Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Må ha rutiner for bonuspoeng og rabatter

Fra og med 2019 må arbeidsgiver rapportere inn privat bruk av bonuspoeng, gaver og rabatter ansatte får fra andre selskaper. Det krever gode rutiner
De nye skattereglene for naturalytelser som trer i kraft i 2019 har fått mye oppmerksomhet. Det nye regelverket gir arbeidsgiver plikt til å rapportere inn alle skattepliktige ytelser ansatte mottar fra tredjeparter som kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser.
I tillegg må arbeidsgiver rapportere inn privat bruk av bonuspoeng som de ansatte har tjent opp gjennom jobben; enten det er gjennom hotellovernattinger, flyreiser eller andre bonusordninger. Kilde: infotjenester.no
Les mer
07.12.18
 

Tiden har løpt fra statens reiseregulativ

- i følge Revisorforeningen
Faktum er at tiden har løpt fra statens reiseregulativ. Dekning av faktiske utgifter etter regning er det eneste fornuftige. Det er billigere, mindre byråkratisk og hindrer uriktig beskatning. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
03.12.18
 

Endringer i bokførings-forskriften

Revisorforeningen mener bokføringspliktige bør minst få ett år på å tilpasse sine systemer dersom unntaket for kontantfaktura innsnevres når nye regler om kassasystemer innføres fra 1. januar 2019
Samtidig etterlyses oppfølgingen av høringsnotatet fra 2016 med forenklinger i bokføringsreglene. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
26.11.18
 

Innstilling om endringer i aksjelovene

Næringskomiteen har avgitt Innst. 70 L (2018-2019) om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)
De fleste endringene i proposisjonen får tilslutning av en samlet komite, men på to punkter er det et mindretall bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som ikke støtter forslaget. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
26.11.18
 

Rabatter i arbeidsforhold

- nye regler
Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om forståelsen av de nye reglene for rabatter i arbeidsforhold, herunder personalrabatter og de pliktene arbeidsgiver har. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
19.11.18
 

Syvende endring i diettreglene på ett år

- denne gangen får vi et nytt skille mellom statens satser og skattereglene
For den som jobber med lønn og håndtering av reisegodtgjørelser har dette året vært krevende, for å si det forsiktig.
Infotjenesters rådgivere har summert opp endringene vi har hatt siden november 2017, og har kommet frem til 7 vesentlige endringer i regelverket på ett år. Kilde: infotjenester.no
Les mer
09.11.18
 

Styrking av aktivitets- og redegjørelses-plikten på likestillings-området

- etter Revisorforeningens syn er det behov for vesentlige endringer i forslagene til lovbestemmelser om redegjørelsesplikter
Lovforslaget er en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 1119 (2016-2017) der Stortinget ber regjeringen «bevare aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt styrke den ved å følge opp Skjeie-utvalgets anbefalinger til endringer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om dette.» Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
16.10.18
 

Ulempe-erstatning

- skattemessig behandling
Ulempeerstatning inntektsføres ikke ved utbetalingen, men skal redusere inngangsverdien for den eiendelen som har fått redusert verdi.
I en prinsipputtalelse avgitt i september 2018 presiserer Skattedirektoratet den skattemessige behandlingen av ulempeerstatninger. I uttalelsen skriver direktoratet følgende: … Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.10.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News