv ha gode rutiner på å følge opp fordringene, du må selv holde deg oppdatert på lover og retningslinjer, og du må betale gebyrer til rettssystemet. Det finnes egen programvare for å holde styr på fordringene for bedrifter som ønsker å drive egeninkasso. Saker som ikke blir gjort opp kan til slutt ende hos Namsmannen eller ende som konkurssaker. Saksgangen dit tar kortere tid ved egeninkasso enn ved å bruke et inkassobyrå. Dette er fordi inkassobyrået har flere typer betalingsoppfordringer med frister å forholde seg til. Det er strengere regler for å drive pengeinnkreving for andre enn å kreve inn penger for seg selv. Dersom saken går så langt som til Namsmannen, vil veien via et inkassobyrå være dyrere for kunden fordi alle de ulike betalingsoppfordringene har gebyrer som legges til regningen. Dette betyr også at inkassobyrået skal ha en del av pengene som faktisk blir betalt inn til slutt. Skal inkassobyrået kreve inn pengene, må fordringshaver eller inkassobyrå først sende et inkassovarsel. Inkassovarselet skal opplyse om hva kravet gjelder og beløpets størrelse, være godt merket med at det er et inkassovarsel, ha en betalingsfrist på 14 dager og må være skriftlig.
31.10.09
www.grunder.no

Flere bruker egeninkasso

De økonomiske nedgangstidene har ført til flere inkassosaker. Mange bedrifter sliter med likviditeten og har problemer med å få lån. Ved å bruke egeninkasso får man raskere inn utestående fordringer
Sliter du med å få inn utestående fordringer og benytter inkassobyråer som bruker lang tid på å få oppgjør fra kunden? Da kan egeninkasso være løsningen. For med egeninkasso sparer du mye tid og får resultater mye raskere. Mange tror dessverre på myten om at det kreves offentlig bevilling for å løse egne inkassosaker. Men som fordringshaver har du alle rettigheter uten slik bevilling. Fremgangsmåten er enkel og krever lite ressurser. Stadig flere oppdager fordelene med egeninkasso, sier daglig leder i Inka Management AS, Svenn Henriksen.
13.08.09
www.ledernytt.no

Debitortilpasset innfording

- av kommunale krav
Torbjørn Moen er mannen bak strategien om debitortilpasset innfordring, som brukes ved Oslo kemnerkontor. Nå var det ikke skatt, men kommunale krav, som var temaet på konferansen KOMinn. Men strategien er ikke veldig ulik for det, melder bladet "Kommunal økonomi", nr. 4/2009.
Debitortilpasset innfordring går ut på å gruppere skyldnere etter objektive risikokriterier, og er ganske forutseende. Man setter opp forskjellige behandlingsløp eller måter å håndtere risiko på, som medfører ganske stor treffsikkerhet. Modellen kan predikere hvem som vil betale og hvem som ikke vil betale.
08.06.09

Innfordringsstrategi - Sakstilpasset innfordring

- Av Helge D. Akerhaugen, Wilberg & Akerhaugen DA
Innfordring av penger er en type arbeid som kommunen driver fordi betaling for de tjenestene kommunen har levert ikke har skjedd som forutsatt. Dette arbeidet har dermed en slags reparasjonskarakter over seg. Ved reparasjon er det alltid et element som går ut på å unngå skade eller sikre verdier. Fakturaen som er misligholdt gjelder et forhold mellom innbyggeren og kommunen, der kommunen er leverandør og har produsert det innbyggeren har fått. Her ser vi et svært viktig moment for betydningen av kommunens egeninkasso, kommunen har allerede hatt produksjonskostnadene. Det betyr i praksis at barnehageonkelen har fått lønn, det var lys og varme i barnehagen da barnet var der. Det ble vasket hver dag og barna fikk mat. Slik kunne vi ha fortsatt, men det som er viktig å få med seg er at kommunen har betalt for produksjonen og den har sendt faktura til innbyggeren får så å dekket sine kostnader. Når betalingen ikke skjer påvirker dette kommunens likviditet – utgiften er tatt og inntekten uteblir, verre kan det ikke bli. Alle forstår at det ikke kan fortsette. Altså må det repareres – unngå skade og verdier må sikres og det betyr innfordring.
Når dette er oppgaven: Få inn pengene. Så står man overfor en rekke arbeidsoppgaver og man har til rådighet en del verktøy. Det som da blir viktig er å finne riktig verktøy. Strategi er et mye brukt uttrykk og har mange definisjoner. Vår definisjon av strategi er: Valg av tiltak for å nå mål. Det betyr ganske enkelt hva gjør du (tiltak) for å få inn pengene (mål). Hvis du bare hopper i det så gjennom fører du jo tiltak da også, så strategi og strategisk planlegging innebærer da i praksis at du setter deg ned og tenker over hvorfor du tror det ene tiltaket er bedre enn det andre også gjør du det du mener best bringer deg til målet fort.
Les vår artikkel om "Innfordringsstrategi - Sakstilpasset innfordring", se link;
19.05.09
www.creditnews.no/Wilberg_Akerhaugen/Innfordringsstrategi_Sakstilpasset%20innfordring.php

Stadig flere bruker egeninkasso

De økonomiske nedgangstidene har ført til flere inkassosaker. Mange bedrifter sliter med likviditeten og har problemer med å få lån. Ved å bruke egeninkasso får man raskere inn utestående fordringer
Sliter du med å få inn utestående fordringer og benytter inkassobyråer som bruker lang tid på å få oppgjør fra kunden? Da kan egeninkasso være løsningen. For med egeninkasso sparer du mye tid og får resultater mye raskere. Mange tror dessverre på myten om at det kreves offentlig bevilling for å løse egne inkassosaker. Men som fordringshaver har du alle rettigheter uten slik bevilling. Fremgangsmåten er enkel og krever lite ressurser. Stadig flere oppdager fordelene med egeninkasso, sier daglig leder i Inka Management AS, Svenn Henriksen. - Ofte benytter bedrifter inkassobyråene fordi alle omkostningene skal betales av skyldneren. Regjeringen har nylig lagt frem forslag til kraftig reduksjon av inkassosatsene, noe som vil gjøre egeninkasso til et mer etterspurt alternativ, sier Svenn Henriksen.
15.05.09
www.ledernytt.no

Egeninkassoforeningen støtter forslaget til reduksjon av inkassosatsene

- se høringsuttalelsen
Høringsuttalelsen finner du på nettsiden www.regjeringen.no, Justis- og politidepartementet/høringer.
18.03.09
www.regjeringen.no

Egeninkasso i lys av de foreslåtte reduksjoner i inkassosatsene

I høringsnotatets pkt. 5.4 skriver Justisdepartementet følgende ifm Egeninkasso:
”Meir eigeninkasso ? Ein kraftig reduksjon i inkassosalæra kan gjere eigeninkasso til eit meir aktuelt alternativ. På den eine sida kan det hevdas at ein dermed blir kvitt eit fordyrande mellomledd (dvs den tradisjonelle inkassobransjen, reds. anm.). På den andre sida kan ein risikere meir hardhendt inndriving, dels fordi kravshavaren har ei sterk eigeninteresse i inndrivinga, dels fordi kravshavaren ofte har mindre kjennskap til inkassoreglane enn det ein inkassator har, og dels fordi denne typen eigeninkasso ikke er underlagt tilsyn frå Kredittilsynet”. Så langt Justisdepartementet. Det blir interessant å se hvilke synspunkter Egeninkassobransjen selv har på dette. Nå skal det jo sies at lovgivningen som sådan vel aldri har vært noe hinder for utbredelsen av egeninkasso i Norge, men dog alikevel. Inka Management og Norsk Egeninkassoforening er Egeninkassobransjens representanter blant høringsinstansene. Departementets svarfrist er satt til 31. mars, 2009. 02.02.09, Owe Rud, Credit News.
02.02.09
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA